Kommunernes oplevede udfordringer på børne- og ungeområdet

Autisme, psykisk mistrivsel, selvskade og skolevægring nævnes som nogle af de områder, hvor mange kommuner oplever udfordringer. Det viser en undersøgelse af kommunernes oplevede udfordringer i arbejdet med børn og unge, der har et handicap eller er socialt udsatte.

Social og Boligstyrelsen har i 2022 foretaget en afdækning af kommunernes oplevede udfordringer på det specialiserede socialområde hhv. for børn og unge samt for voksne. På børne- og ungeområdet belyser undersøgelsen de udfordringer som kommunerne oplever i arbejdet med børn og unge, der har et handicap eller er socialt udsatte. 

Undersøgelsen viser, at kommunerne blandt 17 udvalgte målgrupper særligt har udfordringer, når det drejer sig om autismespektrumforstyrrelser, psykisk mistrivsel og selvskadende adfærd, herunder spiseforstyrrelser. Særligt på de to sidste områder er der sket en vækst i andelen af kommuner, der oplever udfordringer.

På tværs af målgrupperne i undersøgelsen oplever kommunerne udfordringer med at sætte ind med en tidlig og forebyggende indsats. Mange oplever også, at der sker en vækst i antallet af borgere, der har behov for hjælp. Samarbejdet med andre sektorer opleves ligeledes som udfordrende, særligt i relation til børne- og ungdomspsykiatrien. Disse tre områder var også fremtrædende i undersøgelsen, der blev foretaget i 2020.

Forskelle i kommunernes oplevede udfordringer
Undersøgelsen viser, at der er væsentlige forskelle på, hvor store udfordringer kommunerne oplever i arbejdet med fx børn og unge med autisme og børn og unge med fysiske funktionsnedsættelser (eksempelvis kommunikationshandicap og bevægelseshandicap). Det varierer også i forhold til, hvor store udfordringer kommunerne hver især oplever inden for samme målgruppe.

Undersøgelsen afdækker ikke, hvilke faktorer der konkret ligger bag denne variation i udfordringsbilledet.

Udfordringer forbundet med skolefravær og skolevægring
Kommunernes har også forholdt sig til en række aktuelle emner. Her oplever en høj andel af kommunerne udfordringer i arbejdet med børn og unge med bekymrende skolefravær og skolevægring. 88 pct. af kommunerne oplever udfordringer med at skabe klarhed over skolefraværsproblematikker, som skal håndteres med en særlig indsats.

Baggrund for undersøgelsen
Afdækningen af kommunernes oplevede udfordringer på det specialiserede socialområde er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt relevante kommunale chefer, ledere og medarbejdere på det specialiserede børne- og ungeområde. Deltagelsesprocenten blandt kommunerne er 88 pct.

Du kan finde mere viden i rapporterne her

2022-undersøgelsen

2021: Den kvalitative opfølgning

2020-undersøgelsen