Økonomisk analyse af Modificeret ACT

01-10-2022

Rambøll har lavet en SØM-beregning af indsatsen M-ACT i forbindelse med evalueringen af Modning af modificeret ACT-indsats. SØM-beregningen tager udgangspunkt i socialfaglige vurderinger, lokale data fra tre kommuner samt viden fra SØMs vidensdatabase.

Rambøll har foretaget en beregning af indsatsen M-ACT (Modificeret Assertive Community Treatment) for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidig misbrug i den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Beregningen bygger på viden fra SØMs vidensdatabase, socialfaglig viden om målgruppen samt lokale data fra tre kommuner og bidrager med viden om indsatsens omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser.

Om indsatsen

Formålet med M-ACT er, at borgere med de mest komplekse problemstillinger modtager en indsats, der bidrager til at forbedre deres livssituation og trivsel. Intentionen er bl.a. at understøtte, at borgerne får foretaget relevante sociale og sundhedsmæssige udredninger, og at de modtager indsatser, der har en varighed, så der skabes bedring og stabilitet i deres liv.

Om den økonomiske analyse

SØM-beregningen er en scenarieanalyse, der baserer sig på en række antagelser og forudsætninger:

Omkostningerne forbundet med indsatsen baserer sig på de budgetterede omkostninger i projektet.

Det antages, at der opstartes 13 individuelle deltagerforløb i indsatsen pr. år. Forløbsvarigheden er sat til 1 år.

Succesraten er fastsat til 20 pct. og baserer sig på en antagelse om, at M-ACT vil opnå samme gennemsnitlige effektstørrelse som den målt i den sædvanlige ACT-indsats.

Da der ikke er én enkelt målgruppe i SØM, der er dækkende for målgruppen i M-ACT, som følge af kompleksiteten i sidstnævntes misbrugsproblematikker og psykiske vanskeligheder, er der opstillet seks scenarier for indsatsen afledte budgetøkonomiske konsekvenser.

Beregningen viser et negativt budgetøkonomisk nettoresultat for fem ud af de i alt seks scenarier over en seksårig periode. Det tyder på, at de budgetøkonomiske konsekvenser er større for borgere, der har kontakt med psykiatrien. Modsat er målgrupperne for de tre scenarier med de største negative resultater alle kendetegnet ved ikke at have psykiatrisk sygehuskontakt.

Hent rapport og beregninger

Du kan se den økonomiske analyse af modificeret ACT i den samlede evaluering.

Læs den samlede evaluering af Modificeret ACT

Du kan hente beregningerne der er lavet i SØM version 3.0, via linksene nedenfor:

Hent SØM-beregning af M-ACT (Scenarie A-E)

Hent SØM-beregning af M-ACT (Scenarie F)

Om materialet

KONTAKT
Pernille Højgård Thøgersen
peht@ramboll.com

AKTØR
Rambøll Management Consulting

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

MÅLGRUPPE
Voksne med psykiske vanskeligheder og samtidig misbrug

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.