Intensive Interaction

2023

Intensive Interaction udvikler sociale og kommunikative kompetencer gennem meningsfuldt samspil og aktiviteter mellem barn og fagperson eller barn og forælder. Indsatsen er målrettet børn og voksne med autisme.

Intensive Interaction er udviklet til børn og voksne med svære sociale eller kommunikative funktionsnedsættelser, herunder børn med autisme, både med og uden verbalt sprog. Udviklingen af kommunikative og sociale kompetencer sker ved at skabe samspil og aktiviteter, hvor den voksnes input vedvarende bygger på de signaler, som det enkelte barn udsender.

Det målrettede samspil giver barnet mulighed for at bruge og udvikle det basale grundlag for kommunikation og samspil, herunder bl.a. blikkontakt, turtagning og fælles opmærksomhed.

Indsatsen kan udføres af fagfolk, fx pædagoger, lærere eller lignende, samt forældre eller andre pårørende.

Aktiviteterne i Intensive Interaction bygger på signaler og input fra barnet selv. De konkrete aktiviteter vil derfor variere fra barn til barn og fra dag til dag, men følger altid samme grundlæggende principper for samspil med barnet. Indsatsen har en tydelig, dialogisk struktur, hvor barnet leder og fører.

Indsatsen bliver anvendt flere steder i Danmark og har potentiale for yderligere udbredelse.

Der foreligger viden om omkostninger til uddannelse, kurser og anskaffelsen af materialer på dansk, men ikke om eventuelle økonomiske gevinster ved metoden.

Intensive Interaction er udviklet til bl.a. børn med autisme, både med og uden verbalt sprog. Intensive Interaction kan bruges til at udvikle kommunikation og socialt samspil.

Intensive Interaction kan anvendes til børn, som har udviklet nogen eller meget symbolsk tale og forståelse, men hvor det er svært at forstå og udtrykke de mere uhåndgribelige dele af kommunikation.

Børn med autisme

Børn med autisme er karakteriseret ved en forsinket eller afvigende udvikling i forhold til kommunikation, adfærd og socialt samspil. Intensive Interaction kan både anvendes til børn med autisme, der ikke har udviklet verbalt sprog, og til børn med talesprog.

Intensive Interaction til andre målgrupper

Intensive Interaction kan også anvendes i arbejdet med en bred gruppe af mennesker, som har svære sociale eller kommunikative funktionsnedsættelser.

Intensive Interaction skaber grundlag for udvikling af barnets kommunikative og sociale kompetencer. Det sker ved at skabe meningsfulde samspil, hvori barnet kan lære om det basale grundlag for kommunikation.

Intensive Interaction bygger på viden fra udviklingspsykologi og spædbarnsforskning. Det betyder, at læring af samspil og kommunikation sker gennem meningsfulde samspil.

Grundforståelsen bag Intensive Interaction

En grundforståelse i Intensive Interaction er, at det er nødvendigt, at barnet tilegner sig det basale grundlag for kommunikation, før det kan udvikle sine sociale og kommunikative kompetencer. Har man et handicap, der påvirker socialt samspil og kommunikation, vil man ofte have brug for at indgå i meningsfuldt samspil for at kunne danne sig erfaringer med kommunikation – og gradvist kunne mestre det basale grundlag for kommunikation.

De centrale principper i Intensive Interaction

Intensive Interaction arbejder med udvikling af kommunikation ved hele tiden at skabe aktiviteter og samspil, der bygger på de signaler, som barnet udsender. Intensive Interaction anvender ikke manualer for samspil og aktiviteter, fordi det er altafgørende, at samspillet organiseres gennem afstemt besvarelse af det, der sker i øjeblikket. De centrale principper i Intensive Interaction er:

 • Fokuseret tid (én til én)
 • Afstemning (at tune ind)
 • Tempo/hastighed
 • Responsivitet
 • Gentage/være med/imitere
 • Brug simpel adfærd
 • Pauser
 • Fornøjelse og gensidig glæde.

Aktiviteterne giver barnet mulighed for at bruge og udvikle sine basale kommunikationsfærdigheder gennem en række simple, gentagne aktiviteter, hvor samspil og barnets initiativer er i fokus og styrer interaktionen.

Læs mere

Læs mere om Intensive Interaction på hjemmesiden Intensive Interaction Danmark

Intensive Interaction er implementeret og anvendes i Danmark, både i private hjem, på specialinstitutioner og i kommuner.

Implementeringserfaringer og anbefalinger fra håndbogen i Intensive Interaction giver råd til implementeringen.

Fysiske rammer

Intensive Interaction kan foregå der, hvor samspillet med barnet naturligt foregår, fx i skolen eller i hjemmet. Implementeringsrådene skal derfor tilpasses til den konkrete kontekst. Det er vigtigt at være opmærksom på miljøets betydning for samspillet og planlægge efter dette.

Intensive Interaction-praktikeren

Indsatsen stiller krav til, at praktikeren kan sætte sig selv og sine egne kommunikative kompetencer i spil – ved at betragte, bemærke og afstemme sig selv i forhold til de signaler, som barnet giver. Barnet skal opleve at have indflydelse på og kontrol over, hvad der sker i samspillet.

Uddannelse og træning i Intensive Interaction

Dertil er det vigtigt, at det pædagogiske personale og tovholderne i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har et kursus/uddannelse i Intensive Interaction. Der skal afsættes tid til, at de kan arbejde med at lære, afprøve og praktisere metoden.

Organisatorisk opbakning til Intensive Interaction

Implementering kræver, at der er opbakning på tværs af organisationen. Planlægning skal derfor understøtte, at der er behov for tid til indsatsen i forhold til både organisation og hverdagsdrift.

Håndbog og materialer om Intensive Interaction

Det anbefales at anskaffe håndbogen i Intensive Interaction, når man vil arbejde med metoden, samt orientere sig i materialer, som fx videoer og lignende på Intensive Interaction Danmarks hjemmeside.

Uddannelse i Intensive Interaction

Intensive Interaction Danmark udbyder uddannelse, kurser og rådgivning om Intensive Interaction. Prisen varierer alt efter kursustype.

Kilder

Intensive Interaction Danmark (2015). Miniguide til Intensive Interaction: Udvikling gennem glæde og nærvær: En e-bog til forældre, fagfolk og andre, der gerne vil i gang med Intensive Interaction. København, Intensive Interaction Danmark.

 

Effekten af Intensive Interaction for børn med autisme portrætteres ofte gennem fortællinger, cases og erfaringer fra praksis fra både pårørende og fagpersoners perspektiv. Denne effekt er dog svær at måle gennem forskning.

Det kan være svært at måle effekten af en indsats som Intensive Interaction, idet indsatsen er kompleks og ikke udføres ensartet, fordi den bygger på individuelle initiativer og samspil. Ligeledes er det ofte en indsats, der udføres over flere år, og flere casestudier er derfor længerevarende (Nind, 1999).

Frederiksberg kommune har afprøvet og implementeret Intensive Interaction på en række dagtilbud. Som afslutning på afprøvningen er en række forældre blevet interviewet, og de oplever, at:

 • Samspillet med barnet er blevet bedre
 • Samspillet er mindre præget af uforudsigelige nedsmeltninger
 • Barnet har fået bedre mestring af sociale situationer gennem brug af Intensive Interaction (Defactum, 2019).

Kilder

Hutchinson, N. & Bodicoat, A. (2015). The Effectiveness of Intensive Interaction: A Systematic Literature Review. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, Vol. 28(6): 437-454.

Tee, A. & Reed, P. (2016). Controlled study of the impact on child behaviour problems of intensive interaction for children with ASD. Journal of Research in Special Educational Needs, Vol. 17(3): 179-186.

Intensive Interaction Danmark (u.å.). Erfaringer med tilgangen. Intensive Interaction Danmark.

Kort om indsatsen

Målgruppe: Børn og voksne med autisme
Tilgang eller metode:
Indsats med fokus på kommunikation
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide
Hent guide
Forventet virkning: Bedre mestring af sociale situationer.
SØM beregning: Nej

Kontakt

Dorthe Bevensee
S: Specialkonsulent