Økonomisk analyse af Team for Spiseforstyrrelser

01-11-2021

Sønderborg Kommune har lavet en SØM-beregning af Team for Spiseforstyrrelser. SØM-beregningen tager udgangspunkt i socialfaglige vurderinger, lokale data fra Sønderborg Kommune samt viden fra SØMs vidensdatabase.

Sønderborg Kommune har foretaget en beregning af Team for Spiseforstyrrelser i den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM (version 2.4). Beregningen bygger på viden fra SØMs vidensdatabase, socialfaglig viden om målgruppe samt lokale data fra Sønderborg Kommune og bidrager med viden om indsatsens omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser.

Om indsatsen

Team for Spiseforstyrrelser tilbyder specialiseret social rehabilitering og behandling til borgere med diagnosticeret spiseforstyrrelse. Den enkelte borger er i centrum, og den specialiserede indsats sker i samarbejde med borgeren, pårørende, netværk og andre aktører. Den specialiserede indsats tager udgangspunkt i borgerens hverdag og hverdagsliv. Spiseforstyrrelsesteamets indsats foregår i borgerens hjem eller nærmiljø med henblik på, at borgeren skal udvikle, genvinde og fastholde samt forebygge forringelse af sin situation.

Om den økonomiske analyse

SØM-beregning er en scenarieanalyse, der baserer sig på en række antagelser og forudsætninger:

  • Indsatsen er i beregningen sat til at løbe over en toårig periode (2021-2022). Baseret på forventede antal deltagerforløb antages det, at der opstartes 20 individuelle deltagerforløb i 2021. Forløbsvarigheden er sat til 1-2 år baseret på den gennemsnitlige forløbslænge i indsatsen.
  • Omkostningerne forbundet med indsatsen baserer sig på de budgetterede omkostninger til insatsen, mens sparede omkostninger er opgjort ud fra en vurdering af behovet for brug af socialpædagogisk støtte i eget hjem (SEL §85) samt midlertidigt botilbud (SEL §107) i basisalternativet.
  • Succesraten er fastsat til 50 pct. og baserer sig på erfaringer og socialfaglig viden om andelen af målgruppen, der opnået indsatsens effektmål, som er at borgeren selvstændigt mestre eget liv og ikke har behov for støtte fra Team for Spiseforstyrrelser indenfor 12 måneder efter afsluttet forløb.
  • De økonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen er beregnet ud fra konsekvenser og priser i SØMs vidensdatabase for målgruppen ’Voksne med moderate psykiske lidelser (18-64 år)’. Enkelte konsekvenser for SØM-målgruppen er justeret ud fra lokale data og socialfaglig viden.

Beregningen af Team for Spiseforstyrrelser viser et positivt budgetøkonomisk nettoresultat for det offentlige over en 8-årig periode på ca. 94.400 kr. pr. deltager og et samlet positivt nettoresultat for hele projektet på ca. 1,9 mio. kr. Når der ses afgrænset på nettoresultatet for Sønderborg Kommune beløber dette sig til ca. 38.700 kr. pr. deltager.

Der er foretaget følsomhedsanalyser af kravet for succesraten for at beregnings nettoresultat er positivt afgrænset for kommunen. Der er desuden foretaget følsomhedsanalyser af konsekvens for nettoresultatet, hvis der ændres i succesratens størrelse, hvis der ændres i længden af ophold på botilbud eller hvis der ændres i antallet af deltagere.

Hent rapport og beregninger

Du kan hente den økonomiske analyse af Team for Spiseforstyrrelser udarbejdet af Sønderborg Kommune via linket nedenfor:

Hent afrapporteringen af den økonomiske analyse af Team for Spiseforstyrrelser

Du kan hente kommunens beregninger af indsatsen, der er lavet i SØM version 2.4, via linket nedenfor:

Hent SØM-beregning af Team for Spiseforstyrrelser

Om materialet

KONTAKT
Inger Bojsen Mara
inbj@sonderborg.dk

AKTØR
Sønderborg Kommune

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.