MultifunC

2023

MultifunC er et højintensivt institutionsprogram, der skal støtte de allermest udadreagerende unge mellem 12 og 17 år med fokus på, at den unge skal lære at begå sig i normale kontekster

MultifunC fokuserer på at lære den unge at begå sig i normale kontekster og at være en del af det omgivende samfund. Behandlingen er bygget op omkring et ophold på en MultifunC-institution og efterfølgende familiebehandling som efterværn.

Behandlingen dækker hele den unges livssituation med stor integration mellem bl.a.:

 • institution
 • lokalmiljø
 • familie
 • skole
 • og venner.

De unge i målgruppen er karakteriseret ved at være belastet af flere risikofaktorer og er i høj risiko for fortsat at udvikle antisocial adfærd.

Forskning og erfaringer fra Danmark, Sverige og Norge viser, at det er muligt at implementere MultifunC med gode resultater, men at det er en omfattende og ressourcekrævende proces.

Forskning fra Sverige og Norge viser blandt andet, at risikovurderingen af den unge efter behandlingen i gennemsnit er mere end halveret, og at over halvdelen af de unge efter behandlingen viser så lave problembelastninger, at de er blevet vurderet til ikke at have behov for særskilte tiltag.

MultifunC er rettet mod de allermest udsatte unge mellem 12 og 17 år, som er karakteriseret ved at være i svære adfærdsvanskeligheder og er belastet af flere risikofaktorer, herunder kriminalitet. De er i høj risiko for fortsat at udvikle antisocial adfærd.

 MultifunC er rettet mod unge, der viser problemadfærd på individniveau, men også i forhold til familie, skole, venner og nærmiljø. For de unge i målgruppen vurderes det, at der er stor sandsynlighed for, at de vil fortsætte deres problemudvikling, såfremt de ikke tilbydes den nødvendige hjælp.

 Målgruppen for MultifunC omfatter unge, som:

 • har begået kriminalitet (som fx tyveri, indbrud)
 • udviser aggressiv eller voldelig adfærd
 • har lavet omfattende hærværk eller udviser ødelæggelsestrang
 • bruger rusmidler i forbindelse med ovennævnte adfærd
 • har tillægsproblemer fx alvorlige vanskeligheder i skolen, negative kammeratskabsrelationer, verbale aggressioner, såsom trusler om at skade andre
 • er i høj risiko for fortsat antisocial adfærd.

 Risikovurdering af den unge

For at de unge kan inkluderes i målgruppen, skal de, ud fra en max score på 42, have en risikovurderingsscore på omkring 22-23 eller derover. Risikovurderingen bliver lavet med det validerede redskab Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI). Den høje score indikerer, at den unge er i høj eller meget høj risiko for fortsat antisocial adfærd.

MultifunC er et højintensivt manual- og forskningsbaseret institutionsprogram, der er baseret på vidensbaserede behandlingsmodeller og bygget op omkring et kortvarigt institutionsophold og et efterfølgende opfølgningsforløb

MultifunC er et højintensivt og kortvarigt institutionsprogram, der skal støtte de allermest udadreagerende unge med fokus på, at den unge skal lære at begå sig i normale kontekster.

Tre faser i behandlingsforløbet

De unges forløb er inddelt i tre faser:

 • Indslusningsfasen, som foregår på institutionen
 • Behandlingsfasen, som foregår på institutionen
 • Udslusningsfasen, hvor den unge bor hos familien, et nyt anbringelsessted eller i egen bolig.

MultifunC-behandlingen

For at lykkes med forandring af alvorlige adfærdsvanskeligheder er det nødvendigt at fokusere på mange områder i behandlingen. MultifunC-behandlingsmodellen fokuserer derfor på:

 • principper for effektiv behandling
 • påvirkning af ungdomskultur i institutionen
 • mestring af udadreagerende adfærd og tilrettelæggelse af tiltag for at undgå en sådan adfærd
 • opfølgning efter udflytning fra institutionen.

Selve behandlingen er bygget op omkring elementer fra fire vidensbaserede behandlingsmodeller:

 1. Parent Management Training, Oregon
 2. Multisystemisk Terapi
 3. Aggression Replacement Training 
 4. Motiverende Interview

Læs mere

Læs mere om MultifunC i Evalueringen af MultifunC på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

 

Forskning og erfaringer fra Danmark, Sverige og Norge viser, at det er muligt at implementere MultifunC med gode resultater, men at det er en omfattende og ressourcekrævende proces.

Erfaringerne med implementering af MultifunC i Danmark, Norge og Sverige peger på, at det er vigtigt at tage hensyn til, at det er en tids- og ressourcekrævende proces, som kræver støtte til institutioner og personale i etableringsfasen.

Implementeringen forudsætter en stabil organisation

Erfaringer fra implementering af programmet peger bl.a. på, at der er en sammenhæng mellem en stabil organisation og gode implementeringsresultater. I den forbindelse er det vigtigt, at:

 • implementeringen bliver forberedt grundigt, inden den sættes i gang
 • man trækker på erfaringer fra andre, der har implementeret programmet
 • der er afsat regelmæssig implementeringsstøtte til hele perioden
 • der bliver rekrutteret det rette personale og der bliver etableret en stabil personalesituation
 • personalet kontinuerligt bliver tilbudt undervisning i anvendelse af programmet
 • der bliver etableret et samarbejde med relevante aktører som forældre, skolefritidsordninger, praktiksteder, politi, foreninger og skoler i både nærområdet og hele kommunen.

På MultifunC-institutionen i Danmark har man bl.a. også haft fokus på at styrke samarbejdet med den kommunale myndighed, ved at ansætte en socialrådgiver på institutionen og sikre kontinuitet ved at etablere faste vikarteams.

MultifunC i Danmark viser, at de unges problemadfærd mindskes markant under opholdet på MultifunC. Resultater fra Sverige og Norge viser, at den gennemsnitlige risikovurdering for unge, der har modtaget MultifunC-behandling, er mere end halveret.

En evaluering fra 2022 af 44 unge som modtog MultifunC i Danmark viser, at der er flere positive effekter af behandlingen på den korte bane. Effekterne indebærer bl.a.:

 • De unges problemadfærd mindskes markant, og risikoen for at begå kriminalitet reduceres også.
 • De unges trivsel stiger, og det samme gør deres oplevelse af handlekompetence.

Selvom de unge gennemgår en positiv udvikling, kan det ikke påvises ud fra evalueringens data, at behandlingen også fører til mindre kriminalitet på den lidt længere bane, end hvis de unge havde modtaget en anden type indsats.

Læs mere

Læs mere om evalueringen af MultifunC på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Norske og svenske studier af MultifunC


I et effektstudiet af MultifunC fra Sverige, hvor 80 unge deltog, konkluderes det, at MultifunC-behandlingen efter 12 måneder var lykkedes, da størstedelen af de unge profiterede af behandlingen og var flyttet hjem til deres familie igen (Hultman et al., 2014). En undersøgelse af virkningen af MultifunC på fire MultifunC-institutioner i Norge viste desuden, at de unges gennemsnitlige risikovurdering målt ud fra redskabet YLS/CMI var mere end halveret.

Kilder

Hultman, Malin & Löfholm, Cecilia Andrée (2014). MultifunC institutionsbehandling för ungdomar med svåra beteendeproblem: Resultat efter ett år. Stockholm, Sverige: Socialstyrelsen, pp. 1-33.

Et MultifunC behandlingsforløb er dyrt i døgndrift, men et kortvarigt forløb sammenlignet med alternative tilbud. Et forløb på den danske MultifunC-institution, MultifunC Midtjylland, med intensiv behandling koster i gennemsnit 2,3 mio. kr.

En evaluering udarbejdet af Oxford Research, DEFACTUM og Syddansk Universitet af den danske MultifunC-behandling på institutionen MultifunC Midtjylland viser, at et forløb er dyrt i døgndrift, men kortvarigt sammenlignet med alternative tilbud.

Et forløb ved MultifunC Midtjylland med et intensivt institutionsophold med massiv behandling koster i gennemsnit 2,3 mio. kr. Hvorvidt MultifunC er billigere eller dyrere end andre lignende tilbud afhænger meget af længden på det alternative behandlingsforløb.

Læs mere

Læs den økonomiske analyse i Evalueringen af MultifunC på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Kort om indsatsen

Målgruppe: Unge mellem 12 og 17 år med svære adfærdsvanskeligheder
Tilgang eller metode:
Højintensivt og kortvarigt institutionsprogram
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: Nej
Forventet virkning: Mindre problemadfærd. Øget trivsel. Lavere kriminialitetsrisiko
SØM beregning: Nej

Kontakt

Sine Jongdahl Kolind Møller
S: Specialkonsulent

Kontakt

Mette Agerskov Smith
S: Specialkonsulent