Tværgående strategi og sammenhængende styringskæde

Et solidt styringsgrundlag for den tidlige forebyggende indsats på børne- og ungeområdet har stor betydning for en sammenhængende indsats til børn i udsatte positioner. En tydelig, engageret og relationel ledelse understøtter en fælles retning og skaber positivt incitament hos medarbejderne.

Formålet med styringsgrundlaget er at skabe retning og rammer for udviklingen af den tidlige forebyggende indsats. Styringsgrundlaget kan bestå af eksempelvis politikker, strategier, serviceniveauer, faglige retningslinjer mv., som bliver udarbejdet og vedtaget af den politiske og administrative ledelse.

Sammenhæng fra politik og strategi til faglig ledelse og udvikling

Styringsgrundlaget skal omsættes i organisationen og skabe sammenhæng fra strategi til organisering og konkrete arbejdsgange samt til ledelse, faglige udvikling og opfølgning på området.

Der er altså mange komponenter i spil, når der skal være sammenhæng fra styringsgrundlaget til omsætningen i praksis.

Komponentcirklen for tidlig forebyggende indsats illustrerer 16 komponenter, der knytter sig til arbejdet med tidlig forebyggende indsats på strategisk niveau (yderste cirkel) og operationelt niveau (inderste cirkel). Som helhed er der sammenhæng mellem alle komponenter.

Figur af Komponentcirkel

Et fælles forebyggende mindset

En forudsætning for at skabe sammenhæng på tværs af organisatoriske niveauer er en fælles forståelse af og sprog for forebyggelse og tidlig indsats. Det kan understøttes ved implementering af et fælles forebyggende mindset.

Læs mere om det fælles forebyggende mindset

Lovgivning og kompetencer i arbejdet med styringskæden

De fremtrædende lovgivninger på børne- og ungeområdet er dagtilbudsloven, folkeskoleloven, sundhedsloven og barnets lov. Fælles viden om og kendskab til lovtekster understøtter udmøntningen blandt andet i form af forebyggelsestiltag og tidlig indsats.

Alle led og niveauer i den kommunale styringskæde er potentielt i spil, når lovgivning skal implementeres og omsættes til meningsfuld praksis. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at loven bliver overholdt, mens administrationen skal forvalte lovgivningen, og de fagprofessionelle omsætter den i praksis i mødet med børn, unge og familier.

Tværfagligt samarbejde og styringskæden

For at opnå en sammenhængende styringskæde på tværs af fagområder i organisationen er det nødvendigt med tværgående incitamentsstrukturer og struktureret tværfagligt samarbejde.

Tydelig og sammenhængende ledelse, der bidrager til høj relationel kapacitet, styrker denne sammenhængskraft. Relationel kapacitet handler om at udvikle evnen til at skabe et effektivt samarbejde på tværs af organisationen omkring komplekse opgaver og udfordringer.

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Louise Elisabeth Madsen
S: Specialkonsulent