Fælles forebyggende mindset

Forebyggelse af mistrivsel blandt børn er et fælles ansvar mellem social- og almenområdet. Når fagområder og sektorer arbejder sammen ud fra et fælles værdigrundlag, bliver samarbejdet stærkere mellem fagpersoner. Det betyder bedre kvalitet i indsatser til børn og familier i udsatte positioner.

Når et barn eller en familie ikke trives, kan årsagerne være mange. Problemerne kan være små, men de kan også hurtigt vokse sig større og mere komplekse.

Eskalering af problemer kan undgås, når barnet eller familien får hjælp og støtte tidligt. Det kræver en tidlig og forebyggende indsats, som ofte indebærer, at fagprofessionelle på tværs af det almene og specialiserede børne- og ungeområde arbejder tæt sammen.

En fælles referenceramme

Når eksempelvis lærere, sundhedsplejesker, pædagoger eller socialrådgivere skal arbejde sammen på tværs af fagområder, er det ud fra forskellige forståelser af forebyggelse og tidlig indsats. Ved at arbejde ud fra et fælles forebyggende mindset, kan I understøtte, at alle faggrupper har en fælles referenceramme, som de kan møde børn og familier med.

Med et fælles forebyggende mindset får de forskellige faggrupper en fælles forståelse for:

  • hvad forebyggelse betyder
  • hvorfor forebyggelse er vigtigt
  • hvordan forebyggelse er et fælles ansvar

På baggrund af den fælles forståelse og referenceramme er det ledelsens ansvar at tydeliggøre for de enkelte faggrupper, hvilken rolle og hvilket ansvar de har i det forebyggende arbejde.

I filmen ’Hvordan kan et fælles forebyggende mindset styrke sammenhængskraften på børne- og ungeområdet?’ kan I som kommune få mere viden om og inspiration til, hvordan I kan styrke jeres arbejde med et fælles forebyggende mindset. 

Se filmen i stor version på YouTube

Kompetencer i arbejdet med et fælles forebyggende mindset

Et fælles forebyggende mindset stiller krav til en tydelig og sammenhængende ledelse og fælles tilgange på tværs i organisationen. Det skal afspejles i både chefer, ledere og medarbejderes kompetencer.

En tydelig og sammenhængende ledelse, der understøtter det fælles mindset, er afgørende for opbygningen af relationel kapacitet.

Relationel kapacitet handler om at udvikle evnen til at skabe et effektivt samarbejde på tværs af organisationen omkring komplekse opgaver og udfordringer.

Samtidig er det vigtigt, at de fagprofessionelle på det almene og specialiserede børne- og ungeområde samarbejder kvalificeret.

Forudsætninger for det er, at de kender hinandens roller, ansvar og handleveje. For at det kan ske, skal ledelsen omsætte styringskæden på en måde, der tydeliggør visioner og strategier og den faglige retning – og ikke mindst understøtter kendskabet på tværs.

Ledelse har altså stor betydning for en fælles forståelse og sammenhæng, som er forudsætningen for, at ambitionen om en tidlig forebyggende indsats af høj kvalitet bliver omsat til praksis.

Tværfagligt samarbejde og et fælles forebyggende mindset

I arbejdet med det forebyggende mindset er tværfagligt samarbejde centralt i flere sammenhænge.

En sammenhængende styringskæde

Styringsgrundlaget skaber rammer og retning for et forebyggende arbejde både på politisk, administrativt og fagligt niveau. Det er væsentligt, at styringsgrundlaget understøttes af organiseringen og omsættes til en sammenhængende kæde med det forebyggende mindset som ”rød tråd”.

Det forebyggende mindset skal altså understøtte sammenhæng fra politikker og strategier til konkrete arbejdsgange. Hertil skal mindsettet understøtte faglig udvikling samt opfølgning på tværs af området for tidlig forebyggende indsats.

Læs mere om tværgående strategi og sammenhængende styringskæde

Et helhedsorienteret perspektiv

Børn og unge skal trives fysisk, psykisk og socialt i deres hverdagsliv. Det vil sige både i familien, i dagtilbud/skole og i fritiden. En forebyggende indsats kræver derfor et helhedsorienteret perspektiv på barnets eller familiens behov og ressourcer, og dermed ofte flere faggruppers involvering og koordinering ud fra et fælles forebyggende mindset.

Børnesyn, ungesyn og forældresamarbejde

Et fælles børne- og forældresyn skal være ressource- og helhedsorienteret med respekt for børnenes og forældrenes perspektiver, behov og hverdagsliv. På tværs af fagområder er dette fælles syn grobund for et ligeværdigt samarbejde, som styrker kvaliteten af den forebyggende indsats.

Ligeværdighed handler i denne forstand om invitation til og mulighed for aktiv deltagelse med udgangspunkt i børn og forældres vilkår og position. Børn og forældre skal have mulighed for at blive hørt og være medbestemmende i beslutninger, som påvirker dem.

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Louise Elisabeth Madsen
S: Specialkonsulent