Cool Kids - et angstprogram for børn og unge

2023

Cool Kids er et angstprogram som har til formål at lære børn og deres forældre hensigtsmæssige måder at håndtere børnenes angst på. Programmet viser positive effekter ved behandling af angst.

Cool Kids angstprogrammet er udviklet af en forskergruppe i Australien. Det er bearbejdet og oversat til dansk og afprøvet i Danmark af Angstklinikken, Aarhus Universitet.

Cool Kids er baseret på kognitiv adfærdsterapi og kan anvendes individuelt eller som gruppebaseret program, hvor 5-6 jævnaldrende børn deltager sammen med deres forældre. Programmet strækker sig over 10 sessioner af 2 timers varighed. Formålet er at lære børn og forældre nye og mere hensigtsmæssige måder at håndtere angsten på.

Programmet omfatter temaer som realistisk tænkning, gradvis udfordring af frygten, problemløsning og opbygning af selvsikker adfærd. Cool Kids er tilpasset til at omfatte normalt begavede børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

Der findes en særskilt version af programmet, der kaldes Chilled, som er målrettet unge i alderen 13-18 år med angst som primær diagnose. Fokus i Chilled-programmet er at lære de unge nye strategier for, hvordan de selv håndterer angst.

Effektmålinger viser signifikant positiv effekt ved behandling af angst hos børn og unge med Cool Kids. Et dansk studie viser, at Cool Kids kan anvendes i PPR og Børne- og Ungdomspsykiatrien med positiv effekt.

Cool Kids er rettet mod børn og unge, der har angst som primær diagnose og deres forældre. Programmerne er tilpasset til at omfatte børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

Målgruppen for Cool Kids angstprogrammet er børn i alderen 6-12 år, som har angst som primær diagnose, og deres forældre. Programmet er generisk og retter sig dermed bredt mod behandling af børn og unge med alle former for angstdiagnoser.

Forældrene er, ligesom børnene, direkte målgruppe for programmet.

Angst og andre samtidige vanskeligheder

Cool Kids er ikke egnet til børn, hvor primærdiagnosen er en anden end angst. Her bør barnet behandles for den primære diagnose forud for behandling af angst. Dog er programmet tilpasset til at omfatte børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

Erfaringer med Cool Kids er, at programmet kan være gavnligt for børn, der har angst som primærdiagnose og andre samtidige vanskeligheder (Thastum et al., 2012).

Biblioterapi

Biblioterapi baseret på Cool Kids angstprogrammet er en indsats, der inddrager forældrene som assisterende terapeuter i behandling af børn med angst. Programmet viser lovende resultater.

Læs mere

Læs mere om indsatsen biblioterapi

Kilder

Leth, I. og Esbjørn B.H. (2012). Angst hos børn: Kognitiv terapi i teori og praksis – En håndbog for professionelle. Dansk Psykologisk Forlag, pp. 247-278.

Cool Kids er et manualbaseret kognitivt adfærdsterapeutisk angstprogram, der ledes af trænede terapeuter. Programmet tilbydes individuelt eller i grupper til familier og består af 10 sessioner af to timers varighed.

Cool Kids er et gruppebaseret program. Formålet er at lære børn og forældre nye og mere hensigtsmæssige måder at håndtere angsten på.

Teoretisk afsæt og kvalifikationer Cool Kids

Cool Kids programmet er teoretisk funderet i kognitiv adfærdsterapi. De centrale kernekomponenter i programmet omfatter bl.a.:

  • psykoedukation
  • kognitiv omstrukturering
  • gradvis eksponering
  • forældretræning.

Cool Kids-programmet består af en manual rettet mod terapeuten samt arbejdshæfter til forældre, børn og unge.

Gruppeforløbet består af 10 sessioner af 2 timers varighed fordelt over 12-16 uger. I hver session introduceres børn og forældre til et tema, som relaterer sig til de udfordringer personer med angst har.

En gruppe består af fire til otte familier. Jævnaldrende grupper anbefales af hensyn til børnenes kognitive udviklingsniveau og den sociale interaktion.

Cool Kids-programmet er oversat til dansk og afprøvet i Danmark. Erfaringerne herfra peger på, at metoden med fordel kan anvendes i en dansk kontekst. Ved implementering af programmet er det væsentligt med uddannelse af terapeuten.

Cool Kids-programmet er implementeret i flere forskellige lande, og i 2010 blev programmet oversat til dansk og bearbejdet af Angstklinikken på Aarhus Universitet. Erfaringerne herfra peger på, at metoden med fordel kan anvendes i en dansk kontekst. Programmet er blevet implementeret i en række kommuner. 

Implementering af Cool Kids

Til implementering af programmet er der udviklet en terapeutmanual, der hjælper terapeuten med at strukturere sessionerne. Det er afgørende, at terapeuten har kendskab til kognitiv adfærdsterapi og træning i terapeutiske teknikker samt erfaring med børn, unge og familier.

Desuden skal terapeuten sørge for, at implementering sker med loyalitet over for programmet, og at manualen anvendes i forhold til det enkelte barn og families forudsætninger.

Perspektiv på tilpasning af programmet

I en randomiseret kontrolleret afprøvning af Cool Kids-programmet i Danmark oplevede forældrene, at behandlingen var for kort, og at der var for lidt tid mellem sessionerne til løsning af hjemmeopgaver. Flere sessioner eller øget tid mellem sessionerne, ville muligvis øge behandlingseffekten for nogle familier (Arendt et al., 2015).

Kilder

Arendt, K. et al. (2015). Efficacy of a Danish version of the Cool Kids program: a randomized wait-list controlled trial. Acta Psychiatrica Scandinavica 2015:pp. 1-13.

Randomiserede kontrollerede studier fra Danmark viser positiv effekt ved behandling af angst hos børn og unge med programmet Cool Kids. Et dansk studie viser desuden, at Cool Kids angstprogrammet anvendt i PPR og børnepsykiatrien har positiv effekt.

Effektmålinger fra både Australien og Danmark viser signifikant positiv effekt ved behandling af angst hos børn og unge med Cool Kids. 

Danske effektstudier

Et randomiseret kontrolleret forsøg i Danmark peger på, at Cool-Kids programmet har en positiv effekt, og at effekten af behandlingen var vedligeholdt et år efter. Der deltog 109 danske børn og unge i alderen 7‐16 år, der opfyldte kriterierne for en primær angstdiagnose. Undersøgelsen peger også på, at unge med social fobi som primær angstdiagnose ikke profiterede af behandlingen på samme vis som børn med andre primære angstdiagnoser (Arendt et al., 2015).

Et effektstudie udført i PPR og børnepsykiatrien viser, at Cool Kids-behandling i PPR og børnepsykiatrien har rigtig god effekt, men at behandlingen mister lidt af sin effekt, når den implementeres i almen klinisk praksis (Jónsson et al., 2015).

Australsk forskning af programudvikler

Flere randomiserede kontrollerede forsøg med Cool Kids-programmet viser signifikant positiv effekt af programmet.

Forældres angst har betydning i forhold til effekten af programmet. Generelt viste resultaterne, at børn med ikke-angste forældre var mere tilbøjelige til at være diagnosefri efter endt behandling sammenlignet med børn af forældre med angst (Rapee, 2000; Hudson et al., 2009).

Kilder

Arendt, K. et al. (2015). Efficacy of a Danish version of the Cool Kids program: a randomized wait-list controlled trial. Acta Psychiatrica Scandinavica 2015: pp. 1-13.

Hudson, J. L. et al. (2009). Cognitive Behavioral Treatment Versus an Active Control for Children and Adolescents With Anxiety Disorders: A Randomized Trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 48(5): pp. 533-544.

Jonsson, H. et al. (2015). Group cognitive behavioural treatment of youth anxiety in community based clinical practice: Clinical significance and benchmarking against efficacy. Journal of Anxiety Disorders 2015;35: pp. 9-18.

Rapee, R. M. (2000). Group Treatment with Anxiety Disorders: Outcome and Predictors of Treatment Response. Australian Journal of Psychology Vol. 52, No. 3: pp.125-129.

Socialstyrelsen (2018) har foretaget en omkostningsvurdering af indsatserne Cool Kids og Chilled og regnet på, hvad et gruppeforløb koster pr. gennemført deltager.

Socialstyrelsen estimerede i 2018 omkostningerne til Cool Kids/Chilled gruppeforløb til ca. 11.500 kr. pr. gennemført deltager. Den største del af omkostningerne udgør omkostninger forbundet med drift af indsatsen, herunder omkostninger til løn til administration, vurdering og forsamtale, forberedelse samt afholdelse af Cool Kids/Chilled-sessionerne. 

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie, hvor en kommune etablerer ét team bestående af 2 behandlere. Et gruppeforløb udgør 10 sessioner af 2 timers varighed i grupper på 6 familier (varierende fra 4 til 8 familier). Teamet forventes at gennemføre 3 forløb pr. år. Det forventes, at 9 ud af 10 familier, som påbegynder Cool Kids/Chilled gruppeforløb, gennemfører indsatsen.

Læs mere

Du kan læse den økonomiske analyse af Cool Kids/Chilled på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Chilled - en version af Cool Kids målrettet unge i alderen 13-18 år. Forældrene er dog tiltænkt en mere støttende rolle.

Chilled-program – for unge med angst

Chilled, som er målrettet unge i alderen 13-18 år, der har angst som primær diagnose. De unges forældre er også målgruppe for programmet og er tiltænkt en støttende rolle.

Fokus i Chilled-programmet er at lære de unge nye strategier for, hvordan de selv håndterer angst. Overordnet indeholder programmerne de samme kernekomponenter, men de er tilpasset aldersgruppen.

Kort om indsatsen

Målgruppe: Børn og unge med angst og deres forældre
Tilgang eller metode:
Adfærsterapeutisk gruppeprogram
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide:
Hent guide
Forventet virkning:
Mindre angst.
SØM beregning
Hent guide

Kontakt

Line Gadegaard Hansen
S: Specialkonsulent