Omkostningsvurdering af Alle Med

15-01-2021

Deloitte har foretaget en omkostningsvurdering af Alle Med i Thisted Kommune. Indsatsen er målrettet elever, der ikke har gået i skole.

I forbindelse med evalueringen af Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR har Deloitte foretaget en omkostningsvurdering af Alle Med, baseret på Thisted Kommunes implementering af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Evalueringen af Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR indeholder omkostningsvurderinger for fire forskellige indsatser og en økonomisk analyse for én af indsatserne, som er udviklet og etableret i to kommuner. Denne omkostningsvurdering er én af de fire.

Om Alle Med

Alle Med er en skolefraværsindsats for unge, der har op til tre års fravær fra skole. Metoden indebærer, at den unge starter på Campus 10 allerede om foråret - i stedet for efter sommerferien – og inddeles på små hold (fire på hver). Der opstilles delmål for hver enkelt ung. De unge mødes på skolen to gange ugentligt inden for almindelig skoletid og indgår i et forløb, der er koordineret af hhv. PPR, skolen og forældrene.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er baseret på skriftligt materiale om indsatserne og fokusgruppeinterviews med medarbejdere i indsatsen. Følgende scenarie er opstillet for beregningen:

  • Indsatsen driftes i 4 år og 60 unge deltager i indsatsen i perioden.
  • Der gennemføres 3 årlige forløb, svarende til 12 forløb i hele perioden. 
  • Et forløb består af 5 unge og varer 6 måneder.
  • Der sammensættes et tværfagligt team bestående af en pædagogisk-psykologisk konsulent/psykolog, en lærer og en skoleleder fra den aktuelle skole.

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen viser, at Alle med koster kommunen ca. 414.000 kr. at udvikle og drifte i fire år, svarende til ca. 7.000 kr. per deltager. Omkostningerne til Alle med udgør en meromkostning til den eksisterende drift i PPR.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderingen og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Læs mere om evalueringen her

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link. Omkostningsvurderingen er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Alle Med (excel)

Om materialet

KONTAKT

Andreas Nikolajsen
anikolajsen@deloitte.dk

AKTØR

Deloitte Consulting

AKTØRTYPE

Øvrige

MATERIALETYPE

Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

 
 
Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.