Forsørgelse

Det er vigtigt, at kommunen hurtigt hjælper med at afklare den hjerneskaderamte borgers - og evt. families - reelle grundlag for at forsørge sig selv.

Hvad er borgerens aktuelle grundlag for at forsørge sig selv:

  • Er borgeren på sygedagpenge, løn (med behov for dagpengerefusion), kontanthjælp, pension, efterløn eller andre ordninger?
  • Og sikrer indtægterne, at den ramte eller familien kan forsørge sig selv?

Skal der ske ændringer i aktuelle forsørgelsesgrundlag:

  • Borgere med tilknytning til arbejdsmarkedet skal evt. have afprøvet arbejdsevne eller have en fritidsbeskæftigelse.
  • Borgere på diverse pensioner eller efterløn skal have vurderet, om forsørgelsesgrundlaget i henhold til lovgivning er ændret.

 

Er der grundlag for at søge om dækning af merudgifter, helbredstillæg med videre:

  • Serviceloven giver mulighed for at få tilskud til dækning af helbredstillæg eller nødvendige merudgifter, der er en følge af den nedsatte funktionsevne, når visse betingelser er opfyldt.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
S: Fuldmægtig

Mere viden

Ankestyrelsen har en hotline, der yder juridisk vejledning til kommuner, der behandler en sag.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet rådgiver primært borgere, der ringer om handicapkompenserende ydelser.