The Picture Exchange Communication System (PECS)

2023

PECS er en billedbaseret kommunikationsmetode, der kan styrke kommunikations- og sprogudvikling hos børn med autisme. PECS består af 6 visuelle faser, som begynder med en udveksling af simple billedikoner, der senere bruges til at opbygge sætninger.

Formålet med The Picture Exchange Communication System (PECS) er at give børn og unge med autisme uden talesprog mulighed for at udvikle et aktivt og mere nuanceret kommunikativt samspil med deres omgivelser, som rækker ud over den konkrete situation. PECS bør være én ud af flere metoder, der indgår i en helhedsorienteret indsats til børn og unge med komplekse kommunikationsbehov.

Grundprincippet i PECS er at lære barnet eller den unge at tage initiativ til kommunikativ udveksling i sociale sammenhænge ved hjælp af billeder, fotografier, stregtegninger, konkreter og symboler. Gennem udveksling af billeder kan barnet give udtryk for et ønske eller et behov. I praksis sker det ved, at barnet tager et billede af den ønskede genstand/aktivitet og giver det til fx en pædagog eller en forælder, hvorefter ønsket imødekommes.

Forskningsstudier peger på, at PECS kan bidrage til at udvikle børn og unge med autismes kommunikative evner.

PECS er udviklet til børn med autisme, men kan anvendes til en bredere målgruppe af børn og voksne med omfattende kommunikationsvanskeligheder.

PECS er udviklet til børn i alderen 4 til 10 år med autisme, der har begrænset eller intet ekspressivt, verbalt sprog. PECS er primært afprøvet til denne målgruppe, men kan anvendes til en bredere gruppe af børn og voksne med komplekse kommunikationsbehov. 

En forudsætning for deltagelse i PECS er, at barnet skal have både en forståelse af det at kunne tage og give et billedkort, samt være fysisk i stand til at kunne udføre bevægelsen at tage og give.

Forældre og fagfolk

PECS bruges i undervisnings- og skolemiljøer samt i hjemmet. Den sekundære målgruppe for PECS omfatter derfor også forældre, pædagoger, lærere, talepædagoger og andre, som arbejder eller er i kontakt med børn og unge med komplekse kommunikationsbehov. Denne gruppe er bred, da metoden blev udviklet til at kunne tillæres og anvendes af forskellige typer af fagpersoner og personer i barnets netværk, som ikke nødvendigvis har forhåndskendskab til PECS eller lignende ASK-løsninger (Alternativ og Supplerende Kommunikation), (Park et al., 2011; Ganz et al., 2012; Ganz et al., 2014; Barnes et al., 2011).

Læs mere

Læs mere om ASK-løsninger på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Kilder

Barnes, C. S. et al. (2011). An evaluation of strategies for training staff to implement the picture exchange communication system. Research in Autism Spectrum Disorders, Vol. 5(4): 1574-1583.

Ganz, J. B. et al. (2012). A Meta-Analysis of Single Case Research Studies on Aided Augmentative and Alternative Communication Systems with Individuals with Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 42(1): 60-74.

Ganz, J. B. et al. (2014). Interaction of Participant Characteristics and Type of AAC With Individuals With ASD: A Meta-Analysis.. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, Vol. 119(6): 516-535.

Park, J. H. et al. (2011). Effects of Mother-Implemented Picture Exchange Communication system (PECS) Training on Independent Communicative Behaviors of Young Children With Autism Spectrum Disorders. Topics in Early Childhood Special Education, Vol. 31(1): 37-47.

Grundtanken med PECS er, at børn med komplekse kommunikationsbehov tillærer, træner og udvikler strategier til at kommunikere selvstændigt med omverdenen ved hjælp af billeder eller fotografier, stregtegninger, konkreter og symboler.

PECS er en manualbaseret metode, hvori der indgår en beskrivelse af metoden samt de faser, der illustrerer den trinvise udvikling, som PECS skal bidrage til. Der er et eksplicit adfærdsteoretisk grundlag (The Pyramid Approach, Applied Behavior Analysis) for PECS samt en række forskellige certificeringer ift., hvordan man anvender og implementerer PECS.

De 6 faser i PECS

PECS er opdelt i 6 faser eller trin. Næste trin påbegyndes, når personen har lært de kompetencer, der ligger på det forrige trin. Herefter videreudvikles kompetencerne, som er opbygget i tidligere faser.

PECS’ 6 faser:

  1. Hvordan man kommunikerer: Personen lærer at udveksle enkelte billeder med kommunikationspartneren.
  2. Distance og vedholdenhed: Personen lærer at generalisere den nye færdighed ved at bruge den i forskellige situationer med forskellige mennesker og på tværs af afstande.
  3. Skelnen mellem forskellige billeder/objekter: Personen lærer at vælge mellem to eller flere billeder for at udtrykke, hvilket objekt eller hvilken aktivitet han eller hun foretrækker.
  4. Sætningsstruktur: Personen lærer at konstruere enkle sætninger ved hjælp af billeder, som kan tilføjes/fjernes fra en sætningsstribe af billeder.
  5. Besvarelse af spørgsmål: Personen skal lære at bruge PECS til at besvare spørgsmålet: "Hvad vil du have?"
  6. Kommentering: Personen skal afslutningsvist lære at kommentere og svare på flere spørgsmål.

Kilder

Frost, L. & Bondy, A. (2002). The Picture Exchange Communication System Training Manual. Newark, DE: Pyramid Educational Products.

PECS er en manualbaseret metode, som i Danmark bliver anvendt på fx specialskoler og særlige dagtilbud for børn med autisme.

Der er fundet dokumenteret viden om implementering af PECS i en række internationale forskningsstudier, som har fokus på afprøvning og implementering af PECS. Erfaringerne med implementering af PECS vurderes derfor som relativt solide i forskellige kontekster.

I Danmark bliver PECS anvendt særligt i tilbud og miljøer for børn med autisme.

PECS i specialbørnehave

Specialbørnehaven ”Bjerget” i Roskilde fremhæver PECS som en enestående metode til at give mennesker med autisme mulighed for at tage selvstændigt og spontant initiativ til kommunikation med en kommunikationspartner.

Det fremgår også af børnehavens hjemmeside, at det ikke forudsætter dyrt udstyr eller hjælpemidler at bruge PECS.

For at sikre at PECS bliver implementeret succesfuldt kræver det, at manualen bliver fulgt.

Kilder 

Specialbørnehaven Bjerget (u.å.). PECS – et kommunikationssystem med udveksling af billeder. Roskilde: Specialbørnehaven Bjerget.

PECS har en positiv effekt ift. at styrke kommunikationen og sprogudviklingen hos børn og unge med autisme på relativ kort tid.

I et engelsk RCT-studie fra 2011, som belyste effekten af PECS-træning ift. at opnå spontan kommunikation. Studiet involverede 84 børn i alderen 4 til 10 år med autisme, som gik i grundskole, og som ikke brugte PECS før. Studiet konkluderer, at PECS har en positiv effekt i forhold til at styrke kommunikation og sprogudvikling, særligt for børn med autisme. (Gordon et al., 2011).

Forskningen viser også, at PECS udvikler barnets evne til at tage initiativ til kommunikation, generalisere de tillærte kompetencer efter PECS’s systematik og understøtte sprogudvikling (Frost & Bondy, 2002).

Sideeffekter med PECS

Der er dokumenteret positive sideeffekter af PECS, fx udvikling af spontan og sproglig imitation. Barnet taler i længere og mere komplekse sætninger. Sideeffekterne opleves særligt, når manualen bliver fulgt, og når der arbejdes med høj grad af nøjagtighed (Frost & Bondy, 2002).

Kilder

Gordon, K. et al. (2011). A Communication-Based Intervention for Nonverbal, Children With Autism: What Changes? Who benefits? Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 79(4): 447-457.

Frost, L. & Bondy, A. (2002). The Picture Exchange Communication System Training Manual (2nd edition). Newark, DE: Pyramid Educational Products, Inc.

Kort om indsatsen

Målgruppe: Børn med autisme. Børn og voksne med kommunikationsvanskeligheder
Tilgang eller metode:
Indsats med fokus på kommunikation
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: Nej
Forventet virkning:  Styrket kommunikationsevne og sprogudvikling
SØM beregning: Nej

Kontakt

Dorthe Bevensee
S: Specialkonsulent