Økonomisk analyse af fremskudt alkoholbehandling

01-09-2020

Aarhus Kommune har lavet en SØM-beregning af fremskudt og tidlig opsporing til alkoholbehandling. Beregningen baseres på kommunens forventninger til behandlingen.

Aarhus Kommune har foretaget en beregning af fremskudt og tidlig opsporing til alkoholbehandling i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM, version 2.2). Beregningen bygger på kommunens viden om målgruppen og behandlingens forventede omkostninger og budgetøkonomiske konsekvenser. 

Om fremskudt alkoholbehandling

SØM-beregningen omhandler en fremskudt opsporingsindsats af borgere med et alkoholmisbrug. Antagelsen er, at den forstærkede opsporende indsats kan fange borgeren tidligere i sit misbrug, og at det dermed er nemmere at overbevise borgeren om at indgå i et behandlingstilbud. Med den indsats forventes det dels at kunne gennemføre flere alkoholbehandlingsforløb, dels at forløbene kommer til at gribe tidligere ind i overforbruget i kraft af en forstærket proaktiv opsporing.

Om den økonomiske analyse

SØM-beregningen baserer sig ikke på en effektevaluering af indsatsen i Aarhus Kommune. Der er derfor tale om en scenarieanalyse, der baseres på en række skøn og antagelser:

  • Indsatsen løber over 4 år, hvor der tilbydes en indsats til 245 borgere med et problematisk alkoholforbrug
  • Omkostninger baseret på kommunens egne økonomidata vedrørende alkoholbehandling
  • En succesrate på 33 pct.

De økonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen beregnes ud fra estimater fra SØMs vidensdatabase for målgruppen ’Voksne med alkoholmisbrug: 18-64 år’ suppleret med kommunens egen viden og estimater. I SØM er succesmålet for målgruppen ”afslutter behandlingsforløb som færdigbehandlet”, hvilket stemmer fint overens med formålet med indsatsen, som er at borgerne opnår afholdenhed, reducerer eller stabiliserer deres forbrug.

Det samlede budgetøkonomiske nettoresultat forbundet med den fremskudte og tidlige opsporing til alkoholbehandling, ved drift i fire år, udgør ca. 15,6 mio. kr., svarende til knap 64.000 kr. pr. deltager set over en 10-årig periode. Det samlede nettoresultat for kommunen er omkring 3,7 mio. kr.

Hent rapport og beregningen

Du kan hente eksempelberegningen af fremskudt alkoholbehandling i Aarhus Kommune via linket nedenfor:

Hent eksempelberegning af fremskudt alkoholbehandling, Aarhus (pdf)

Du kan hente kommunens beregning af fremskudt alkoholbehandling, der er lavet i SØM, via linket nedenfor:

Hent SØM-beregning af fremskudt alkoholbehandling, Aarhus (excel) 

Aarhus Kommune præsenterede sin beregning på et webinar den 15. januar 2021. Slides fra webinaret kan fås ved henvendelse til: SOM-support@socialstyrelsen.dk

Om materialet

KONTAKT
Michael Justesen
mijus@aarhus.dk

AKTØR
Effekt og Økonomi - Mål, Økonomi og Boliger, Aarhus Kommune

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.