Økonomisk analyse af ACT

29-08-2022

Randers Kommune har lavet en SØM-beregning af indsatsen ACT. SØM-beregningen tager udgangspunkt i socialfaglige vurderinger, lokale data fra Randers Kommune samt viden fra SØMs vidensdatabase.

Randers Kommune har foretaget en beregning af indsatsen ACT (Assertive Community Treatment) for borgere i langvarig hjemløshed i den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Beregningen bygger på viden fra SØMs vidensdatabase, socialfaglig viden om målgruppe samt lokale data fra Randers Kommune og bidrager med viden om indsatsens omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser.

Om indsatsen

I foråret 2019 omlagde Randers Kommune dele af hjemløseindsatsen og oprettede et nyt alternativt tilbud til borgere i langvarig hjemløshed med komplekse problemer i form af et ACT-team (Assertive Community Treatment eller Udgående og opsøgende støttende indsats og udredning i nærmiljøet). ACT-teamet tilbyder en fleksibel, systematisk og helhedsorienteret indsats i samarbejde med borgeren baseret på stærke tværfaglige ekspertiser. ACT-teamet er oprettet som et tilbud efter servicelovens § 85.

Om den økonomiske analyse

SØM-beregningen er en scenarieanalyse, der baserer sig på en række antagelser og forudsætninger:

Indsatsen løber over en treårig periode (2019-2021). Det antages, at der opstartes 23 individuelle deltagerforløb i alt i projektperioden. Forløbsvarigheden er sat til op til et år.

Omkostningerne forbundet med indsatsen baserer sig på de budgetterede omkostninger i projektet.

Succesraten er fastsat til 65 pct. og baserer sig på erfaringer og socialfaglig viden om andelen af målgruppen, der i projektet har opnået og fastholdt egen bolig.

De økonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen er delvist baseret på konsekvenser og priser i SØMs vidensdatabase for målgruppen ’Voksne i hjemløshed (18-64 år)’ samt socialfaglig viden, lokale data fra Randers Kommune, sundhedsdata og data fra kriminalregistret.  

Beregningen viser et positivt budgetøkonomisk nettoresultat for det offentlige over en 10-årig periode på ca. 165.000 kr. pr. deltager og et samlet nettoresultat for hele projektet på ca. 3,7 mio. kr.

Der er foretaget følsomhedsanalyser af konsekvenserne for nettoresultatet, hvis der ændres i succesraten eller i de konsekvenser, der har stor betydning for resultatet.

Hent rapport og beregninger

Du kan hente den økonomiske analyse af ACT for borgere i langvarig hjemløshed udarbejdet af Randers Kommune via linket nedenfor:

Hent afrapporteringen af den økonomiske analyse af ACT

Du kan hente kommunens beregninger af indsatsen, der er lavet i SØM version 2.5, via linket nedenfor:

Hent SØM-beregning af ACT

Om materialet

KONTAKT
Mette Holst-Langberg
mette.holst-langberg@randers.dk

AKTØR
Randers Kommune

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.