Eksempelberegning af Voksenprogrammet

24-09-2021

Socialstyrelsen har udarbejdet en eksempelberegning af indsatsen Voksenprogrammet i SØM. Voksenprogrammet er en beskæftigelsesrettet indsats, der er målrettet borgere med erhvervet hjerneskade. Eksempelberegningen baserer sig på viden fra Center for Hjerneskade (CfH) samt SØMs vidensdatabase.

Socialstyrelsen har foretaget en eksempelberegning af indsatsen Voksenprogrammet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Eksempelberegningen skal bidrage med viden om indsatsens omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser.

Om Voksenprogrammet

Voksenprogrammet på Center for Hjerneskade varetager specialiseret genoptræning, rehabilitering og arbejdsrettede indsatser til mennesker med erhvervet hjerneskade. I denne beregning indgår udelukkende Voksenprogrammets specialiserede arbejdsrettede indsatser. Formålet med de arbejdsrettede indsatser i Voksenprogrammet er at afklare og udvikle borgerens arbejdsevne med henblik på at få borgeren i beskæftigelse i videst muligt omfang. Forløbene i Voksenprogrammet tager udgangspunkt i de erhvervsmæssige ressourcer, som borgeren har bevaret efter en hjerneskade og målrettes den enkeltes træningsbehov.

Om eksempelberegningen

Eksempelberegningen af Voksenprogrammet bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i tre år
  • I hvert af de tre år antages 150 borgere at påbegynde og afslutte indsatsen
  • Der medregnes budgetøkonomiske konsekvenser i en tiårig periode fra året, hvor deltagerne afslutter indsatsen

Omkostningerne forbundet med Voksenprogrammet i eksempelberegningen baserer sig på oplysninger fra Center for Hjerneskade (CfH) samt SØMs vidensdatabase. Nettoomkostninger forbundet med Voksenprogrammet sammenlignet med basisalternativet er opgjort til ca. 55.800 kr. pr. deltager.

Effekten af Voksenprogrammet i eksempelberegningen baserer sig på oplysninger fra Center for Hjerneskade (CfH) samt SØMs vidensdatabase. Effekten målt som andel i beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller ordinær uddannelse 12 måneder efter afsluttet indsats er angivet til 31,4 pct.-point.

Konsekvenser og priser baserer sig på generel viden om målgruppen ’Voksne med erhvervet hjerneskade: Sygemeldte (18-64 år)’ i SØMs vidensdatabase. På en række parametre er der forskel på målgruppen og effektmålet for Voksenprogrammet og målgruppen og succesmålet i SØM, herunder særligt i forhold til behovet for en specialiseret arbejdsrettet indsats.

Hent udgivelsen og beregningen

Du finder eksempelberegningen af Voksenprogrammet, der er lavet i SØM, via linket nedenfor.

Hent beregning af eksempelberegningen af Voksenprogrammet

Beregningen er også tilgængelig i SØM. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af SØM

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
SØM-beregning

Kontakt

Andreas Vestermark
S: Specialkonsulent