Økonomisk analyse af ACT

11-08-2022

Frederiksberg Kommune har lavet en SØM-beregning af indsatsen ACT. SØM-beregningen tager udgangspunkt i socialfaglige vurderinger, lokale data fra Frederiksberg Kommune samt viden fra SØMs vidensdatabase.

Frederiksberg Kommune har foretaget en beregning af indsatsen ACT (Assertive Community Treatment) for borgere i langvarig hjemløshed i den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Beregningen bygger på viden fra SØMs vidensdatabase, socialfaglig viden om målgruppen samt lokale data fra Frederiksberg Kommune og bidrager med viden om indsatsens omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser.

Om indsatsen

Frederiksberg Kommune afprøvede i perioden 2019-2021 en fleksibel og udgående ACT-indsats med det formål at fastholde hjemløse med komplekse problemstillinger i bolig og sikre, at den enkelte hjemløse modtager den rette støtte og behandling.

Om den økonomiske analyse

SØM-beregningen er en scenarieanalyse, der baserer sig på en række antagelser og forudsætninger:

Indsatsen løber over en treårig periode (2019-2021). Det antages, at der opstartes 15 individuelle deltagerforløb i alt i projektperioden. Forløbsvarigheden er sat til 3-4 år.

Omkostningerne forbundet med indsatsen baserer sig på de budgetterede omkostninger i projektet.

Succesraten er fastsat til 50 pct. og baserer sig på erfaringer og socialfaglig viden om andelen af målgruppen, der i projektet har opnået og fastholdt egen bolig.

De økonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen er baseret på konsekvenser og priser i SØMs vidensdatabase for målgruppen ’Voksne i hjemløshed (18-64 år)’ samt socialfaglig viden og lokale data fra Frederiksberg Kommune.  

Beregningen viser et positivt budgetøkonomisk nettoresultat for Frederiksberg Kommune over en 10-årig periode på ca. 549.000 kr. pr. deltager og et samlet nettoresultat for hele projektet på ca. 8,2 mio. kr. Medregnes konsekvenser for stat og region fås et samlet nettoresultat på ca. 13.000.000 kr.

Der er foretaget følsomhedsanalyser for succesraten, de sociale serviceydelser og omkostningerne.

Hent rapport og beregninger

Du kan hente den økonomiske analyse af ACT for borgere i langvarig hjemløshed udarbejdet af Frederiksberg Kommune via linket nedenfor:

Hent afrapporteringen af den økonomiske analyse af ACT

Du kan hente kommunens beregninger af indsatsen, der er lavet i SØM version 2.4, via linket nedenfor:

Hent SØM-beregning af ACT

Om materialet

KONTAKT
Astrid Møller Olesen
anso18@frederiksberg.dk

AKTØR
Frederiksberg Kommune

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.