Økonomisk analyse af en mulig omdannelse af §110-pladser til skæve boliger

02-01-2023

Guldborgsund Kommune har lavet en SØM-beregning af en mulig omdannelse af 10 §110-plader til skæve boliger målrettet langvarigt hjemløse borgere i Guldborgsund Kommune. SØM-beregningen tager udgangspunkt i socialfaglige vurderinger, lokale data samt viden fra SØMs vidensdatabase.

Om indsatsen

Guldborgsund Kommune har i en længere periode og med gode erfaringer arbejdet med skæve boliger, der er placeret på forsorgshjemmet Saxenhøj. Tanken om at omdanne §110-pladser til skæve boliger udspringer af, at Guldborgsund Kommune har et øget fokus på langvarige løsninger til socialt udsatte, så de kommer væk fra §110, som er en midlertidig løsning. Indsatsen består af en skæv bolig med social vicevært, som varetager den primære støtte efter housing first principperne. Der gives supplerende §85-støtte ved behov. I ydertimerne, hvor den sociale vicevært ikke er tilgængelig, kan der gives støtte fra personalet på forsorgshjemmet.

De skæve boliger etableres i eksisterende bygningsmasse, hvilket har stor betydning for beregningens resultat.

Om den økonomiske analyse

SØM-beregningen baserer sig på en række antagelser og forudsætninger, da indsatsen endnu ikke er igangsat:

Der regnes på et scenarie, hvor indsatsen løber over en femårig periode (2024-2028). Det antages, at der opstartes 10 individuelle deltagerforløb i alt i projektperioden. Forløbsvarigheden er sat til op til et år.

Omkostningerne forbundet med indsatsen baserer sig på de budgetterede omkostninger i projektet. Her er en vigtig antagelse, at de skæve boliger etableres i eksisterende bygninger uden behov for istandsættelse.

Succesraten er fastsat til 80 pct. og baserer sig på erfaringer og socialfaglig viden om andelen af målgruppen, der i kommunens øvrige skæve boliger, fastholder boligen og ikke vender retur til §110.

De økonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen er delvist baseret på konsekvenser og priser i SØMs vidensdatabase for målgruppen ’Voksne i hjemløshed (18-64 år)’ samt socialfaglig viden og lokale data fra Guldborgsund Kommune.  

Beregningen viser et positivt budgetøkonomisk nettoresultat for det offentlige over en 5-årig periode på ca. 12,3 mio. kr. Det store positive resultat er i høj grad drevet af de sparede omkostninger til §110. Resultatet ville desuden være ganske anderledes, hvis der skulle bygges nyt eller renoveres eksisterende bygningsmateriale.

Hent rapport og beregninger

Du kan hente den økonomiske analyse af omlægning af §110-pladser til skæve boliger udarbejdet af Guldborgsund Kommune via linket nedenfor:

Hent afrapportering af den økonomiske analyse af omdannelse til skæve boliger

Du kan hente kommunens beregninger af indsatsen, der er lavet i SØM version 3.0, via linket nedenfor:

Hent SØM-beregning af omdannelse af skæve boliger

Guldborgsund Kommune præsenterede deres beregning på et webinar den 15. marts 2023. Webinaret blev optaget. Ønsker du at få tilsendt optagelsen, kan du sende en mail til som-support@sbst.dk.

Om materialet

KONTAKT
Heidi Utermøhl
hut@guldborgsund.dk

AKTØR
Guldborgsund Kommune

MÅLGRUPPE
Voksne i hjemløshed

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.