Eksempelberegning af My Way to Success

24-09-2021

Socialstyrelsen har udarbejdet en eksempelberegning af indsatsen My Way to Success i SØM. My Way to Success er en beskæftigelsesrettet indsats, der er målrettet borgere med autisme. Eksempelberegningen baserer sig på viden fra Odense Kommune samt SØMs vidensdatabase.

Socialstyrelsen har foretaget en eksempelberegning af indsatsen My Way to Success i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Eksempelberegningen skal bidrage med viden om indsatsens omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser.

Om My Way to Success

My Way to Success er en beskæftigelsesrettet indsats til mennesker med autisme. Indsatsen har primært været afprøvet over for personer med Aspergers syndrom. Indsatsen består af et 12 ugers udviklings- og kompetenceafklarende kursus tilrettelagt som holdundervisning med efterfølgende 12 ugers virksomhedspraktik. På kurset arbejdes med temaer, som har betydning for at indgå på arbejdsmarkedet eller på en uddannelse.

Om eksempelberegningen

Eksempelberegningen af My Way to Success bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i tre år
  • I hvert af de tre år antages det, at der påbegyndes og afsluttes tre gruppeforløb med otte deltagere pr. forløb
  • Der medregnes budgetøkonomiske konsekvenser i en tiårig periode fra året, hvor deltagerne afslutter indsatsen

Omkostningerne forbundet med My Way to Success i eksempelberegningen baserer sig på oplysninger fra Odense Kommune samt SØMs vidensdatabase. Nettoomkostninger forbundet med My Way to Success sammenlignet med basisalternativet er opgjort til ca. 5.700 kr. pr. deltager.

Effekten af My Way to Succes i eksempelberegningen baserer sig på oplysninger fra Odense Kommune samt SØMs vidensdatabase. Effekten målt som andel i beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller ordinær uddannelse 52 uger efter afsluttet indsats er angivet til 10 pct.-point.

Konsekvenser og priser baserer sig på generel viden om målgruppen ’Voksne med autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’ i SØMs vidensdatabase. På en række parametre er der forskel på målgruppen og effektmålet for My Way to Success sammenlignet med målgruppen og succesmålet i SØM. Blandt andet omfatter indsatsen kun personer med normalbegavelse, mens SØMs målgruppe også omfatter personer med begavelse uden for normalområdet.

Hent udgivelsen og beregningen

Du finder eksempelberegningen af My Way to Success, der er lavet i SØM, via linket nedenfor.

Hent beregning af eksempelberegningen af My Way to Success

Beregningen er også tilgængelig i SØM. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af SØM

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
SØM-beregning

Kontakt

Andreas Vestermark
S: Specialkonsulent