De Utrolige År (DUÅ) – Forældreprogrammet Småbørn

2023

Forældreprogrammet De Utrolige År Småbørn (DUÅ Småbørn) er målrettet til forældre til børn på 1-3 år. Programmet styrker forældrekompetencer og relationen mellem forældre og barn.

De Utrolige År Småbørn (DUÅ Småbørn) er målrettet forældre til børn i alderen 1-3 år. Det er et gruppebaseret forældreprogram, der strækker sig over 13 sessioner á to timer.

Forældreprogrammet DUÅ Småbørn er en del af en serie vidensbaserede programmer til forældre, børn og pædagoger/lærere.

Formålet med DUÅ Småbørn er at fremme barnets positive udvikling og adfærd ved at understøtte forældrene i at praktisere en hensigtsmæssig opdragelsesstil og i at kommunikere med barnet på en positiv måde, så samspillet mellem barn og forældre styrkes.

Forskning viser, at der er positiv effekt af De Utrolige År målrettet forældre til børn i alderen 1-3 år. Programmet styrker forældrekompetencer og relationen mellem forældre og barn og bevæger barnets udvikling i en positiv retning.

DUÅ Småbørn henvender sig til alle forældre med børn i alderen 1-3 år. Programmet kan målrettes til forældre, som oplever, at deres barns adfærd er vanskelig at håndtere.

DUÅ Småbørn kan tilbydes til alle forældre til børn i alderen 1-3 år. Programmet kan også tilbydes forebyggende til familier med en begyndende negativ udvikling i samspillet mellem barn og forældre, herunder i familier:

 • hvor forældrene oplever et højt konfliktniveau i forhold til deres barn
 • hvor forældrene oplever, at barnets adfærd er vanskelig at håndtere
 • hvor der er behov for at genoprette det positive samspil og styrke tilknytningen mellem barn og forældre
 • hvor forældrene er i risiko for - eller allerede - praktiserer uhensigtsmæssige opdragelsesmetoder.

Barnets udvikling understøttes

DUÅ Småbørn understøtter forældrene i at fremme barnets sociale, følelsesmæssige, fysiske og sproglig udvikling. DUÅ Småbørn kan også understøtte et positivt samspil og en god tilknytning mellem barn og forældre, som fremmer barnets selvværd og positive selvbillede.

DUÅ Småbørn er et gruppebaseret forældreprogram, hvor der arbejdes på at udvikle forældrenes evner til positiv kommunikation med barnet og at praktisere en hensigtsmæssig opdragelsesstil.

DUÅ Småbørn er et gruppebaseret forældreprogram, hvor formålet er at styrke et positivt samspil mellem børn og forældre.

Programmets gruppeforløb

Gruppeforløbet er manualbaseret og forældrene deltager i 13 sessioner af to timers varighed. Grupperne ledes af to gruppeledere, som er uddannet i DUÅ Basic, der kan anvendes til DUÅ Småbørn og DUÅ Førskole.

I gruppeforløbene er der fokus på de udviklingsmæssige milepæle for aldersgruppen, herunder emotionelle kompetencer og selvregulering, begyndende sociale kompetencer og udvikling af sprogkompetencer.

Gruppelederne arbejder med udvikling af forældrenes evner til at praktisere en hensigtsmæssig opdragelsesstil og at kommunikere med barnet på en tydelig og positiv måde. Herigennem styrkes barnets prosociale adfærd og mestringskompetencer.

Temaer i DUÅ Småbørn

Programmets temaer omfatter børnestyret leg, effektiv brug af ros, social og følelsesmæssig coaching af barnet, coaching i vedholdenhed, sproglig stimulering, at give gode beskeder og hensigtsmæssige strategier for at sætte grænser.

De første temaer i programmet skal styrke relationen mellem forældre og børn gennem leg og positivt samvær. Dette udgør fundamentet for de temaer, som bliver introduceret senere i programmet, fx hensigtsmæssig grænsesætning.

Undervisningsforløbet, som forældrene gennemgår, er praktisk orienteret med brug af videoklip, gruppedrøftelser, øvelser og hjemmeopgaver.

DUÅ-programmer

Forældreprogrammet DUÅ Småbørn er en del af en serie vidensbaserede programmer til forældre, børn og pædagoger/lærere.

Du kan på Social.dk læse om DUÅ Førskole, der fokuserer på at styrke det positive samspil mellem børn i alderen 3-6 år og deres forældre.

Læs om DUÅ Førskole

For at opnå succesfuld implementering af programserien De Utrolige År, herunder DUÅ Småbørn, er det væsentligt med den rette balance mellem tilpasning af og loyalitet over for programmet, regelmæssig vejledning, grundig forberedelse og god organisering.

Uddannelsen til gruppeleder i forældreprogrammet DUÅ Småbørn udbydes i Danmark af Center for ADHD. Uddannelsen løber over ca. to år, og gruppelederne har forældrehold fra starten af uddannelsen og igennem hele uddannelsesforløbet. Erfaringerne herfra bliver brugt aktivt i uddannelsen. Gruppelederne kan opnå at blive certificeret.

Implementering

Regelmæssig uddannelse og vejledning af gruppelederne er afgørende for, at programserien kan implementeres med loyalitet over for kerneprincipperne, og at programmet kan tilpasses den lokale kontekst, idet gruppelederne herigennem rustes til at reflektere over brugen af programmets øvelser, materialer og teknikker.

Implementering baseret på kommunale erfaringer

Kommunale erfaringer fra implementering af programserien De Utrolige År viser, at det er centralt at være opmærksom på de lokale rammer for implementeringen, når der skal skabes et stærkt implementeringsmiljø, herunder at;

 • der skabes en grundig afklaring af, hvem målgruppen er
 • der laves et sikkert og synligt visitationssystem
 • de fysiske og praktiske rammer er på plads
 • der ansættes personale, der er forandringsparate, og som kan arbejde manualbaseret og med gruppedynamikker
 • der uddannes minimum fire gruppeledere (Socialstyrelsen, 2011).

Kilder

Rambøll Management Consulting (2011). Evaluering af de Utrolige År: Slutrapport. Odense, Socialstyrelsen: pp. 1-64

Evaluering af DUÅ Småbørn viser, at programmet har positiv virkning. Forældrene får ny viden og værktøjer, der højner deres forældrekompetencer og handlemuligheder. Nogle forældre oplever at få øget selvtillid i forældrerollen, nedsat stressniveau og bedre trivsel hos børnene.

Forskning viser, at der er positiv effekt af DUÅ Småbørn til forældre til børn på 1-3 år. Programmet styrker forældrekompetencer og relationen mellem forældre og barn og bevæger barnets udvikling i en positiv retning.

Evaluering af DUÅ Småbørn i Danmark

En dansk evaluering af DUÅ viser, at DUÅ Småbørn giver forældrene ny viden og nye værktøjer, der højner deres forældrekompetencer og handlemuligheder. Nogle forældre oplever øget selvtillid og nedsat stressniveau. Forældrene oplever også, at børnenes trivsel er forbedret grundet disse positive ændringer. Flere forældre beskriver, at den øgede selvtillid, de har fået i forældrerollen, og den øgede tålmodighed med barnet medvirker til at styrke relationen.

Forældrene giver udtryk for, at;

 • de oplever, at have fået større forståelse for deres barns adfærd og samspillet mellem dem selv og barnet
 • de har fået øgede handlekompetencer med afsæt i nye opdragelsesmetoder og redskaber
 • de oplever en positiv ændring i barnets adfærd og trivsel (Jacobsen, 2018).

International evaluering

Et amerikansk randomiseret kontrolleret forsøg, hvor målgruppen var børn, der udviste uhensigtsmæssig adfærd, viser samlet set positiv effekt efter endt behandling sammenlignet med kontrolgruppen. Resultaterne peger også på, at effekten af behandlingen var vedligeholdt et år efter afsluttet behandling (Perrin, 2014).

Kilder

Perrin, E.C. et al. (2014). Improving Parenting Skills for Families of Young Children in Pediatric Settings: A Randomized Clinical Trial. Jama Pediatrics, Vol. 168(1): 16-24.

Jacobsen, R. H. et al. (2018). Slutevaluering af familierettede og forebyggende indsatser i “Tidlig Indsats – Livslang Effekt”. København, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd; Oxford Research: pp. 1-141.

Socialstyrelsen (2018) har foretaget en omkostningsvurdering af DUÅ småbørn og regnet på, hvad et forløb koster pr. gennemført deltager.

Socialstyrelsen (2018) har estimeret omkostningerne til DUÅ Småbørn til ca. 25.000 kr. (2018-niveau) pr. familie, der gennemfører et forløb. Den største del af omkostningerne er forbundet med driften af indsatsen, herunder omkostninger til løn til gruppelederne i forbindelse med at forberede og afholde sessioner.

Hvad baseres omkostningerne på?

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie, hvor en kommune etablerer to teams bestående af to gruppeledere. Et forløb udgør 13 sessioner af to timers varighed i grupper på fem familier (varierende fra fem til syv familier). Et team forventes at gennemføre to forløb pr. år. Det forventes, at otte ud af ti familier, som påbegynder De Utrolige År Småbørn-forløb, gennemfører indsatsen.

Læs mere

Du kan læse omkostningsvurderingen af DUÅ Småbørn på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Kort om indsatsen

Målgruppe: Forældre med børn mellem 1 og 3 år
Tilgang eller metode:
Gruppebaseret forældretræningsprogram
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: Nej
Forventet virkning: Styrkede forældrekompetencer. Øget trivsel hos børn.
SØM beregning: Nej

Kontakt

Birgitte Færregaard
S: Specialkonsulent