Økonomisk analyse af Housing First for unge i hjemløshed

30-09-2021

Køge Kommune har lavet en SØM-beregning af Housing First for unge i hjemløshed. SØM-beregningen tager udgangspunkt i socialfaglige vurderinger, lokale data fra Køge Kommune samt data fra SØMs vidensdatabase.

Køge Kommune har foretaget en beregning af Housing First for unge i hjemløshed i den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM (version 2.4). Indsatsen er afprøvet som en del af satspuljeprojektet ’Social investeringspulje på hjemløseområdet’. Beregningen bygger på viden fra SØMs vidensdatabase. socialfaglig viden om målgruppe samt lokale data fra Køge Kommune og bidrager med viden om indsatsens omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser.

Om indsatsen

Housing First for unge i hjemløshed er en omlægning af indsatsen på hjemløshedsområdet i Køge Kommune. Målgruppen for omlægning er unge i hjemløshed og unge i risikogruppen for hjemløshed. Begge målgrupper kan komme i betragtning til enten bostøttemetoden CTI (Critical Time Intervention) eller ICM (Intensive Case Management).

Om den økonomiske analyse

SØM-beregning er en scenarieanalyse, der baserer sig på en række antagelser og forudsætninger:

  • Indsatsen løber over en treårig periode (2019-2021). Det antages, at der opstartes 18 individuelle deltagerforløb i alt i projektperioden. Forløbsvarigheden er sat til op til et år.
  • Omkostningerne forbundet med indsatsen baserer sig på de budgetterede omkostninger i projektet, mens sparede omkostninger er opgjort ud fra en vurdering af behovet for brug af socialpædagogisk støtte i eget hjem (SEL §85) og botilbud (SEL §107) i basisalternativet.
  • Succesraten er fastsat til 29 pct. og baserer sig på erfaringer og socialfaglig viden om andelen af målgruppen, der i projektet har opnået og fastholdt egen bolig samt viden fra SØMs vidensdatabase.
  • De økonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen er delvist baseret på konsekvenser og priser i SØMs vidensdatabase for målgruppen ’Voksne i hjemløshed (18-64 år)’ samt socialfaglig viden, lokale data fra Køge Kommune samt viden fra VIVES undersøgelse af hjemløshedsområdet fra 2007  

Beregningen af Housing First for unge i hjemløshed viser et positivt budgetøkonomisk nettoresultat for det offentlige over en 10-årig periode på ca. 73.000 kr. pr. deltager og et samlet nettoresultat for hele projektet på ca. 1,3 mio. kr. Når der ses afgrænset på nettoresultatet for Køge Kommune er dette ca. 57.200 kr. pr. deltager.

Der er foretaget følsomhedsanalyser af konsekvensen for nettoresultatet, hvis der ændres i succesraten eller i sparede omkostninger.

Hent rapport og beregninger

Du kan hente den økonomiske analyse af Housing First for unge i hjemløshed udarbejdet af Køge Kommune via linket nedenfor:

Hent afrapporteringen af den økonomiske analyse af Housing First for unge i hjemløshed

Du kan hente kommunens beregninger af indsatsen, der er lavet i SØM version 2.4, via linket nedenfor:

Hent SØM-beregning af Housing First for unge i hjemløshed

Om materialet

KONTAKT
Signe Hermansen
signe.hermansen@koege.dk

AKTØR
Køge Kommune

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.