Feedback Informed Treatment (FIT)

2023

Feedback Informed Treatment (FIT) er en vidensbaseret dialog- og evalueringsmetode, der er udviklet til fagprofessionelle på tværs af målgrupper. Formålet med FIT er at forbedre kvaliteten og effekten af indsatsen ved systematisk at inddrage feedback fra borgeren.

Feedback Informed Treatment (FIT) er en vidensbaseret metode til dialog og evaluering. FIT anvendes i dag på tværs af kommunale og regionale tilbud over for mange målgrupper. I Danmark anvendes FIT bl.a. ved:

 • familiebehandling
 • bostøtte-indsatser
 • forebyggelse af magtanvendelse på botilbud
 • gruppebehandling af patienter med spiseforstyrrelser
 • misbrugsbehandling
 • netværksmøder mv.

Fokus er på at tilbyde en individuel skræddersyet indsats, så den enkelte borger oplever at blive bedst muligt hjulpet af indsatsen. Indsatsen og samarbejdet mellem borger og fagprofessionel tilpasses ved systematisk at inddrage borgerens feedback.

FIT benytter to enkle skemaer som måleredskaber. Det ene anvendes i starten af mødet med borgeren, mens det andet anvendes i slutningen af mødet. Skemaerne tager under fem minutter at udfylde. Via skemaerne giver borgeren regelmæssig og systematisk feedback til den fagprofessionelle, der bruges til at tilrette indsatsen løbende.

I Danmark anvender mange tilbud og kommuner FIT. Det er relativt let at anvende redskaberne, men det tager tid at lære at anvende den indhentede feedback samt omlægge til en feedbackkultur, som kan give det fulde udbytte af indsatsen.

Feedback Informed Treatment (FIT) anvendes på tværs af målgrupper på det sociale område. FIT bruges fx i samarbejde med mennesker med psykiske vanskeligheder på botilbud, i bostøtte-indsats eller i familiebehandling. Der er også erfaringer med at bruge FIT i regionale tilbud.   

Feedback Informed Treatment (FIT) er oprindeligt udviklet til psykoterapeutisk brug, men uden at være målrettet bestemte typer af diagnoser eller problemstillinger. I Skandinavien blev FIT først taget i brug i arbejdet med børn, unge og familier på socialområdet. I dag anvendes metoden på tværs af målgrupper og i både regionale og kommunale tilbud.

FIT kan anvendes bredt

Danske undersøgelser viser, at FIT er anvendelig i dansk socialpsykiatrisk praksis. Fx har Social- og Boligstyrelsen i projektet Forebyggelse af magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud, anvendt FIT på særligt belastede botilbud. Resultaterne bekræfter de positive erfaringer med FIT i forhold til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Læs mere om erfaringer med brug af FIT til forebyggelse af magtanvendelse og vold på botilbud.

Der er også erfaringer med at anvende FIT i regionale tilbud såsom i regionalpsykiatrien og i sundhedsfaglige indsatser fx i forbindelse med behandling af misbrug.

Flere studier om FIT til forskellige målgrupper, fx borgere med spiseforstyrrelser, skizofreni, angst og depression, viser at FIT i den terapeutiske behandling hjælper med at etablere et bedre samarbejde mellem borgeren og den fagprofessionelle. Dette sker ved løbende at afstemme indsatsens mål samt tilpasse indsatsen til borgerens oplevede behov.

Feedback Informed Treatment (FIT) er en vidensbaseret dialog- og evalueringsmetode, der er baseret på to skemaer. Skemaerne anvendes i starten og afslutningen af et møde mellem den fagprofessionelle og borgeren. 

Feedback Informed Treatment (FIT) har til formål at evaluere og forbedre kvaliteten og effekten af indsatsen. FIT kan anvendes på tværs af målgrupper, behandlingsmetoder og kontekst.

FIT er en dialog- og evalueringsmetode, der består af to skemaer. Skemaerne skal understøtte en dialog- og feedbackkultur mellem borger og fagprofessionel. Skemaerne har fokus på både borgerens oplevelse af indsatsens effekt og samarbejdet med den fagprofessionelle.  

To skemaer – først og sidst

FIT består af to enkle og lettilgængelige skemaer, der bruges som afsæt for samtalen mellem fagprofessionel og borger ved hvert møde. Under mødet tales der om borgerens oplevelse af indsatsens effekt, og borgerens oplevelse af samarbejdet med den fagprofessionelle.

Det første skema ORS (Outcome Rating Scale) anvendes i begyndelsen af samtalen. Skemaet skal give den fagprofessionelle feedback på, hvordan den enkelte borger trives og fungerer i hverdagen.

Det andet skema SRS (Session Rating Scale) bruges i slutningen af en samtale. Dette skema har fokus på borgerens vurdering af samarbejdet med den fagprofessionelle:

 • Oplever borgeren sig respekteret og hørt?
 • Oplever borgeren, at indholdet i samtalen er relevant?
 • Oplever borgeren, at den/de metoder, som anvendes, er hjælpsomme?
 • Oplever borgeren, at indsatsen engagerer? 

Svarene fra begge skemaer behandles efterfølgende med henblik på, at den fagprofessionelle udvikler sin praksis og tilpasser indsatsen, så den passer til borgerens behov.

De vigtigste informationer og praktiske anvisninger for at implementere Feedback Informed Treatment (FIT) er angivet i seks manualer. Der fremhæves fem stadier i forbindelse med implementering af metoden.

En god implementering er afgørende for anvendelsen og effekten af Feedback Informed Treatment (FIT).

Seks manualer til implementering af FIT

The International Center for Clinical Excellence (ICCE) har udgivet seks manualer, der indeholder de vigtigste informationer og praktiske anvisninger for at implementere FIT. Fem af manualerne kan findes i dansk oversættelse.

Du kan hente manualerne på The International Center for Clinical Excellence hjemmeside.

Du kan også i boghandlere købe den danske manual 'Feedback Informed Treatment: Danske Manualer' af Scott Miller Og Bob Bertolino. 

Implementeringsplan

Hvis man ønsker at implementere FIT er det vigtigt at sikre, at ens organisation har de rette forudsætninger. Det vil være brugbart indledningsvist at udarbejde en implementeringsplan. Planen skal understøtte, at organisationen opnår de rette forudsætninger for succesfuld implementering af FIT.

Læs mere på ICCE’ hjemmeside.

Fire opmærksomhedspunkter for den fagprofessionelle

Der fremhæves fire forudsætninger, som fagprofessionelle skal være opmærksomme på, når FIT skal anvendes i praksis:

 1. Accept. Accepter, at det tager tid at blive god til at bruge og anvende FIT.
 2. Tid. Afsæt tid hver dag til at træne. Mindst 15 minutter og maks. 45 minutter ad gangen med pause imellem.
 3. Diskussion. Diskutér FIT med kollegaer, der bruger og kender FIT.
 4. Mål. Sæt små og målbare mål og evaluer disse.

Danske erfaringer med FIT

FIT har i dansk sammenhæng i de senere år været i kraftig vækst i sociale tilbud og i andre kommunale foranstaltninger. FIT er implementeret en række forskellige steder, fx , unge-indsatsen i Gladsaxe Kommune, og i bo-støttearbejdet i Københavns Kommune.

Læs interview med Gladsaxe, Hvidovre og Københavns Kommuner om, hvordan de arbejder med FIT.

FIT er også anvendt på socialpsykiatriske botilbud i projektet ’Forebyggelse af magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud’.

Læs om erfaringerne her. 

Forskningen peger på, at anvendelsen af Feedback Informed Treatment (FIT) kan bidrage til at forbedre borgernes trivsel og udvikling. Derudover kan FIT bidrage til at forebygge og reducere frafald i støtteforløb, når feedbacken anvendes aktivt i indsatsen. 

FIT kan biddrage til, at borgere, der ikke får det bedre eller bliver dårligere på trods af indsatsen, identificeres tidligere og tilbydes en indsats, som matcher deres behov.

Gode resultater fra danske kommuner

Flere evalueringer og erfaringsopsamlinger af brugen af FIT i dansk kommunal praksis har vist positive resultater, også blandt borgere med lavt funktionsniveau.

En evaluering af ´Din Indgang’ i Fredericia Kommune viser, at socialpsykiatrien i Fredericia har opnået gode resultater, bl.a. gennem systematisk anvendelse af FIT i individuelle samtaler og gruppeforløb. 

Læs mere i VIVEs evaluering af 'Din Indgang'. 

En erfaringsopsamling, på brugen af FIT i kombination med Low Arousal 2 (LA2) på socialpsykiatriske botilbud til borgere med psykiske vanskeligheder, har vist positive resultater. Erfaringsopsamlingen viser, at de medvirkende kommuner planlægger at gøre metoderne til fast praksis. LA2 har givet de fagprofessionelle konkrete kompetencer til at anvende den form for feedback, som er kernen i FIT.

Find erfaringsopsamlingen her. 

Læs også om Low Arousal 2

FIT i Københavns Kommune er evalueret af VIVE

Københavns Kommune har i 2015-2016 introduceret FIT i bostøtteindsatsen. VIVEs RCT-studie viste efter 15 måneder ingen signifikant effekt på udfaldsmålene for borgerne. Det fremgår imidlertid af VIVEs rapport, at der er usikkerhed om implementeringen af metoden. Projektgruppen vurderer, at nogle medarbejdere brugte feedbacken meget aktivt i indsatsen, mens andre blot var kommet i gang med målingerne (Pejtersen et al., 2018).

Den projektansvarlige i Københavns Kommune har i et interview til Socialstyrelsen beskrevet implementeringsudfordringerne (Socialstyrelsen, 2019).

Læs interviewet om implementeringsudfordringerne på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside 

Nordiske studier af effekten

FIT er afprøvet i mange forskellige lande og kontekster, og der findes flere kontrollerede effektstudier af FIT. Samlet viser en række studier blandede resultater, hvilket kan hænge sammen med forskelle i implementering og anvendelse af metoden.
Et norsk RCT-studie af udgående terapi fra 2018 viste, at effekten af FIT var lille i begyndelsen, men stigende mod slutningen af en fireårig periode (Brattland et al., 2019).

Social- og Boligstyrelsen har foretaget omkostningsvurderinger af Feedback Informed Treatment (FIT) og beregnet, hvad et forløb koster pr. deltagerforløb.

Social- og Boligstyrelsen har foretaget to omkostningsvurderinger af implementeringen af Feedback Informed Treatment (FIT) baseret på henholdsvis erfaringer fra et socialpsykiatrisk botilbud og et familiecenter.

Omkostninger på et socialpsykiatrisk botilbud

Omkostningerne til FIT på et botilbud er ca. 11.000 kr. pr. forløb pr. år. Af de 11.000 kr. udgør uddannelse af personale den største omkostningspost. Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie, hvor seks borgere pr. år modtager indsatsen. Personalet er organiseret i to teams af syv fagprofessionelle i hvert team.

Omkostninger på et familiecenter

Omkostningerne til FIT på et familiecenter er på ca. 4.400 kr. pr. forløb. Af de 4.400 kr. er de største poster uddannelse og supervision (øvrige omkostninger) af personale. Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie, hvor 135 borgere pr. år modtager indsatsen fra i alt 25 fagprofessionelle.

Læs hele omkostningsvurderingen af FIT her.

Undervisning og vejledning i implementering af FIT

Undervisning og vejledning i implementering af FIT kan købes ved flere ICCE-certificerede trænere rundt omkring i Danmark.

Kort om indsatsen

Målgruppe: Børn, unge og voksne, der modtager en social indsats
Tilgang eller metode:
Dialog- og evalueringsmetode
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide:
Hent guide
Forventet virkning: Øget trivsel. Mindre frafald i støtteforløb.
SØM beregning: Nej

Kontakt

Finn Blickfeldt Juliussen
S: Specialkonsulent