Omkostningsvurdering af ADHD-gruppen

08-07-2021

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af ADHD-gruppen i Helsingør Kommune. Indsatsen er målrettet borgere med kognitive og/eller psykiske funktionsnedsættelser som følge af enten ADD eller ADHD.

I forbindelse med evalueringen af Projektet Virksomme Gruppebosøtteindsatser har Rambøll foretaget en omkostningsvurdering af ADHD-gruppen, baseret på Helsingør Kommunes implementering af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Evalueringen af Projektet Virksomme Gruppebosøtteindsatser indeholder omkostningsvurderinger for fem forskellige indsatser. Denne omkostningsvurdering er én ud af de fem.

Om ADHD-gruppen

ADHD-gruppen er et gruppeforløb, der har til formål at skabe et mindre gruppeforum, hvor man arbejder med at skabe tillid mellem deltagerne med henblik på at styrke kvaliteten af den sociale inklusion og på at sikre, at den bliver langtidsholdbar. Dette i forhold til at skabe positive grupperessourcer og –dynamikker, som kan fremme borgernes individuelle udvikling og forandring. ADHD-gruppen er en åben gruppe med løbende optag, og borgerne i gruppen afsluttes efter forskellig varighed og på forskelligt tidspunkt.

Omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er baseret på et stort kvalitativt datamateriale, mens indsamlingen af kvantitative data blev forhindret af nedlukningen af samfundet som følge af COVID-19. Følgende scenarier er opstillet for beregningen:

  • Tidshorisonten for beregningen er 2,5 år.
  • Gruppeforløbets varighed er i gennemsnit i 1 år, hvor der afholdes 1 gruppesession på 2 timer hver uge.
  • Forløbet foregår kontinuerligt med 1 team med 1 gruppe forløb pr. fagteam gennemsnitligt bestående af 6 borgere pr. forløbsår.
  • Der er afsat 1 gruppefacilitator pr. fagteam og 1 socialpædagogisk vejleder, der underviser i psykoedukation. Deres overenskomstmæssige lønniveau svarer til henholdsvis socialpædagog og sygeplejerske.

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen viser, at ADHD-gruppens nettoomkostninger koster kommunen ca. -202.000 kr. pr. forløb med 6 deltagere. Når de samlede udgifter fordeles pr. deltager i indsatsen, er nettoomkostningen pr. deltager er ca. – 11.700 kr. Det betyder, at ressourceforbruget forbundet med afholdelsen af ADHD-gruppen er mindre end ressourceforbruget relateret til den sædvanlige individuelle indsats, som deltagerne normalt ville modtage. ADHD-gruppen medfører således en besparelse for kommunen.

I Helsingør Kommune har deltagelse i ADHD-gruppen medført, at deltagerne modtager en ugentlig gruppeindsats frem for en tidsmæssig tilsvarende individuel indsats – det vil sige en ugentlig individuel session af 2 timers varighed i et år. Under antagelse af, at denne indsats varetages af en kommunalt ansat socialpædagog, vil de sparede omkostningerne hertil have et omfang af ca. 35.300 kr. pr. deltager.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderinger og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Evaluering af Virksomme Gruppebostøtteindsatser

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link. Omkostningsvurderingen er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Virksomme Gruppebostøtteindsatser

Om materialet

KONTAKT
Birla Elmquist
bjre@ramboll.com

AKTØR
Rambøll Management Consulting

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.