Omkostningsvurdering af Aktivt Fællesskab

08-07-2021

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering at Aktivt Fællesskab i Slagelse Kommune. Indsatsen er målrettet borgere med psykosociale udfordringer.

I forbindelse med evalueringen af Projektet Virksomme Gruppebosøtteindsatser har Rambøll foretaget en omkostningsvurdering af Aktivt Fællesskab, baseret på Slagelse Kommunes implementering af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Evalueringen af Projektet Virksomme Gruppebosøtteindsatser indeholder omkostningsvurderinger for fem forskellige indsatser. Denne omkostningsvurdering er én ud af de fem.

Om Aktivt Fællesskab

Aktivt Fællesskab har til formål at inspirere og understøtte gruppedeltagerne til at forankre deltagelse i aktiviteter og fællesskaber i hverdagen og derigennem øge mestring og mental sundhed samt recovery. Indsatsen varetages af to gruppefacilitatorer med socialpædagogisk baggrund. Der er i indsatsen fokus på fysisk aktivitet, bevægelse og socialt fællesskab.

Omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er foretaget på baggrund af den udarbejdede arbejdsgangsbeskrivelse for indsatsen og suppleret med Slagelse Kommunes erfaringer med afholdelse af indsatsen i praksis, indsamlet gennem strukturerede interviews. Følgende scenarier er opstillet for beregningen:

  • Indsatsen har en samlet tidshorisont på tre år.
  • Hvert forløb har en varighed på 18 gruppesessioner fordelt over 16 uger samt 4 individuelle samtaler.
  • Der er kontinuerligt 3 fagteams, og pr. fagteam afholdes 3 gruppeforløb bestående af ca. 10 deltagere i hvert gruppeforløb.
  • Der er afsat to gruppefacilitatorer pr. fagteam og deres overenskomstmæssige lønniveau svarer til en socialpædagog.

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen viser, at Aktivt Fællesskabs nettoomkostninger for kommunen beløber sig til ca. -958.300 kr. på et forløb med 10 deltagere. Når de samlede udgifter fordeles pr. deltager i indsatsen, er udgiften på ca. -3.700 kr. Ressourceforbruget forbundet med afholdelsen af Aktivt fællesskab er mindre end ressourceforbruget relateret til den sædvanlige individuelle indsats, som deltagerne normalt ville modtage. Aktivt fællesskab medfører således en besparelse for kommunen.

Slagelse Kommune har Aktivt fællesskab betydet, at deltagerne modtager en ugentlig gruppeindsats frem for den sædvanlige § 85-støtte. Under antagelse af, at deltagerne gennemsnitligt ville modtage 3 timers § 85-støtte ugentligt, og at denne støtte varetages af en kommunalt ansat socialpædagog, vil omkostningerne hertil have et omfang af ca. 18.400 kr. pr. deltager. Det skal hertil bemærkes, at der endvidere skal afsættes ressourcer til forberedelse, supervision, mv. Omfanget heraf har dog ikke været muligt at opgøre, og indgår derfor udelukkende kvalitativt i omkostningsvurderingen

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderinger og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Evaluering af Virksomme Gruppebostøtteindsatser

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link. Omkostningsvurderingen er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Virksomme Gruppebostøtteindsatser

Om materialet

KONTAKT
Birla Elmquist
bjre@ramboll.com

AKTØR
Rambøll Management Consulting

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.