Low Arousal 2 (LA2)

2023

Low Arousal 2 (LA2) tilbydes til mennesker med handicap i bred forstand herunder mennesker med psykiske vanskeligheder i et bredt diagnosespektrum. LA2 kan bidrage til fald i omfanget af voldsomme episoder på socialpsykiatriske botilbud.

Det primære formål med LA2 er at forebygge vold og fremme af trivsel på botilbud. Et andet formål er at udvikle borgerens mestring i bred forstand. LA2 kan anvendes til målgrupper i risiko for at udvikle udfordrende adfærd, herunder målgruppen af mennesker med psykiske vanskeligheder.

Low Arousal bygger på en forståelse af målgruppen karakteriseret ved, at der er en sammenhæng mellem borgerens arousal og eventuel udadreagerende adfærd. Udfordrende adfærd opstår, når en borger kommer i situationer, der er så udfordrende, at det skaber høj arousal, og derfor reagerer borgeren stærkt på stimuli. Den udfordrende adfærd er den strategi, borgeren har til rådighed til at mestre angst og stress som følge af nedsat psykisk funktionsevne. LA2 er en recovery-orienteret tilgang.

Anvendelse på danske botilbud indikerer, at LA2 kan have positiv indvirkning på mestring af uhensigtsmæssig arousal og derigennem fremme trivsel og forebygge voldsomme episoder.

LA2 anvendes i dag bredt til socialpsykiatriens målgrupper. LA2 kan også tilpasses til arbejdet med mennesker med kognitive funktionsnedsættelser samt mennesker med sociale udfordringer eller udviklingshæmning.  

Metoden LA2 tilbydes til mennesker med psykiske vanskeligheder inden for et bredt diagnosespektrum. LA2 anvendes dog også i forhold til mennesker med handicap i bred forstand herunder kognitive funktionsnedsættelser (påvirket evne til at sanse, være opmærksom, indlære, huske, bearbejde information og løse problemer) samt til mennesker med sociale udfordringer eller udviklingshæmning.  

På tværs af målgrupper anvendes LA2 generelt i forhold til udvikling af:

  • Samarbejdsorientering
  • Forebyggelse af udfordrende adfærd
  • Magtanvendelse.

Supplerende redskaber

LA2 kan suppleres af redskaber målrettet den specifikke målgruppe. For eksempel bliver LA2 suppleret af visuelt understøttede samtaleredskaber i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning. Et skøn baseret på en række studier peger på, at 4-20 pct. af borgere med udviklingshæmning har udfordrende adfærd (Socialstyrelsen, 2015; Bowring et al., 2017; Davies & Oliver, 2013; Lundqvist, 2013; Lowe et al., 2007; Myrbakk & von Tetzchner, 2008).

LA2 bliver således brugt i forskellige sammenhænge og har vist sig virksom i forhold til en lang række af målgrupper og i forskellige kontekster. 

Metoden LA2 er udviklet med afsæt i Low Arousal tilgangen og er inspireret af recovery-orientering. I forhold til det voldsforebyggende arbejde har LA2 en forebyggende, en håndterende og en lærende fase. Der er udarbejdet en metodemanual til LA2.

Formålet med LA2 er at forebygge trusler, vold og magtanvendelse samt at fremme trivsel på botilbud. LA2 er udviklet specifikt i forhold til forebyggelse af vold og magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud.

LA2 er inspireret af Low Arousal tilgangen, der har til formål at give fagprofessionelle kompetencer til at støtte borgeren i at ændre en udfordrende adfærd. Det gøres ved at undgå konfronterende situationer og søge at opnå lav grad af modstand hos borgeren. LA2 er også udviklet med afsæt i recovery-perspektivets fokus på udvikling, deltagelse og borgerens indefra-perspektiv på håb, ønsker og drømme. LA2 er således velegnet til udvikling af direkte borgerinddragelse.

LA2-metodemanual

Manualen til LA2 giver redskaber til, hvordan borgeren kan opnå en oplevelse af øget kontrol af egen hverdag. Forskning viser, at dette kan være betydningsfuldt for udviklingen af trivsel, funktionsevne og samarbejdsorientering. Grundtanken er, at mennesker, som trives og har det godt, sjældent udøver vold eller truer andre. Social- og Boligstyrelsen udgav LA2-metodemanualen som led i projekt "Forebyggelse af magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud" (2014-2017). Manualen omsætter nyeste teoretiske og praksisudviklede viden om forebyggelse af trusler, vold og magtanvendelse. Materialet er over tre år – udviklet, afprøvet og revideret af Sopra konsulenterne i dialog med Social- og Boligstyrelsen, på baggrund af systematisk feedback fra borgere, fagprofessionelle og ledere fra tre dengang udfordrede socialpsykiatriske botilbud.

De tre faser i LA2-manualen

LA2-metodemanualen indeholder tre strukturerede faser i det voldsforebyggende arbejde. De tre faser er:

  1. Forebyggelse 
  2. Håndtering 
  3. Læring.

Vidensdeling med borgeren

LA2 muliggør desuden videndeling om borgeren i forhold til forebyggelse og håndtering af kritiske episoder i overgange på tværs af sektorer og fagprofessionelle. Dette kan have stor betydning for borgere, som på grund af psykiske vanskeligheder har hyppig kontakt til flere sektorer fx socialpsykiatri og sygehuspsykiatri.

Læs mere

Du kan læse metodemanualen til LA2 på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

LA2 anvendes i forhold til flere målgrupper herunder mennesker med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer, kognitive funktionsnedsættelser og udviklingshæmning.  Erfaringen viser, at lokale implementeringsteams fremmer en systematisk anvendelse af LA2.

Erfaringerne med implementering af LA2 er oprindelig hentet gennem implementering på tre særligt udfordrede socialpsykiatriske botilbud, som indgik i et projekt i samarbejde med Socialstyrelsen i 2014-2017. I dag anvendes LA2 i flere andre tilbud og tilbudsformer, som har taget metoden til sig og har valgt at implementere denne.

LA2 og implementeringsteams

Projektet fra 2014-2017 systematiserede brugen af lokale implementeringsteams på de enkelte botilbud. Et implementeringsteam er en gruppe bestående af tilbudsleder, 2-4 borgerrepræsentanter, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Erfaringerne viser, at ledelsens involvering i det enkelte botilbuds implementeringsteam styrker implementering af LA2 og giver en større grad af systematisk praksis. Ledelsens involvering fremmer struktureret indlæring og træning af LA2, som styrker et fælles fagligt sprog og en fælles forståelse på tværs af ledelse, fagprofessionelle og borgere på de enkelte botilbud.

For eksempel kan LA2 bidrage til, at ledelsen og fagprofessionelle får mere ensartet forståelser og procedurer for registrering og indberetning af voldsomme episoder.

Implementering til forskellige målgrupper

LA2 er implementeret i forhold til flere målgrupper i flere forskellige sammenhænge og typer af danske tilbud. Eksempelvis på tilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder, tilbud for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser og på tilbud for mennesker med sociale problemer. LA2 er også implementeret i samarbejdet med unge eller voksne med udviklingshæmning.

Læs mere

Læs mere om implementering af LA2 på socialpsykiatriske botilbud

Her kan du finde en metodemanual til brug af LA2 til at forebygge vold og fremme trivsel på botilbud

Danske praksiserfaringer viser, at brugen af LA2 kan bidrage til at nedbringe voldsomme episoder og udfordrende adfærd.

Erfaringer fra international og dansk praksis indikerer, at Low Arousal tilgangen kan bidrage til at forebygge udfordrende adfærd og magtanvendelse. I udviklingsperioden for LA2 blev der registreret og indberettet markante fald i antallet af både magtanvendelser og episoder med vold. Det er dog ikke forskningsmæssigt undersøgt om dette alene skyldes brugen af LA2.

Kvalitative erfaringer

Kvalitative erfaringer fra tre socialpsykiatriske botilbud indikerer, at LA2 kan øge borgeres oplevelse af kontrol af egen hverdag, som kan være betydningsfuldt for udviklingen af trivsel, funktionsevne og samarbejdsorientering. Det kan have en forebyggende virkning i forhold til udfordrende adfærd og magtanvendelse. LA2 har vist sig at kunne bidrage til at styrke de fagprofessionelles systematiske praksis og sikre et fælles fagligt sprog. LA2 har desuden vist sig at kunne gøre kommunikationen mellem udfordrede borgere og fagprofessionelle mere løsningsfokuseret.

Læs mere

Du kan læse mere om effekten af at bruge LA2 på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Kort om indsatsen

Målgruppe: Borgere med psykiske vanskeligheder
Tilgang eller metode:
Low Arousal tilgang med afsæt i Recovery-orientering
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide:
Hent guide

Forventet virkning:
Forebyggelse af voldsomme episoder og magtanvendelse
SØM beregning: Nej

Kontakt

Finn Blickfeldt Juliussen
S: Specialkonsulent