Ud af voldens Skygge (UVS)

2023

Ud af Voldens Skygge (UVS) er et ambulant rådgivnings- og behandlingstilbud til voldsudsatte personer og deres børn. En evaluering viser, at kvinder, der har gennemgået forløbet i UVS, bl.a. har fået reduceret symptomer på PTSD og angst.

Ud af Voldens Skygge (UVS) er et rådgivnings- og behandlingstilbud, som varetages af Mødrehjælpen. Formålet med indsatsen er at udføre terapeutisk behandling af voldsudsatte personer og deres børn. Målgruppen for UVS er voldsudsatte personer, som lever eller har levet i et voldeligt forhold, og deres børn. Behandlingen har til formål at bearbejde de fysiske og psykiske reaktioner, som de voldsudsatte personer og deres børn har fået som følge af det voldelige forhold.

Et forløb i UVS består af fem faser:

 1. Visitationsfasen
 2. Rådgivnings- og stabiliseringsfasen
 3. Behandlingsfasen, hvor der arbejdes med bearbejdning af traumatiske oplevelser både individuelt og evt. i grupper
 4. En efterværnsfase
 5. En udslusningsfase.

Behandlingen varetages af socialrådgivere, pædagoger, terapeuter og psykologer. Et forløb i UVS varer typisk et til halvandet år. De voldsudsatte personers børn har mulighed for at komme i børneforløb, som enten er individuelle forløb eller gruppeforløb.

Videnscenter for Psykotraumatologi udarbejdede i 2014 en evalueringsrapport for UVS. Denne viser, at de kvinder, der har gennemgået hele forløbet i UVS, har fået:

 • reducerede symptomer på PTSD og angst
 • bedre selvværd og funktionsniveau
 • større tillid til andre
 • større uafhængighed fra den voldelige partner.

Ud af Voldens Skygge henvender sig til mødre og fædre, som lever eller har levet i et voldeligt forhold. Personernes børn udgør en sekundær målgruppe for indsatsen.

Ud af Voldens Skygge (UVS) er et terapeutisk rådgivnings- og behandlingstilbud, der henvender sig til voldsudsatte mødre, fædre og deres børn.

Målgruppen omfatter voldsudsatte personer, som:

 • har levet i et voldeligt forhold
 • har forladt den voldelige partner eller har besluttet sig for at gøre det
 • fortsat lever i det voldelige forhold og ikke har besluttet at forlade den voldelige partner
 • vurderes at kunne profitere af et terapeutisk forløb
 • behersker dansk eller engelsk på samtaleniveau
 • ikke aktuelt er i et lignende forløb
 • har børn mellem 0 og 18 år
 • er sårbare unge under 30 år, som enten kan have forladt den voldelige partner eller fortsat lever i forholdet
 • er motiverede for og udtrykker ønske om at deltage i projektet – både for sig selv og barnets skyld (Mødrehjælpen, 2018; Mødrehjælpen, 2019).

Derudover udgør personernes børn en sekundær målgruppe.

Karakteristika for kvinderne

En undersøgelse lavet af Mødrehjælpen i 2020 viser bl.a. om kvinderne i UVS, at:

 • over halvdelen her en mellemlang eller lang videregående uddannelse
 • over halvdelen var i ordinær beskæftigelse eller uddannelse ved start i behandlingstilbuddet
 • over en tredjedel har levet i et voldeligt parforhold i 5-10 år, mens hver fjerde har levet i volden i over 10 år (Mødrehjælpen, 2020).

Kilder

Mødrehjælpen (2018). Mailkorrespondance. Aarhus: Mødrehjælpen. November 2018.

Mødrehjælpen (2019). Mailkorrespondance. Kbh: Mødrehjælpen. November 2019.

Mødrehjælpen (2020). Undersøgelse: Svært at komme ud af voldens skygge. Mødrehjælpen Tema: Analysenotat fra Mødrehjælpen nr. 3.

Et forløb i Ud af Voldens Skygge består af fem faser: en visitationsfase, en rådgivnings- og stabiliseringsfase, en behandlingsfase, en efterværnsfase og en udslusningsfase. Deltagerne bliver tilbudt et forløb i UVS ud fra en screeningssamtale.

Formålet med Ud af Voldens Skygge (UVS) er, at voldsudsatte personer og deres børn modtager terapeutisk behandling. Behandlingen skal hjælpe dem til at bearbejde fysiske og psykiske reaktioner efter at have levet i et voldeligt forhold (Mødrehjælpen, 2019).

Forløbets opbygning

Et behandlingsforløb i UVS varetages af socialrådgivere, pædagoger, terapeuter og psykologer og varer typisk mellem et og halvandet år (Mødrehjælpen, 2019).

Der er fem faser i et UVS-forløb:

 1. Visitationsfase: deltagerne bliver tilbudt et forløb ud fra en visitationssamtale, hvor det blandt andet vurderes, hvorvidt deltageren er egnet til et gruppeforløb eller har brug for individuel terapi.
 2. Rådgivnings- og stabiliseringsfase: Formålet er at stabilisere den voldsudsatte persons situation og at øge sikkerheden.
 3. Behandlingsfase: Formålet er, at den voldsudsatte person får bearbejdet traumatiske oplevelser og får reduceret følgevirkningerne af volden gennem individuel terapi eller gruppebehandling.
 4. Efterværnsfasen: Der tilbydes efterværnsforløb.
 5. Udslusningsfasen: der tilbydes fx en mentorordning med en frivillig familieven, som hjælper og støtter familien efter behandlingen (Dias et al., 2020; Eriksen, 2014; Mødrehjælpen, 2012; Mødrehjælpen, 2018).

Børn tilbydes individuelle samtaler eller gruppeforløb, hvor de kan få bearbejdet deres oplevelser med vold (Mødrehjælpen, 2020).

Læs mere

Du kan læse mere om Ud af Voldens Skygge på indsatsens hjemmeside.

Kilder

Dias, Annette Bugge; Carina Bothilde Nielsen & Helle Dalgaard Lauridsen (2020). Mødrehjælpens arbejde med børn der vokser op i familier præget af vold. I Oldrup, H. (red.) Vold i familien - Viden for fagfolk, Akademisk forlag, s. 296-311.

Eriksen, Sara et al. (2014). Ud af Voldens Skygge II. Evaluering af rådgivning- og behandlingseffekt (pdf). Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi.

Mødrehjælpen (2012). Ud af voldens skygge – Mødrehjælpens guideline til arbejdet med voldsramte kvinder og deres børn. Kbh: Mødrehjælpen.

Mødrehjælpen (2018). Mundtligt oplæg. Kbh: Mødrehjælpen. Oktober 2018.

Mødrehjælpen (2019). Mailkorrespondance. Kbh: Mødrehjælpen. November 2019.

Mødrehjælpen (2020). Mailkorrespondance. Kbh: Mødrehjælpen. Februar 2020.

 

Ud af Voldens Skygge er et landsdækkende tilbud. Visitationen til tilbuddet foregår gennem Mødrehjælpens rådgivningsfunktion Holdepunkt.

Ud af Voldens Skygge (UVS) er et terapeutisk behandlingstilbud, som varetages af Mødrehjælpen, og som har eksisteret siden 2009. UVS er et landsdækkende tilbud.

Visitation sker via rådgivningsfunktionen ’Holdepunkt’

Det er Mødrehjælpens erfaring, at UVS fungerer bedst, hvis henvendelser fra samarbejdspartnere og brugere om forløbet går gennem Mødrehjælpens indsats ’Holdepunkt’. Dette skyldes, at forløbet har en lang venteliste, og at man derved undgår fejlvisiteringer. ’Holdepunkt’ er et professionelt rådgivningstilbud på telefon, chat og ansigt-til-ansigt (Mødrehjælpen, u.å.; Mødrehjælpen, 2018a; Mødrehjælpen, 2018b).

Samarbejdspartnere til UVS kan fx være:

 • kommuner
 • jordemødre
 • sygeplejersker
 • læger (Mødrehjælpen, 2018a).

Ved visitationen af voldsudsatte personer bliver der anvendt en spørgeguide, som indeholder spørgsmål om:

 • den voldsudsatte persons sociale forhold
 • volden
 • medfølgende børn (Mødrehjælpen, 2018a).

Efteruddannelse af medarbejdere

Når der tages nye metoder i brug i UVS, bliver udvalgte medarbejdere efteruddannet, så de kan varetage de nye metoder tilstrækkeligt. Dette kan ske både gennem grund- og efteruddannelse eller gennem invitation af eksterne undervisere (Mødrehjælpen, 2018a).

Kilde

Mødrehjælpen (u.å.). Ud af Voldens Skygge. Kbh: Mødrehjælpen.

Mødrehjælpen (2018a). Mailkorrespondance. Aahus: Mødrehjælpen. November 2018.

Mødrehjælpen (2018b). Mundtligt oplæg. Kbh: Mødrehjælpen. Oktober 2018.

Resultater fra en evalueringsrapport viser, at deltagerne i et forløb i Ud af Voldens Skygge oplever en positiv udvikling på centrale parametre som fx symptomer på PTSD og stress.

For at kunne måle effekten af indsatsen laver Mødrehjælpen løbende dokumentation vedrørende de kvinder og børn, som har deltaget i et forløb i Ud af Voldens Skygge (UVS). Dataene bruges til at lave en før-/eftermåling med validerede måleredskaber.

Færre symptomer på stress og PTSD

I 2014 udarbejdede Videnscenter for Psykotraumatologi en evalueringsrapport. Forløbet bestod på daværende tidspunkt af en visitationssamtale og tre efterfølgende faser:

 1. stabiliserings- og sikkerhedsfasen
 2. behandlingsfasen
 3. efterværnsfasen.

Rapporten viser, at kvinderne i UVS fra forløbets opstart til dets afslutning oplever en positiv udvikling på centrale parametre som fx symptomer på stress.

For de kvinder, der har gennemgået hele forløbet, er der fundet følgende resultater:

 • reduktion af symptomer på PTSD
 • reduktion af symptomer forbundet med negativ affektivitet, somatisering og dissociation
 • reduktion af symptomer på angst og depression
 • reduktion af stress forbundet med økonomi, barns/børns samvær med far og egen fysisk sikkerhed
 • større tillid til andre mennesker og et bedre funktionsniveau
 • større følelse af social støtte
 • bedre selvværd
 • større uafhængighed fra voldelig ekspartner (Eriksen et al., 2014).

Mødrehjælpen oplyser, at målinger fra 2014 til 2019 viser de samme effekter af indsatsen (Mødrehjælpen, 2019).

Afsnittet om effektviden bygger på evaluering af Videnscenter for Psykotraumatologi om data indsamlet af Mødrehjælpen fra 2012 til 2014. Forløbet bestod af en visitationssamtale og de tre efterfølgende faser:

 1. stabiliserings- og sikkerhedsfasen
 2. behandlingsfasen
 3. efterværnsfasen.

Effekterne bygger på en måling af:

 • 100 respondenters oplevelse før og efter første fase
 • 54 respondenters oplevelse før og efter anden fase.

Kilder

Eriksen, Sara et al. (2014). Ud af Voldens Skygge II. Evaluering af rådgivning- og behandlingseffekt (PDF). Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi (Hent udgivelsen som PDF). 

Mødrehjælpen (2019). Mailkorrespondance. Kbh: Mødrehjælpen. November 2019.

 

Socialstyrelsen har udarbejdet en omkostningsanalyse af Ud af Voldens Skygge. Omkostningerne for et forløb varierer fra ca. 60.000 kr. til ca. 100.000 kr.

Socialstyrelsen har i 2020 udarbejdet en omkostningsanalyse af UVS, som tager udgangspunkt i UVS II, der har været tilbudt til voldsudsatte kvinder og deres børn i årene 2012-2017. Indsatsen er efterfølgende blevet udviklet. Socialstyrelsen vurderer ikke, at ændringen i indsatsen har væsentlig betydning for omkostningerne forbundet med UVS.

Omkostninger for typiske caseforløb

Forløbene i UVS kan være meget forskellige, og derfor er omkostningsanalysen foretaget på baggrund af tre typiske caseforløb. Forløbene er udarbejdet i samarbejde med Mødrehjælpen. De samlede omkostninger ved de typiske caseforløb er:

 1. 59.669 kr. for det mindst omfangsrige forløb. Forløbet indebærer et individuelt rådgivnings- og behandlingsforløb og et gruppeforløb for kvinden.
 2. 68.986 kr. for et mellem-omfangsrigt forløb. Forløbet indebærer et individuelt rådgivnings- og behandlingsforløb for kvinden og et individuelt behandlingsforløb til barnet.
 3. 99.871 kr. for det mest omfangsrige forløb. Forløbet indebærer et rådgivnings- og behandlingsforløb og et gruppeforløb for kvinden samt et behandlingsforløb og et gruppeforløb for barnet.

Læs mere

Du kan læse omkostningsvurderingen af UVS på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Kort om indsatsen

Målgruppe: Voldsudsatte voksne og deres børn
Tilgang eller metode:
Terapeutisk rådgivnings- og behandlingsforløb
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: Nej
Forventet virkning: Færre sygdomssymptomer. Øget trivsel og funktionsniveau.
SØM beregning: Nej

Kontakt

Lise Barlach
S: Specialkonsulent