Tidlige forebyggende indsatser og tilbudsviften

Børn og familier i udsatte positioner har brug for støtte. Til dét er der brug for en dækkende vifte af tilbud og ydelser på forskellige indsatsniveauer, så der kan sættes ind med den rette indsats på det rette tidspunkt. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i børnenes hverdagsliv – både før, under og efter en indsats.

Formålet med en dækkende og virksom tilbudsvifte er at kunne sætte ind på det rigtige tidspunkt med rette indsats af høj kvalitet.

At have en dækkende tilbudsvifte betyder, at der i kommunen er et bredt udvalg af indsatser og tilbud, som matcher de forskellige målgrupper og deres behov for støtte. Tilbudsviften rummer kommunens egne tilbud, private tilbud og tilbud i regionen, civilsamfundet eller andre kommuner.

Udover at tilbudsviften skal være bred og dækkende, skal den også være virksom. Det vil sige, at:

  • Indsatserne er baseret på nyeste viden om målgruppen og metoder.
  • Viften af tilbud matcher den faglige og strategiske retning i kommunen.
  • Der er blik for barnets hverdagslivsperspektiv.

I denne film kan I som kommune hente inspiration til jeres arbejde med udvikling og kvalificering af tilbudsviften:

Se filmen i stor version på YouTube

 

Udvikling af tilbudsviften

En dækkende og virksom tilbudsvifte kræver et kontinuerligt udviklings- og kvalificeringsfokus. En datainformeret praksis kan fx give viden om ændringer i målgruppesammensætningen og deres behov, hvilket er nødvendigt for, at I kan sikre, at I har de rigtige tilbud.

Indsatstrappen kan anvendes som et fagligt og visuelt redskab. Dels som et udtryk for den faglige retning og et fælles mindset i en tidligere forebyggende indsats, dels som et overblik over kommunens eksisterende tilbud indplaceret på indsatstrappen.

Indsatstrappen bidrager i den sammenhæng til at få overblik over tilbud på tværs af trinnene og tydeliggør, hvilke tilbud en samlet social indsats kan sammensættes af.

Indsatstrappen for udsatte børn og unge

Inddragelse af barn, forældre og andre aktører

En indsats skal altid tage udgangspunkt i barnets eller familiens behov, ønsker og motivation. Samtidig skal barnet og familien være med til at tilrettelægge indsatsen, så der sættes mål i fællesskab, og så indsatsen er tæt på barnets hverdagsliv med skole, dagtilbud, fritidsinteresser og venner.

En god forebyggende indsats kræver et helhedsorienteret syn på barnet og familiens situation. Det betyder ofte involvering af og koordinering med flere faggrupper, hvilket både kan være relevant i afdækningen af problematikken og i udførelsen af indsatsen.

Ved at have en praksis baseret på et helhedsorienteret syn opnår man i højere grad, at indsatsen matcher barnet eller familiens behov, og at de får en oplevelse af sammenhæng.

I filmen ’Hverdagslivet og inddragelse i forbindelse med anbringelse’ kan du hente inspiration til, hvordan man kan have fokus på hverdagslivsperspektivet og hvilken betydning, det har for børnene og deres familier.

Se filmen i stor version på YouTube

 

Kompetencer i arbejdet med tidlige forebyggende indsatser og tilbudsviften

Indsatsen skal både understøtte barnets udvikling og aktivt understøtte barnets tilknytning til hverdagslivets fællesskaber. Det stiller krav til, at fagprofessionelle møder barnet og forældrene i øjenhøjde og med et helhedsorienteret blik for deres behov, ønsker og ressourcer. Hvilket forudsætter, at fagprofessionelle har viden om og kompetencer til at inddrage barnet og familien og skabe et ligeværdigt samarbejde.

For at fagprofessionelle kan bevilge den rette indsats, er det nødvendigt, at de har kendskab til, hvilke tilbud og indsatser der er i forskellige regi. Hertil kendskab til, hvor tilbud og indsatser er organisatorisk forankret.

Dette overblik understøtter muligheden for fleksibelt at sammensætte den rette individuelle og målrettede indsats, som kan bestå af en sammensætning af flere tilbud og eventuel inddragelse af specialistviden og -kompetencer.

Tværfagligt samarbejde og tilbudsviften

Tilbudsviften går på tværs af kommunale fagområder fra de tidligt forebyggende indsatser i almenområdet til de mere indgribende indsatser i hjemmet eller en anbringelse uden for hjemmet.

Der kan desuden være tilbud i civilsamfundet, privat og regionalt regi eller i andre kommuner, som kan supplere kommunens egne tilbud, og som kommunen bør koordinere med de relevante aktører omkring.

Samarbejde, koordinering og overblik på tværs er derfor afgørende, hvis man skal sikre, at der iværksættes den rette indsats på det rette tidspunkt.

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Holger Kristoffersen
S: Fuldmægtig