Økonomisk analyse og omkostningsvurdering af Familieklasser

15-01-2021

Deloitte har foretaget en omkostningsvurdering og en budgetøkonomisk analyse af Familieklasser i Thisted Kommune. Indsatsen er målrettet elever, der har svært ved at følge skolens spilleregler.

I forbindelse med evalueringen af Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR har Deloitte foretaget en omkostningsvurdering og en budgetøkonomisk analyse af Familieklasser, baseret på Thisted Kommunes implementering af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Evalueringen af Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR indeholder omkostningsvurderinger for fire forskellige indsatser og en økonomisk analyse for én af indsatserne, som er udviklet og etableret i to kommuner. Der er både lavet en omkostningsvurdering og en budgetøkonomisk analyse af Familieklasser.

Om Familieklasser

I indsatsen sammensættes grupper for op mod 9 familier, hvor børnene er nogenlunde jævnaldrende, og der skønnes at være basis for relation mellem såvel børnene som de voksne. Udgangspunktet er, at forældrene lærer at se de andre forældre agere i krisesituationer og høre hinandens refleksioner. Ved at reflektere over egne og andres følelser og handlinger, kan forældrene se deres situation i et nyt perspektiv, og det kan føre til forandringer i relationen til deres børn.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er baseret på skriftligt materiale om indsatserne og fokusgruppeinterviews med medarbejdere i indsatsen. Følgende scenarie er opstillet for beregningen:

  • Indsatsen har en samlet tidshorisont på to år og påbegyndes i 2018.
  • Der gennemføres 3 forløb årligt med deltagelse af 6 børn i hvert forløb. Dette valg er truffet med afsæt i de faktiske erfaringer fra Thisted.
  • Hvert forløb varer 14 uger og består af i alt 7 sessioner med de involverede medarbejdere og de unge.

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen viser, at Familieklasser koster kommunen 218.000 kr. at udvikle og drifte i to år, svarende til 6.200 kr. per deltager. Omkostningerne til Familieklasser vurderes at være en meromkostning til den eksisterende drift, da Familieklasser er et supplement til den samlede indsats i PPR.

Om den økonomiske analyse

SØM-beregningen baserer sig ikke på en effektevaluering af indsatsen i Thisted Kommune. Der er derfor tale om en scenarieanalyse, der til en vis udstrækning baserer sig på antagelser og hypoteser:

  • Indsatsen løber over 2 år, hvor der gennemføres gruppeforløb for i alt 36 børn og deres familier
  • Omkostninger baseres på omkostningsvurderingen ovenfor
  • En succesrate på mellem 12 og 79 pct.

De økonomiske konsekvenser forbundet med Familieklasser beregnes ud fra estimater fra SØMs vidensdatabase for målgruppen 'Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse: 6-13 år'. I SØM er succesmålet for målgruppen "mindre kontakt med psykiatrien året efter", mens målet med Familieklasser er, at imødekomme udfordringer med elever, som har svært ved at følge skolens spilleregler og dermed skabe et bedre fundament for, at eleverne også i fremtiden kan indordne sig under regler og strukturer.

Eksempelberegningen på indsatsen Familieklasser i Thisted Kommune viser et positivt økonomisk nettoresultat for det offentlige på på mellem ca. 85.000 og 1.880.000 kr. alt efter valget af succesrate for indsatsen. Dette svarer til ca. 2.000-52.000 kr. pr. deltager på ti års sigt. Resultatet drives primært af færre udgifter til sociale foranstaltninger til børn og unge under 18 år og et reduceret forbrug af specialskole.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderingen og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Læs mere om evalueringen her

Du kan hente selve beregningerne via nedenstående links. Omkostningsvurderingen er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel, og den budgetøkonomiske analyse er lavet i SØM:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Familieklasser (excel)

Hent beregning af økonomisk analyse af Familieklasser (excel)

Om materialet

KONTAKT 
Andreas Nikolajsen 
anikolajsen@deloitte.dk 

AKTØR 
Deloitte Consulting 

AKTØRTYP 
Øvrige 

MATERIALETYPE  
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger  
SØM-beregning 

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.