Indsatstrappen

En indsats til et barn, et ungt menneske eller en familie kan iværksættes på forskellige indsatsniveauer. Indsatstrappen kan være med til at skabe et fælles overblik over indsatser i kommunen.

Formål

Indsatstrappen giver et overblik over de forskellige trin, hvor der kan iværksættes en forebyggende indsats. Figuren indeholder de forskellige indsatstrin fra helt tidlige indsatser på almenområdet, til de mest indgribende indsatser. Jo længere op på indsatstrappen, jo mere indgribende er indsatsen oftere i forhold til at opretholde et almindeligt hverdagsliv.

Målgruppe

Kommunale beslutningstagere, ledere, udviklingskonsulenter og fagprofessionelle, der arbejder med drift og udvikling af tilbud til børn og unge i udsatte positioner på tværs af det almene og det specialiserede børne- og ungeområde.

Hovedpointer

Der skal altid sættes ind med en indsats på det trin, der matcher behovet hos barnet og familien, ligesom der kontinuerligt skal holdes fokus på at opretholde eller bringe barnet så tæt på et almindeligt hverdagsliv som muligt. Barnet, den unge og familien skal altid inddrages ved tilrettelæggelse af forløb, ved opfølgning og evt. ændringer i indsatsen. Ligesom der skal være fokus på, at kvaliteten af indsatser skal understøtte, at det enkelte barn eller den unge på sigt kan mestre eget liv ved at sikre trivsel såvel som udvikling, sundhed og læring.

Anvendelse

Indsatstrappen kan anvendes som en fælles referenceramme på tværs af børne- og ungeområdet og dermed bidrage til at have et fælles overblik over indsatser i kommunen. Derudover kan den bruges som et redskab i udviklingen af tilbud til kommunens forskellige målgrupper samt i sagsbehandlingen på myndighedsområdet.

Link

Indsatstrappen for udsatte børn og unge

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Holger Kristoffersen
S: Fuldmægtig