Økonomisk analyse af udvidet anvendelse af socialpædagogisk støtte i eget hjem (Udvidet § 85)

20-03-2024

Helsingør Kommune har lavet en SØM-beregning af en udvidet anvendelse af socialpædagogisk støtte i eget hjem, jf. servicelovens § 85. SØM-beregningen tager udgangspunkt i socialfaglige vurderinger, lokale data samt viden fra SØMs vidensdatabase.

Om indsatsen

Udvidet § 85 er en indsats i Helsingør Kommune, der udvider anvendelsen af servicelovens § 85. Målgruppen kan være borgere med psykiske lidelser, psykiatriske diagnoser, borgere med et stof- eller alkoholmisbrug, borgere der udskrives fra psykiatrisk indlæggelse til egen bolig mv. Grundlæggende er der tale om borgere, som er i personkredsen til mere omfattende indsatser (eks. SEL §§ 107, 108 og ABL § 105 stk. 2), men ønsker at bo i/blive boende i egen bolig med intensiv socialpædagogisk støtte. Indsatsen kan også anvendes til borgere i egen bolig, som er visiteret til tilbud, men venter på, at det rette sted bliver fundet.

Metoden er individuelt tilpasset og følger Intensive Case Management (ICM), hvilket indebærer tæt opfølgning og koordinering af støttetiltag. Indsatsen er normeret til 20 pladser, der fyldes op over 4 år, mens indskrivningsperioden er estimeret til 2 år.

Formålet med beregningen er at analysere det budgetøkonomiske nettoresultat forbundet med kommunens udvidede anvendelse af servicelovens § 85, med fokus på omkostningerne og besparelserne ved indsatsen.

Om den økonomiske analyse

De omkostninger, der er forbundet med indsatsen Udvidet §85, er grundlæggende set som tidsubegrænsede, hvilket betyder, at der potentielt er tale om en varig indsats. Dette kræver en nøje håndtering af omkostningerne for at sikre en sammenhæng mellem omkostningerne i indsatsårene og konsekvenserne i konsekvensårene. For at opnå dette sammenhæng er der foretaget en klar distinktion mellem forløbsår, indsatsår og konsekvensår.

Effektmålet for beregningen er baseret på, at borgere efter to år med indsatsen fortsat bor i og fastholder egen bolig med samme eller reduceret omfang af støtte som alternativ til botilbud eller eksterne leverandører. Indsatsen forventes at have en belægning på 10 indskrivninger om året i to år. De 10 borgere, der indskrives i det første år, kommer primært fra botilbud eller er borgere, som var visiteret til botilbud, men ønsker at bo i egen bolig med intensiv, socialpædagogisk støtte.

Succesraten for indsatsen estimeres til ca. 90 pct., mens en sammenligningsgruppe, der typisk vender tilbage til mere omfattende indsatser, estimeres til ca. 40 pct. Derfor er succesraten for beregningen sat til 60 pct. De budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen er delvist baseret på konsekvenser og priser i SØMs vidensdatabase for målgruppen ’ Voksne med svære psykiske lidelser - voksne i alderen 25-64 år, der er i anden behandling end substitutionsbehandling for stofmisbrug’ samt socialfaglig viden og lokale data fra Helsingør Kommune. 

Beregningen viser et samlet positivt budgetøkonomisk nettoresultat for det offentlige over en 10-årig periode på ca. 29,2 mio. kr., hvilket svarer til ca. 1,5 mio. kr. pr. deltager.

Hent rapport og beregninger

Du kan hente den økonomiske analyse af Udvidet § 85 udarbejdet af Helsingør Kommune via linket nedenfor:

Hent afrapporteringen af den økonomiske analyse af Udvidet § 85

Du kan hente kommunens beregninger af indsatsen, der er lavet i SØM version 3.1, via linket nedenfor:

Hent SØM-beregning af Udvidet §85

Om materialet

KONTAKT
Jon Brohuus
job10@helsingor.dk

AKTØR
Helsingør Kommune

MÅLGRUPPE
Voksne med svære psykiske lidelser og samtidig misbrug

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.