Parent Management Training, Oregon (PMTO)

2023

PMTO er en vidensbaseret forældreindsats, der hjælper familier med et negativt, konfliktfyldt samspil til at opnå et positivt samarbejde og reducere barnets eller den unges ADHD-, opmærksomheds- og adfærdsproblematik.

PMTO indsatsen leveres i flere modeller. Målgruppen er familier med børn og unge i alderen 3-16 år i ADHD-, opmærksomheds- og adfærdsproblematikker.

I indsatsen er der primært fokus på:

 • at ændre et fastlåst, negativt familiemønster
 • at frembringe håb gennem prosociale handlinger
 • at forebygge og nedbringe ADHD- og opmærksomhedsudfordringer samt adfærdsproblematikker

Grundtanken bag PMTO er, at barnets vigtigste relationer og socialiseringsagenter er forældrene eller de primære omsorgspersoner (adoptiv- eller plejefamilie). PMTO fokuserer på at styrke forældrenes kompetencer til at opmuntre barnet med positiv feedback og ros, at være medlevende involvereret i barnets liv og at sætte forudsigelige og konsekvente grænser. Derudover arbejdes der med:

 • Problemløsning
 • Følelsesmæssig regulering
 • Effektiv kommunikation
 • Konflikthåndtering.

PMTO har veldokumenteret effekt. Internationale effektstudier viser, at indsatsen er effektivt i forhold til at mindske børns antisociale adfærd og forbedre forældres forældreevne til positiv involvering, følelsesmæssig regulering og grænsesætning samt at skabe en større familiesamhørighed.

Målgruppen for PMTO er familier med børn og unge i adfærdsproblematikker, herunder også ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser. PMTO er også målrettet familier, hvor der i samværet med børnene er et højt konfliktniveau.

PMTO er målrettet familier med børn og unge i adfærdsproblematikker. Barnet eller den unge kan have diagnoser som:

 • Opmærksomhedsforstyrrelser
 • ADHD
 • Conduct Disorder
 • Oppositional Defiant Disorder
 • Hyperaktivitet
 • Depression
 • Angst
 • Autisme
 • Indlæringsproblemer

Børnenes eller de unges eventuelle diagnoser er ikke et afgørende kriterium for inklusion i målgruppen.

PMTO - individuel eller gruppebaseret indsats behandling

PMTO findes i Danmark både som individuel og gruppebaseret familietræning. Målgruppen er den samme for den individuelle og den gruppebaserede indsats, men der kan være andre faktorer, som fx social angst ved én af forældrene, der afgør, om gruppe- eller individuel indsats er at foretrække.

Flere kommuner benytter gruppeforløbet som en foregribende indsats.

Ved en intensiv individuel indsats kan børnene i målgruppen bl.a. karakteriseres ved:

 • Opmærksomhedsforstyrret
 •  Aggressiv eller forstyrrende adfærd
 • Manglende evne til at indgå i sociale fællesskaber eller at følge almene regler (fx for social adfærd)
 • ADHD-symptomer

Børnenes og de unges sociale færdigheder er ofte svagt udviklede, og de har svage relationer til voksne og jævnaldrende.

I PMTO sker forandringen gennem ændret adfærd hos forældrene. Forældrene trænes i at ændre negative adfærdsmønstre og vaner. Det sker gennem udvikling af nye forældrekompetencer og ved øvelser, der støtter forældrene i positivt samvær med deres barn.

I PMTO-behandlingen er der fokus på at få familien til at engagere sig i en aktiv læringsproces. Behandleren benytter procesfærdigheder såsom:

 • opbygning af relation
 • normalisering
 • humor
 • rollespil
 • forstærkelse af succes

PMTO’s komponenter

Kernekomponenterne i PMTO er:

 • positiv feedback med ros og opmuntring
 • forældrenes positive involvering i barnet
 • problemløsning med inddragelse af barnet
 • mild, forudsigelig og konsekvent grænsesætning
 • tilsyn
 • medleven samt følelsesmæssig regulering

Individuel- eller gruppebehandling

I Danmark udføres indsatsen som individuel familiebehandling og som forældregruppetilbud.
Et individuelt familiebehandlingsforløb tilpasses den enkelte families behov og mestringsevne. Et typisk forløb indeholder et ugentligt møde af ca. en times varighed, og i Danmark er der i gennemsnit 23 sessioner.
Et gruppeforløb er på 14 møder typisk af 1,5 times varighed. Der kan deltage forældre til 8-10 børn, dvs. ca. 14-16 voksne. Forløbet har fastlagte temaer, men tilpasses specifikke målgrupper.

Det teoretiske grundlag for PMTO

PMTO bygger på social læringsteori, udviklingsteori, systemisk teori og teorien om coercion (tvingende negativt socialt samspil).

Implementering af PMTO hænger nøje sammen med den organisation PMTO implementeres i, PMTO-terapeutens loyalitet over for metoden, terapeutens evne til at tilpasse behandlingen den enkelte familie samt ledelsens og organisationens parathed.

VIVE har evalueret en dansk PMTO-indsats, der er udvidet til at håndtere problemer hos unge, herunder unge med ADHD eller ADHD-lignende adfærd. Evalueringen viser, at kommuner kan komme langt med at implementere indsatsen, især hvis kommunerne arbejder med PMTO i forvejen, da de dermed ikke behøver at foretage større ændringer i den organisatoriske struktur. PMTO-terapeuterne erfarer, at PMTO-indsatsen giver dem tilfredsstillende redskaber ift. de yngre børn med ADHD og ADHD-lignende adfærd (Scavenius et al., 2018a).
I en anden dansk evaluering foretaget af VIA University College (Kaspersen & Hallmann, 2021) evalueres implementering af PMTO for familier med 13-17-årige unge. Evalueringen konkluderer, at de betydende faktorer i implementeringen bl.a. er:

 • Gode faglige kompetencer
 • En organisation som er parat og indstillet på at foretage ændringer
 • En ledelse, som understøtter faglige kompetencer og organisatoriske ændringer

Certificering og supervision af PMTO-terapeuter

Der er krav om certificering, re-certificering og supervision af PMTO-terapeuter. Uddannelsen til PMTO-terapeut og kvalitetssikringen forestås af Metodecenteret.

Læs mere

Evaluering af tre ADHD-projekter i Socialstyrelsens Forældreprogram | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

Kilder

Kaspersen, S. Wessel & Hallmann, H. (2021). Implementering af PMTO Teens i Danmark. VIA University College.

Scavenius, Christoffer et al. (2018). Evaluering af tre projekter i Socialstyrelsens Forældreprogram: Implementering, udvikling og omkostninger ved Kærlighed i Kaos, Parent Management Training Oregon og Mentor-støttekontaktpersonsindsats. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd: pp. 1-116.

PMTO har dokumenteret positiv effekt på familier med børn og unge med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser samt børn og unge i problemadfærd. Det gælder såvel på det foregribende som på det indgribende niveau.

PMTO har veldokumenteret effekt ifølge internationale studier, og i Danmark har VIVE undersøgt effekten af PMTO-familieindsats i familier med børn i alderen 4-12 år.

Dansk effektundersøgelse af VIVE

VIVE har ved et forsøg sammenlignet PMTO med kommunal familiebehandling. 11 kommuner og 126 familier med børn mellem 4-12 år deltog i undersøgelsen. Både indsatsgruppen og kontrolgruppen oplevede en signifikant positiv udvikling i adfærdsproblemniveauet, som et år efter indsatsen lå inden for normalniveauet. I kontrolgruppen var udviklingen mere koncentreret omkring behandlingstidspunktet, mens der var en tendens til at PMTO-gruppen fortsatte den positive udvikling efter endt indsats. Hos forældrene steg mestringsevnen i relation til forældrerollen signifikant (Lindberg et al., 2019).

Internationale studier bekræfter effekten

Et hollandsk studie med 146 familier, hvoraf 55 familier fik anden familieindsats viser signifikant reduktion i børnenes udfordringer med aggressiv adfærd både ved behandlingsafslutning og efter seks måneder (Schoorl et al., 2017). Der er gennemført effektstudier af PMTO i USA, Mexico, Norge og Island, som alle påviser en positiv effekt af både individuel og gruppebaseret PMTO-behandling. (Forgatch & Patterson, 2010; Dishion et al., 2016; Sigmarsdóttir & Björnsdottir, 2012). 

Kilder

Lindberg, M. R. et al. (2019). Effekten af familiebehandling i Danmark: Et felteksperiment med PMTO og anden familiebehandling: Sammenfatning. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd: pp. 1-27.

Schoorl, J. et al. (2017). Neurobiological stress responses predict aggression in boys with oppositional defiant disorder/conduct disorder: A 1 year follow up intervention study. European Child and Adolescence Psychiatry, Vol. 26(7): 805-813

Forgatch, M. S. & Patterson, G. R. (2010). Parent Management Training-Oregon Model: An intervention for antisocial behavior in children and adolescents. Evidence-based psychotherapies for children and adolescents (2. udg.), New York: The Guilford Press: pp. 159-178.

Sigmarsdóttir, M. & Bjornsdóttir, A. (2012). Community implementation of PMTO™: Impacts on referrals to specialist services and schools. Scandinavian Journal of Psychology, Vol. 53(6): pp. 506-511.

Dishion, T. et al. (2016). The Oregon model of behavior family therapy: From intervention design to promoting large-scale system change. Behavior Therapy, Vol. 47(6): pp. 812-837.

Socialstyrelsen (2018) har foretaget omkostningsvurderinger af PMTO og regnet på, hvad et forløb koster pr. gennemført familie. Omkostningerne varierer afhængigt af om indsatsen gennemføres som individuel eller gruppebaseret behandling.

Socialstyrelsen har estimeret omkostningerne til individuelle og gruppebaserede PMTO-familieforløb til henholdsvis ca. 48.200 kr. og 21.600 kr. pr. gennemført familie, mens omkostningerne for en kombination af individuelle og gruppebaserede PMTO-familieforløb udgør ca. 35.500 kr. pr. deltager. Den største del af omkostningerne, ca. 75-91 pct., udgør omkostninger forbundet med drift af indsatsen, herunder omkostninger til løn til terapeuterne/gruppevejlederne i forbindelse med forberedelse og afholdelse af PMTO-sessioner.

PMTO individuelle familieforløb

Socialstyrelsens omkostningsvurdering fra 2015 af PMTO individuelle familieforløb bygger på et scenarie, hvor en kommune etablerer et team bestående af tre terapeuter i henhold til Socialstyrelsens anbefaleringer.

Læs mere om omkostningsvurderingen for individuelle PMTO-forløb på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Socialstyrelsens omkostningsvurdering fra 2018 af PMTO gruppeforløb bygger på et scenarie, hvor en kommune allerede har uddannet et team til PMTO individuelle familieforløb bestående af tre terapeuter og nu ønsker at udvide indsatsen til gruppeforløb.

Læs mere om omkostningsvurderingen for PMTO gruppeforløb på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Kort om indsatsen

Målgruppe: Familier med børn og unge i adfærdsproblematikker, ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser
Tilgang eller metode:
Individuel eller gruppebaseret familiebehandling
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: Nej
Forventet virkning: Færre adfærdsproblematikker. Øget mestringsevne hos forældre.
SØM beregning: Nej

Kontakt

Gøye Thorn Svendsen
S: Psykolog, specialkonsulent