Økonomisk analyse af en efterforsorgsindsats på et forsorgshjem

01-12-2022

Aalborg Kommune har lavet en SØM-beregning af en efterforsorgsindsats (§110-tilbud) på et forsorgshjem i kommunen. SØM-beregningen tager udgangspunkt i socialfaglige vurderinger, lokale data samt viden fra SØMs vidensdatabase.

Om indsatsen

Efterforsorg er hjælp og støtte i egen bolig efter udskrivning fra forsorgshjemmet, og bevilliges af stedets leder såfremt det findes relevant for den pågældende borger. Målgruppen er borgere der har behov for støtte i overgangen fra forsorgshjemmet (§110) til en selvstændig tilværelse i egen bolig.

Tilbuddet består af et fleksibelt og individualiseret forløb, hvor støtten intensiveres efter periodisk behov. Indholdet afhænger af borgers personlige støttebehov, og der kan ydes støtte i alle dagtimer. Herforuden har borger altid mulighed for telefonisk eller personlig kontakt til forsorgshjemmet i alle døgnets timer. Forløbenes varighed spænder fra 3 – 12 måneder, vurderet ud fra borgers behov og udvikling. Udviklingen dokumenteres løbende i en bostøtteplan som udarbejdes i samarbejde med borgeren.

Formålet med beregningen er at måle effekten af efterforsorgsforløbet ift. om indsatsen har en positiv effekt på om borger fastholder egen bolig sammenlignet med hvis borger efter udskrivning fra forsorgshjemmet visiteres direkte til et §85-tilbud (”basisalternativet”).

Om den økonomiske analyse

Indsatsens tidshorisont er på 3 år, hvor hvert forløb har en varighed i op til et år. På de 3 år, hvor indsatsen forløber modtager 120 personer indsatsen, 40 deltagere påbegynder indsatsen hvert år.

Omkostningerne forbundet med indsatsen baserer sig på kommunens takster til efterforsorg. Der modregnes sparede omkostninger til den alternative §85-indsats.

Effektmålet er at borgerne fastholder egen bolig ½ år efter efterforsorgsindsatsen afsluttes. Dette måles ved at se på antal genindskrivninger på §110. Succesrate er vurderet til 17 pct.

De økonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen er delvist baseret på konsekvenser og priser i SØMs vidensdatabase for målgruppen ’Voksne i hjemløshed (18-64 år)’ samt socialfaglig viden og lokale data fra Aalborg Kommune.  

Beregningen viser et positivt budgetøkonomisk nettoresultat for det offentlige over en 10-årig periode på ca. 4,4 mio. kr.

Hent rapport og beregninger

Du kan hente den økonomiske analyse af omlægning af en efterforsorgsindsats på et forsorgshjem udarbejdet af Aalborg Kommune via linket nedenfor:

Hent afrapporteringen af den økonomiske analyse af efterforsorgsindsatsen

Du kan hente kommunens beregninger af indsatsen, der er lavet i SØM version 3.0, via linket nedenfor:

Hent SØM-beregningen af efterforsorgsindsatsen

Aalborg Kommune præsenterede deres beregning på et webinar den 15. marts 2023. Webinaret blev optaget. Ønsker du at få tilsendt optagelsen, kan du sende en mail til som-support@sbst.dk.

Om materialet

KONTAKT
Maja Ana Maria Michelsen
mmic-jv@aalborg.dk

AKTØR
Aalborg Kommune

MÅLGRUPPE
Voksne i hjemløshed

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.