U18-Modellen

2023

U18-Modellen er et behandlingsforløb til unge under 18 år tilrettelagt ud fra faste guidelines og den enkelte unges behov. Modellen viser positive resultater i de unges rusmiddelbrug, hvor ca. halvdelen ophører eller reducerer deres rusmiddelbrug.

U18-Modellen er et behandlingstilbud til unge under 18 år, der har et problematisk brug af rusmidler.

U18-Modellen er udviklet med særligt fokus på helhed, samarbejde og netværk omkring unge. Modellen har et specifikt ungesyn, hvor problemer, som er forbundet med et rusmiddelbrug, er en del af et samlet billede af den unge og skal behandles og løses som del af den unges samlede udfordringer.

Et U18-behandlingsforløb er bygget op omkring en systematik med faste guidelines, som bliver tilrettelagt ud fra den enkelte unges behov.

En evaluering udarbejdet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at U18-behandlingen resulterer i, at halvdelen af de unge reducerer eller helt stopper deres forbrug af rusmidler efter behandlingen.

Center for Rusmiddelforskning har evalueret implementering af modellen i fem kommuner. Evalueringen viser, at over halvdelen af de medvirkende unge ophører eller reducerer deres forbrug ni måneder efter behandlingens påbegyndelse.

U18-Modellen henvender sig til unge under 18 år med et problematisk forbrug af rusmidler. Unge under 18 år er i en fysisk, psykisk og social udviklings- og læringsproces, som rusmiddelbruget kan skade.

Målgruppen for U18-Modellen er som udgangspunkt de helt unge under 18 år. Flere kommuner har anvendt modellen til unge op til 25 år.

Unge, der bruger rusmidler, anser sjældent deres forbrug som problematisk. De kan derfor være ambivalente i forhold til at gå i behandling for et problematisk rusmiddelforbrug. I U18-Modellen er der fokus på at motivere de unge til at gå i behandling og rumme deres ambivalens i forhold til behandlingen.

Kendetegn ved unge, der bruger rusmidler

 • ikke er kognitivt, følelsesmæssigt, socialt og fysisk færdigudviklede
 • mindsker tilegnelsen af kompetencer og copingstrategier ved brug af rusmidler
 • komplicerer deres identitetsdannelse og selvstændiggørelse ved brug af rusmidler
 • er mindre motiverede for ophør af forbruget af rusmidler
 • er i risiko for at miste skolegang og relationer til familie og venner
 • ofte har eller er i risiko for at udvikle dobbeltdiagnoser
 • har behov for intensiv behandling og mere fokus på kompetenceudvikling end på rehabilitering (Lima et al., 2015a).

Kilder

de Lima, Susanna et al. (2015a). U18-modellen for misbrugsbehandling. Viby: Aarhus Kommunes Ungdomscenter.

U18-Modellen er en anerkendende og helhedsorienteret tilgang med fokus på et individuelt tilrettelagt forløb i en systematisk praksis, der bl.a. inddrager den unges forældre.

U18-Modellen bygger på viden fra forskning på området samt praksiserfaring.

U18-Modellen integrerer en systemisk og mentaliserende tilgang. Derudover tager modellen metodisk udgangspunkt i Motivational Interviewing og kognitiv adfærdsterapi.

U18-Modellens opdeling

 • Information og rådgivning, som består af 1-2 samtaler og tilbydes hurtigst muligt og senest 14 dage efter henvendelse. Samtalerne har til formål at vurdere den unge og familiens behov og at informere om behandlingstilbuddet.
 • Udredning, som er en systematisk helhedsorienteret undersøgelse af den unges samlede livssituation.
 • Behandling, som primært består af individuelle samtaler med den unge 1-2 gange om ugen samt et systematisk samarbejde med forældrene.

Behandlingselementerne i U18-Modellen er beskrevet i 19 guidelines, der gennemgås på systematisk vis i et behandlingsforløb.

Et helhedsorienteret fokus indebærer at der samarbejdes med den unges private og professionelle netværk. Forældre involveres i det omfang, det er muligt og giver mening for behandlingen. Forældrene tilbydes et særskilt forældrekursus.

Læs mere

Du kan finde metodehæftet om modellen her, hvor du kan læse mere om de 19 guidelines.

Kommunale erfaringer viser, at et specifikt ungesyn, systematik og sagskonsultation bidrager til en vellykket implementering af U18-Modellen.

U18-Modellen er i perioden 2011 – 2014 implementeret i Odense og Aalborg og i peroden 2016 – 2019 i Ballerup, Favrskov, Gladsaxe, Hedensted og Syddjurs.

Implementering af U18-Modellen i fem kommuner

Center for Rusmiddelforskning har evalueret implementering af modellen i fem kommuner i 2016 – 2019. Implementeringen i kommunerne er sket i tæt samarbejde med og under supervision fra Aarhus Kommune, som har udviklet modellen. Erfaringerne er, at modellen er omfattende, og at modellens systematik og guidelines er essentielle i forhold til en vellykket implementering (Skov K. B. E. et al.,2020).

Evalueringen viser også, at:

 • Systematik og struktur i starten udfordrede i behandlerne, men har været med til at ændre deres praksis og kvalificere arbejdet med de unge.
 • Systematikken kan have bidraget til at gøre det nemmere, når der skulle oplæres nye behandlere.
 • Supervision og systematisk sagskonsultation, hvor behandlerne drøfter og fordyber sig i aktuelle behandlingsforløb bliver understøttende for implementeringen (Skov K. B. E. et al.,2020).

Erfaringer med implementering af ungesynet

Ungesyn og systematik er vigtige elementer i U18-Modellen. Ungesynet giver en oplevelse af en fælles referenceramme, mens systematikken giver fokuserede ungeforløb.

Ungesynet har været svært at implementere i de fem kommuner, men alle behandlerne angiver, at ungesynet har givet dem en fælles referenceramme og haft betydning for deres tilgang til de unge (Skov K. B. E. et al.,2020).

Kilder

Skov K. B. E. et al. (2020). Evalueringen af udbredelsen af behandlingsmodellerne U-turn og U18 til 10 danske kommuner. Aarhus: Faglig rapport fra Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Evalueringer viser, at halvdelen eller flere af de unge reducerer eller stopper deres forbrug af rusmidler.

Resultater af U18-Modellen er undersøgt i 2015 og 2020 af henholdsvis SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (nu VIVE) og Center for Rusmiddelforskning.

Evalueringsviden fra SFI – Det Nationale Forskningscenter

SFI´s evaluering i to kommuner viser bl.a., at halvdelen af de unge i behandling reducerer eller stopper deres forbrug af illegale rusmidler. Evalueringen viser desuden en signifikant reduktion af aggressiv adfærd, depression og koncentrationsbesvær hos de unge.

Evalueringen konkluderer desuden at andelen af unge, som har begået kriminalitet ikke reduceres og at andelen af unge, der passer deres skole, ikke ændrer sig fra ind- til udskrivning. Dette kan skyldes, at det allerede ved indskrivning var ca. halvdelen, der passede deres skole (Termansen et al., 2015).

Evalueringsviden fra Center for Rusmiddelforskning

Center for Rusmiddelforsknings evaluering i fem kommuner viser, at mere end halvdelen ophører eller reducerer deres forbrug af rusmidler 9 måneder efter påbegyndt behandling. Desuden stiger de unges trivsel betydeligt under forløbet og nærmer sig det generelle niveau for danske unge.

Evalueringen viser, at:

 • konflikter med forældre bliver reduceret,
 • andelen af unge, der er involveret i illegale aktiviteter, falder,
 • andelen af unge, som ikke er under uddannelse, stiger.
 • flere er i lønnet arbejde 9 mdr. efter påbegyndt behandling (Skov et al., 2020).

Kilder

Termansen, Tina et al. (2015). Unge i misbrugsbehandling – en evaluering af tre behandlingsindsatser. . København: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (15:24).

Skov K. B. E. et al. (2020). Evalueringen af udbredelsen af behandlingsmodellerne U-turn og U18 til 10 danske kommuner. Aarhus: Faglig rapport fra Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Økonomien, som er forbundet med at bruge og implementere U18-Modellen, beskrives vha. de takster og poster, der er angivet på Social- og Indenrigsministeriets tilbudsportal.

Med afsæt i Social- og Indenrigsministeriets tilbudsportal (tilbudsportalen.dk) kan en kommune, der ønsker at implementere U18-Modellen få indblik i udgifterne.

Læs mere

Læs mere på Tilbudsportalen.

Kort om indsatsen

Målgruppe: Unge under 18 år med problematisk forbrug af rusmidler
Tilgang eller metode:
Helheldsorienteret, individuelt tilrettelagt forløb
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide:
Hent guide
Forventet virkning: Mindre misbrug.
SØM beregning: Nej

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm