De Utrolige År (DUÅ) - Forældreprogrammet Førskole

2023

Der er dokumenteret positiv effekt af forældreprogrammet De Utrolige År (DUÅ Førskole) for forældre til 3-6-årige. Programmet medfører reduktion af børnenes adfærdsvanskeligheder.

Programmet De Utrolige År Førskole (DUÅ Førskole) er en gruppebaseret indsats, som kan bruges forebyggende eller behandlende for familier med en begyndende negativ udvikling i samspillet mellem barn og forældre, herunder til forældre med børn med adfærdsproblemer, fx ADHD.

Forældreprogrammet DUÅ Førskole er en del af en serie vidensbaserede programmer til forældre, børn og pædagoger/lærere. DUÅ Førskole fokuserer på at styrke det positive samspil imellem barn og forældre, samt at reducere konfliktniveauet i familien.

I løbet af programmet opnår forældrene viden om de udviklingsmæssige stadier for børn i aldersgruppen. Dette indebærer bl.a. emotionelle og sociale kompetencer, selvregulering, etablering af venskaber og udvikling af skoleparathed.

Forældrene opnår værktøjer med henblik på at støtte udviklingen af disse kompetencer hos barnet gennem:

 • børnestyret leg
 • effektiv brug af ros
 • social og følelsesmæssig coaching af barnet
 • coaching i vedholdenhed
 • og skolemæssige kompetencer.

Derudover arbejdes der også med problemløsning og grænsesætning.

Der er dokumenteret positiv effekt af DUÅ Førskole, og flere studier viser, at programmet reducerer adfærdsvanskeligheder hos børnene og reducerer stress hos forældrene.

Programmet De Utrolige År Førskole kan tilbydes til forældre med børn i alderen 3-6 år, som oplever, at deres barns adfærd er vanskelig at håndtere.

Målgruppen for programmet DUÅ Førskole er forældre til børn i alderen 3-6 år.

DUÅ Førskole kan styrke tilknytningen i familier

DUÅ Førskole kan bruges både forebyggende for familier med en begyndende negativ udvikling i samspillet mellem barn og forældre, og behandlende for familier, hvor der er behov for at genoprette et positivt samspil og styrke tilknytningen mellem barn og forældre, herunder i familier, hvor der er et højt konfliktniveau.

Effektstudier viser signifikant forbedring i forældrenes positive relationer til deres børn, reduktion i hårde opdragelsesmetoder og i børns aggressive adfærd samt forbedringer i børnenes sociale kompetencer.

Målgruppen på landsplan

Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) er et redskab, som måler adfærdsvanskeligheder hos børn. En norsk undersøgelse definerer, at børn er i behandlingskrævende adfærdsvanskeligheder, hvis de ligger i de øverste 10 pct. af populationen målt med ECBI (Reedtz et al., 2008). Denne vurdering anvendes også i arbejdet med DUÅ i Danmark.

Da der fødes ca. 60.000 børn årligt i Danmark, vil der således være ca. 6.000 børn i målgruppen for DUÅ Førskole, hvis programmet blev tilbudt til den behandlingskrævende del af målgruppen målt med ECBI-skemaet. Målgruppen er større, hvis DUÅ Førskole tilbydes som et forebyggende program.

Kilder

Reedtz et al. (2008). Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI): Norwegian norms to identify conduct problems in children. Scandinavian Journal of Psychology, Vol. 49(1): pp. 31-38.

DUÅ Førskole er et gruppebaseret forældretræningsprogram, hvor der arbejdes på at udvikle forældrenes evner til positiv kommunikation med barnet og at praktisere en hensigtsmæssig opdragelsesstil.

DUÅ Førskole er et gruppebaseret forældretræningsprogram. Forældrene mødes to timer én gang om ugen i 14-22 uger. Grupperne ledes af to gruppeledere, som er uddannet i DUÅ Førskole.

Udviklingsmæssige milepæle hos barnet

Der fokuseres på 3-6-åriges udviklingsmæssige milepæle, herunder:

 • emotionel kompetence og selvregulering
 • begyndende sociale kompetencer
 • etablering af venskaber
 • og skoleparathed.

Der arbejdes med udvikling af forældrenes evner til positiv kommunikation med barnet og at praktisere en hensigtsmæssig opdragelsesstil for at styrke barnets prosociale adfærd og mestringskompetencer.

Temaer i DUÅ Førskole programmet

Programmets temaer omfatter:

 • børnestyret leg
 • effektiv brug af ros
 • social og følelsesmæssig coaching af barnet
 • coaching i vedholdenhed og skolemæssige kompetencer
 • at lære barnet problemløsning
 • at give gode beskeder
 • og hensigtsmæssige strategier for grænsesætning.

De første temaer i programmet skal styrke relationen mellem forældre og børn gennem leg og positivt samvær. Dette udgør fundamentet for de temaer, som introduceres senere i programmet, fx hensigtsmæssig grænsesætning og regler.

Programmets undervisningsforløb

Undervisningsforløbet, som forældrene gennemgår, er praktisk orienteret med brug af:

 • videoklip
 • gruppedrøftelser
 • øvelser
 • og hjemmeopgaver.

Erfaringer viser, at den rette balancegang mellem tilpasning af og loyalitet over for programmet, regelmæssig vejledning, grundig forberedelse og en god organisering er væsentlige faktorer for at opnå en succesfuld implementering af DUÅ Førskole.

I Danmark udbydes uddannelsen til gruppeledere i DUÅ Førskole af Center for ADHD. Uddannelsen løber over to år og gruppelederne har gruppeforløb med forældre fra uddannelsen påbegyndes. Gruppelederne kan opnå certificering.

Vigtigt med uddannelse og vejledning af DUÅ-gruppeledere

Regelmæssig uddannelse og vejledning af gruppelederne er afgørende for, at programserien kan implementeres med loyalitet over for kerneprincipperne, og  at programmet kan tilpasses den lokale kontekst. Gruppelederne kan herigennem rustes til at reflektere over brugen af programmets øvelser, materialer og teknikker.

Implementering af DUÅ Førskole lokalt

Kommunale erfaringer med DUÅ Førskole viser, at det er centralt at være opmærksom på de lokale rammer for implementeringen, når der skal skabes et stærkt implementeringsmiljø. Det indebærer at:

 • der skabes en grundig afklaring af, hvem målgruppen er
 • der laves et sikkert og synligt visitationssystem
 • de fysiske og praktiske rammer er på plads
 • der ansættes personale, der er forandringsparate og som kan arbejde manualbaseret og med grupper
 • der uddannes minimum fire gruppeledere.

Læs mere

Du kan læse mere om evalueringen De Utrolige År på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Effekten af DUÅ Førskole er dokumenteret med signifikant positiv effekt. En dansk undersøgelse viser bl.a. forbedring af børnenes sociale kompetencer og følelsesregulering.

En række kontrolgruppeforsøg fra bl.a. Norge og Sverige viser signifikant positiv effekt af DUÅ Førskole sammenlignet med ventelistekontrolgrupper (Axberg & Broberg, 2012; Stattin et al., 2015).

Dansk undersøgelse målrettet forældre til børn med ADHD

I forhold til børns ADHD-symptomer og problemskabende adfærd viser en dansk undersøgelse af DUÅ Førskole statistiske og kliniske signifikante reduktioner fra før til efter behandlingen. Undersøgelsen omfatter 33 familier til 3-8 årige børn med ADHD-symptomer. Den viser en signifikant forbedring af børnenes sociale kompetencer og følelsesregulering. Forældre anvendte i højere grad incitamenter og ros over for deres barn. Data viser, at alle effekter blev opretholdt eller blev forbedret frem mod seks måneders-opfølgningen (Trillingsgaard et al., 2014).

Meta-analyse viser positive resultater

En meta-analyse med 50 videnskabelige studier af forældretræningen i DUÅ programserien konkluderer, at programmet medfører et fald i forstyrrende adfærd og en stigning i prosocial adfærd hos de børn, der modtager indsatsen. Effekten af programmet er ifølge meta-analysen størst for de børn, som har den mest problematiske adfærd før programmet, og programmet virker bedre for børnene, jo flere sessioner forældrene deltager i (Menting et al., 2013).

Kilder

Axberg, U., & Broberg, A. G. (2012). Evaluation of "The Incredible Years" in Sweden: The transferability of an American parent-training program to Sweden. Scandinavian Journal of Psychology, Vol. 53(3): pp. 224-232

Menting et al. (2013). Effectiveness of the Incredible Years parent training to modify disruptive and prosocial child behavior: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, Vol. 33: pp. 901-913

Stattin, H. et al. (2015). A National Evaluation of Parenting Programs in Sweden: The Short-Term Effects Using an RCT Effectiveness Design. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 83(6), pp.1069-1084

Trillingsgaard et al. (2014). Assessing the effectiveness of the ’Incredible Years parent training’ to parents of young children with ADHD symptoms – a preliminary report. Scandinavian Psychological Associations and John Wiley & Sons Ltd, Vol 55(6): pp. 538-545.

En økonomisk analyser peger på, at programmet DUÅ Førskole på sigt kan medføre besparelser, fordi indsatsen kan forebygge andre offentlige udgifter for børn med adfærdsvanskeligheder.

Socialstyrelsen har i 2018 foretaget en omkostningsvurdering af DUÅ Førskole og regnet på, hvad et forløb koster.

Socialstyrelsen har estimeret omkostningerne til DUÅ Førskole-forløb til ca. 27.000 kr. pr. gennemført familie. Den største del af omkostningerne er forbundet med drift af indsatsen, herunder omkostninger til løn til gruppelederne i forbindelse med forberedelse og afholdelse af sessioner.

Læs mere

Læs mere i omkostningsvurderingen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Investeringsperspektiv

En økonomisk analyse, foretaget af Rambøll Management Consulting, peger på, at der i et langsigtet perspektiv kan være besparelser at hente ved at omlægge den tidlige indsats for børn med adfærdsvanskeligheder til De Utrolige År. Udgiften til De Utrolige År estimeres i analysen at være ca. 30.000 kr. pr. gennemført familie. Prisen er baseret på, at der under et forløb er ugentlige gruppemøder af 2½ time over 18-20 uger, med grupper af 5-8 familier, under ledelse af to uddannede gruppeledere. Herudover vil der være udgifter til etablering i form af uddannelse af medarbejdere og efterfølgende vejledning og sparring internt.

Kilder

Rambøll Management (2012). Analyse af de økonomiske konsekvenser på området for udsatte børn og unge. København, Rambøll Management: pp. 1-95

Kort om indsatsen

Målgruppe: Forældre til børn mellem 3 og 6 år
Tilgang eller metode:
Gruppebaseret forældretræningsprogram
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: Nej
Forventet virkning: Færre adfærdsvanskeligheder hos børn. Stressreduktion hos forældre.
SØM beregning: Nej

Kontakt

Birgitte Færregaard
S: Specialkonsulent