Sig det til nogen (SDTN)

2023

Sig det til nogen (SDTN) er et ambulant rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder og deres pårørende. En evaluering viser, at kvinder, der har gennemgået et forløb i SDTN, bl.a. bryder med volden og får redskaber til at takle deres situation.

Sig det til nogen (SDTN) er et ambulant rådgivningstilbud til kvinder udsat for vold af en nær relation og deres pårørende. Formålet med SDTN er at hjælpe kvinder med at bryde med volden. Danner har det overordnede programejerskab for SDTN, men driver det i samarbejde med en række krisecentre rundt om i landet.

Et forløb til voldsudsatte kvinder i SDTN kan bestå af individuel rådgivning, psykologforløb og gruppeforløb. Pårørende til voldsudsatte kvinder kan modtage individuel rådgivning. Forløbene faciliteres af socialrådgivere og psykologer med en stærk voldsfaglig viden. En intern metodehåndbog for SDTN beskriver rammerne for indsatsen.

Oxford Research udgav i 2022 en evaluering af de danske og engelske forløb i SDTN. Evalueringen viser, at de voldsudsatte kvinder i forløbene kan betegnes som en socioøkonomisk stærk gruppe. Kvinderne er samtidig karakteriseret ved ikke tidligere at have søgt hjælp. Oftest har de levet i volden i mange år med negative konsekvenser til følge.

Evalueringen peger på, at kvinderne igennem forløbet i SDTN får redskaber til at takle deres situation, bryder med volden og bearbejder voldens følgevirkninger. Kvinderne oplever også en forbedring i deres trivsel, sikkerhed, helbred og sundhed.

STDN tilbydes flere steder flere steder i Danmark.

Sig det til nogen (SDTN) henvender sig til kvinder, der er eller har været udsat for vold i nære relationer inden for det seneste år. Målgruppen er også pårørende til kvinder i forløb eller pårørende, som selv henvender sig.

Sig det til nogen (SDTN) er et rådgivningsforløb, som henvender sig til kvinder, der er eller har været udsat for vold i en nær relation inden for det seneste år. Formålet med indsatsen er at hjælpe kvinder, der ikke vil eller behøver at flytte på krisecenter, med at bryde med volden.

Pårørende til voldsudsatte kvinder er også en del af målgruppen. I SDTN kan pårørende få støtte og vejledning til, hvordan de bedst hjælper den voldsudsatte kvinde. Dette kan både være pårørende til kvinder i et SDTN forløb eller pårørende, der selv henvender sig.

Karakteristika for målgruppen

Oxford Research udgav i 2022 en evaluering af de danske og engelske forløb i SDTN. Evalueringen viser, at kvinderne i SDTN på flere områder adskiller sig fra kvinder, der tog ophold på et krisecenter. Gruppen adskiller sig bl.a. ved, at de:

 • er en smule ældre
 • har et højere uddannelsesniveau
 • i højere grad er i arbejde eller under uddannelse
 • har levet i det voldelige forhold i længere tid
 • ikke tidligere har været i et voldeligt forhold.

Derudover viser evalueringen, at størstedelen af de pårørende:

 • er kvinder
 • er over 50 år
 • er i familie med den voldsudsatte kvinde og i særlig grad mor til kvinden
 • ikke tidligere har modtaget hjælp eller støtte (Oxford Research, 2022).

Kilder

Oxford Research (2022). Evaluering af ”Sig det til nogen” - ambulant rådgivning til voldsramte kvinder. Frederiksberg: Oxford Research.

Sig det til nogen (SDTN) bygger på empowerment-tilgangen og et helhedssyn på de voldsudsatte kvinder og deres situation. Det er et kerneelement, at alle indsatsens fagprofessionelle har en stærk voldsfaglighed.

Sig det til nogen (SDTN) skal give kvinder udsat for vold i nære relationer og pårørende en øget forståelse af voldens dynamikker, spejling af egne erfaringer, redskaber til at håndtere egen situation og bearbejdning af voldens konsekvenser.

Forløbets opbygning

Et forløb i SDTN er planlagt efter den enkelte kvindes ønsker, behov og specifikke situation. I forløbet kan den voldsudsatte kvinde få:

 • Individuel rådgivning, hvor man kortlægger volden, konsekvenserne af volden og afklarer fokus for rådgivningen
 • Psykologforløb med fokus på bearbejdning af traumer, der har betydning for kvindens nuværende liv med vold
 • Gruppeforløb, hvor de voldsudsatte kvinder bl.a. har mulighed for at spejle sig i hinandens historier.

Den pårørende kan få:

 • Individuel rådgivning med vejledning om, hvordan personen bedst hjælper den voldsudsatte kvinde.

Komponenterne bliver faciliteret af socialrådgivere eller psykologer.

Forløbets kerneelementer

Indsatsen i SDTN består af seks kerneelementer:

 • En stærk voldsfaglighed
 • Et ressource- og helhedsorienteret perspektiv på kvindens situation
 • Et udgangspunkt i kvindens ønsker og behov
 • Et struktureret rådgivningsforløb i trygge og anonyme rammer
 • Kontinuitet og et tillidsfuldt forhold
 • Et tværfagligt tilbud (Oxford Research, 2022).

Læs mere

Du kan læse mere om indsatsen på programhjemmesiden for Sig det til nogen.

Kilder

Oxford Research (2022). Evaluering af ”Sig det til nogen” - ambulant rådgivning til voldsramte kvinder. Frederiksberg: Oxford Research.

Flere krisecentre udbyder forløb i Sig det til nogen (SDTN). Forløbene følger den fælles ramme, der er beskrevet i SDTN’s metodehåndbog. Der er inden for rammerne plads til fleksibilitet både i det enkelte forløb og på tværs af krisecentre.

SDTN startede i 2018 som et samarbejde mellem Danner, Ringsted Krisecenter og Randers Krisecenter. Projektet er i dag udvidet til også at inkludere andre krisecentre, hvorfor det er muligt at modtage SDTN flere steder i Danmark. Det er muligt for målgruppen direkte at kontakte hver af de samarbejdende krisecentre med henblik på et forløb i SDTN.

Danner er projektleder for SDTN og har det overordnede ansvar for udvikling og fremdrift i projektet.

Fleksibilitet inden for rammerne af SDTN

Der er udviklet en intern metodehåndbog for SDTN, hvor rammerne for indsatsen er beskrevet. Alle de samarbejdende krisecentre forpligter sig til at følge metodehåndbogen, hvilket bl.a. indebærer at følge indsatsens seks kerneelementer.

Der er inden for rammerne af håndbogen plads til en vis fleksibilitet både i det enkelte forløb og på tværs af krisecentrene. Fx afhænger længden og metoderne i de enkelte forløb af kvindens ønsker, behov og specifikke situation. Krisecentrenes specifikke arbejdsgange og metoder afhænger af medarbejdersammensætningen, de fagprofessionelles tidligere erfaring og den lokale organisering.

En evaluering af Sig det til nogen (SDTN) viser, at kvinderne i forløbet bl.a. øger deres erkendelse og forståelse af volden og får redskaber til at takle deres situation. Kvinderne opnår også øget trivsel under forløbet.

En evaluering af Oxford Research fra 2022 med data fra 572 kvinder peger på, at et forløb i Sig det til nogen (SDTN) bl.a. medfører, at kvinden:

 • øger sin erkendelse af, at hun er udsat for vold
 • får bedre forståelse for voldens dynamikker og konsekvenser
 • kan spejle sig i sine egne og eventuelle børns reaktionsmønstre
 • får redskaber til at takle sin situation
 • bearbejder voldens følgevirkninger
 • bryder med volden (Oxford Research, 2022).

Progression og øget trivsel hos voldsudsatte kvinder

I evalueringen måles forandring og progression med Empowerment Star, som er udviklet til at måle voldsudsatte kvinders udvikling mod et mere selvstændigt liv uden vold. Kvinderne i SDTN oplever en signifikant forandring i kerneelementerne om:

 • sikkerhed
 • empowerment og selvværd
 • helbred og sundhed (Oxford Research, 2022).

Evalueringen peger også på en signifikant udvikling i kvindernes trivsel målt gennem WHO-5-trivselsindekset. I gennemsnit stiger kvindernes trivsel fra et niveau, hvor der er nogen eller stor risiko for depression eller stressbelastning til et niveau inden for normalområdet.

Det er et opmærksomhedspunkt, at kvindernes progression ikke kan isoleres. Det kan derfor ikke udelukkes, at sideløbende ting i kvindernes liv har påvirket deres forandring i både positiv og negativ retning.

Kilder

Oxford Research (2022). Evaluering af ”Sig det til nogen” - ambulant rådgivning til voldsramte kvinder. Frederiksberg: Oxford Research.

Kort om indsatsen

Målgruppe: Voldsudsatte kvinder og deres pårørende
Tilgang eller metode:
Ambulant rådgivningsforløb
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: Nej
Forventet virkning: Øget trivsel. Voldserkendelse og voldsreduktion.
SØM beregning: Nej

Nete Gravgaard Yde
S: Fuldmægtig
O: Voksne