Eksempelberegning af IPS

24-09-2021

Socialstyrelsen har udarbejdet en eksempelberegning af indsatsen Individuel Planlagt Job og Uddannelse med Støtte (IPS) i SØM. IPS er en beskæftigelsesrettet indsats, der primært er målrettet borgere med svære psykiske vanskeligheder. Eksempelberegningen baserer sig på viden fra Københavns Kommune, evalueringen af projekt Inklusion samt SØMs vidensdatabase.

Socialstyrelsen har foretaget en eksempelberegning af indsatsen Individuel Planlagt Job og Uddannelse med Støtte (IPS) i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Eksempelberegningen skal bidrage med viden om indsatsens omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser.

Om Individuel Planlagt Job og Uddannelse med Støtte (IPS)

Individuel Planlagt Job og Uddannelse med Støtte (IPS) er en beskæftigelsesrettet indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder. IPS har til formål at støtte borgere med en psykisk funktionsnedsættelse til inklusion på det ordinære arbejdsmarked baseret på en ’place-then-train’ tilgang. Det vil sige, at tilpasning af arbejdsopgaver og træning sker på ordinære arbejdspladser med de forventninger og udfordringer, der er her. Indsatsen varetages af en IPS konsulent og tilrettelægges individuelt til den enkelte borger.

Om eksempelberegningen

Eksempelberegningen af IPS bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i fire år
  • I hvert af de første tre år antages 50 borgere at påbegynde indsatsen
  • Deltagerne antages at være i indsatsen i 1-2 år
  • Der medregnes budgetøkonomiske konsekvenser i en tiårig periode fra året, hvor deltagerne afslutter indsatsen

Omkostningerne forbundet med IPS i eksempelberegningen baserer sig på viden fra Københavns Kommune, evalueringen af IPS i projekt Inklusion samt SØMs vidensdatabase. Nettoomkostningerne forbundet med IPS sammenlignet med basisalternativet er opgjort til ca. 5.300 kr. pr. deltager.

Effekten af IPS i eksempelberegningen baserer sig på viden fra evalueringen af IPS i projekt Inklusion samt SØMs vidensdatabase. Effekten målt som andel i beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller ordinær uddannelse 1-18 måneder efter påbegyndt indsats er angivet til 13,4 pct.-point.

Konsekvenser og priser baserer sig på generel viden om målgruppen ’Voksne med psykiske lidelser: Moderate psykiske lidelser, Ikke-arbejdsmarkedsparate ledige’ i SØMs vidensdatabase. På en række parametre er der forskel på målgruppen og effektmålet for IPS og målgruppen og succesmålet i SØM, herunder særligt hvad angår borgernes forventede motivation for at få et job.

Hent udgivelsen og beregningen

Du finder eksempelberegningen af Individuel Planlagt Job og Uddannelse med Støtte (IPS), der er lavet i SØM, via linket nedenfor.

Hent beregning af eksempelberegningen af Individuel Planlagt Job og Uddannelse med Støtte (IPS)

Beregningen er også tilgængelig i SØM. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af SØM

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
SØM-beregning

Kontakt

Andreas Vestermark
S: Specialkonsulent