Økonomisk analyse af Cool Kids

21-10-2020

Ikast-Brande har lavet en SØM-beregning af indsatsen Cool Kids. Indsatsen henvender sig til børn med angst. SØM-beregningen tager udgangspunkt i kommunens erfaringer med indsatsen.

Ikast-Brande har foretaget en beregning af indsatsen Cool Kids i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM, version 2.2). Beregningen bygger på Ikast-Brandes erfaringer med indsatsen i et tidsbegrænset projekt og bidrager med viden om indsatsens omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser

Om Cool Kids

Cool Kids er et behandlingsprogram for børn med angst i alderen 6-12 år, hvor barnets forældre også deltager i behandlingen. Formålet med Cool Kids er at reducere barnets angst og ruste forældre og børn til at håndtere angsten. Metoden bygger på kognitiv adfærdsterapi, hvor børn og forældre får redskaber til at tackle de områder af hverdagen, som angsten spænder ben for.

Om den økonomiske analyse

SØM-beregningen baserer sig ikke på en effektevaluering af indsatsen i Ikast-Brande Kommune. Der er derfor tale om en scenarieanalyse, der til en vis udstrækning baserer sig på antagelser og hypoteser:

  • Indsatsen løber over 5 år, hvor der gennemføres gruppeforløb for i alt 55 børn og deres familier
  • Omkostninger baseret på konkrete afprøvninger af indsatsen i kommunen
  • En succesrate på 26 pct.

De økonomiske konsekvenser forbundet med Cool Kids beregnes ud fra estimater fra SØMs vidensdatabase for målgruppen ’Børn og unge angst, depression eller anden affektiv lidelse: 6-13 år’ suppleret med kommunens egen viden og estimater. I SØM er succesmålet for målgruppen ”begrænset kontakt med psykiatrien året efter”, mens målet med Cool Kids er, at barnet og familien lærer at håndtere barnets angst, og at den kan reduceres.

Eksempelberegningen på indsatsen Cool Kids i Ikast-Brande Kommune viser et positivt økonomisk nettoresultat for det offentlige på ca. 1,2 mio. kr. svarende til ca. 22.000 kr. pr. deltager over et 10-års sigte. For kommunen er det forventede nettoresultat ca. 660.000 kr. samlet set svarende til ca. 12.000 kr. per deltager.

Hent rapport og beregningen

Du kan hente eksempelberegningen af Cool Kids i Ikast-Brande Kommune via linket nedenfor:

Hent eksempelberegning af Cool Kids, Ikast-Brande (pdf)

Du kan hente kommunens beregning af Cool Kids, der er lavet i SØM, via linket nedenfor:

Hent beregning af Cool Kids, Ikast-Brande, der er lavet i SØM (excel) 

Om materialet

KONTAKT
Bjarke Nees
bjnee@ikast-brande.dk

AKTØR
Ikast-Brande Kommune

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.