Eksempelberegning af P.E.P.

24-09-2021

Socialstyrelsen har udarbejdet en eksempelberegning af indsatsen Pre-Employment Programme (P.E.P.) i SØM. P.E.P. er en beskæftigelsesrettet indsats, der er målrettet borgere med synshandicap. Eksempelberegningen baserer sig på viden fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) samt SØMs vidensdatabase.

Socialstyrelsen har foretaget en eksempelberegning af indsatsen Pre-Employment Programme (P.E.P.) i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Eksempelberegningen skal bidrage med viden om indsatsens omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser.

Om Pre-Employment Programme (P.E.P.)

Pre-Employment Programme (P.E.P.) er en beskæftigelsesrettet indsats til mennesker med alvorlig synsnedsættelse. Formålet med P.E.P. er at afklare og udvikle deltagernes kompetencer, udforske karrieremuligheder, træne jobsøgning og drage erfaringer fra instruktører med viden om, hvordan arbejdet uden eller med nedsat synsevne er. P.E.P. er et struktureret, intensivt læringsforløb bestående af 15 moduler, oftest af én dags varighed. Undervisningsdagene ligger i tæt forlængelse af hinanden eksempelvis over fem til otte uger. Deltagerne undervises af instruktører i en mindre gruppe på omkring ni. Deltagerne samles et fysisk sted, hvor de undervises og trænes både i grupper og individuelt. Formålet er at opkvalificere deltagerne i at kunne søge og opnå beskæftigelse med en funktionsnedsættelse.  

Om eksempelberegningen

Eksempelberegningen af P.E.P. bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i tre år
  • I hvert af de tre år antages det, at der påbegyndes og afsluttes ét gruppeforløb med ni deltagere pr. forløb
  • Der medregnes budgetøkonomiske konsekvenser i en tiårig periode fra året, hvor deltagerne afslutter indsatsen

Omkostningerne forbundet med P.E.P. i eksempelberegningen baserer sig på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynedes (IBOS) samt SØMs vidensdatabase. Nettoomkostninger forbundet med P.E.P. sammenlignet med basisalternativet er opgjort til ca. 4.100 kr. pr. deltager.

Effekten af P.E.P. i eksempelberegningen baserer sig på oplysninger fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) samt SØMs vidensdatabase. Effekten målt som andel i beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller ordinær uddannelse 12 måneder efter afsluttet indsats er angivet til 29,3 pct.-point.

Konsekvenser og priser baserer sig på generel viden om målgruppen ’Voksne med synshandicap: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’ i SØMs vidensdatabase. På en række parametre er der forskel på målgruppen og effektmålet for P.E.P. sammenlignet med målgruppen og succesmålet i SØM, herunder særligt i forhold til karakteristika for de to målgrupper.

Hent udgivelsen og beregningen

Du finder eksempelberegningen af P.E.P., der er lavet i SØM, via linket nedenfor.

Hent beregning af eksempelberegningen af Pre-Employment Programme (P.E.P.)

Beregningen er også tilgængelig i SØM. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af SØM her

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
SØM-beregning

Kontakt

Andreas Vestermark
S: Specialkonsulent