Reasoning & Rehabilitation, version 2 (R&R2-ADHD)

2023

R&R2-ADHD er en virksom mestringsindsats til unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder.

R&R2-ADHD er et gruppebaseret mestringsforløb, der er målrettet unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder. Indsatsen er baseret på det engelsk-canadisk udviklede program ”Reasoning & Rehabilitation, version 2”.

Indsatsen er vidensbaseret og har vist betydelig effekt i internationale RCT-studier og i en omfattende afprøvning af indsatsen i tre danske kommuner i perioden 2016-2019.

Indsatsen baserer sig på kognitiv adfærdsterapi. Den sigter mod at give unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder redskaber og strategier til at mestre hverdagens udfordringer. På den længere bane kan R&R2-ADHD bidrage til, at deltagerne får styrket fundamentet for succes i uddannelse, job og privatliv.

Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her
Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Målgruppen for R&R2-ADHD er unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder.

Målgruppen for indsatsen er unge og voksne (16 år+) med ADHD eller lignende vanskeligheder.

Karakteristik ved målgruppen

Målgruppen er karakteriseret ved opmærksomhedsproblemer og udfordringer med bl.a. at kontrollere impulser, skabe struktur og overblik og indgå i socialt samspil på en konstruktiv måde. Der kan både være tale om personer, der er diagnosticeret med ADHD, og personer, der ikke er diagnosticerede men har ADHD-lignende vanskeligheder i deres dagligdag.

Screeningsredskab og certificering af R&R2-trænere

Til R&R2-ADHD er tilknyttet et screeningsredskab kaldet RATE-S. Dette redskab kan bruges til en systematisk vurdering af, om en borger er i målgruppen for indsatsen og vil have gavn af at deltage i et R&R2-ADHD forløb.

For at kunne lave R&R2-ADHD forløb for borgere skal man være uddannet og certificeret R&R2-ADHD træner. Som led i træneruddannelsen bliver man introduceret til screeningsredskabet RATE-S.

R&R2-ADHD er et manualbaseret gruppeforløb. Gennem 15 undervisningssessioner og møder med ”PALs”, en slags coach, styrkes deltagernes mestringskompetencer.

R&R2-ADHD er et struktureret og manualbaseret gruppeforløb, der består af 15 undervisningssessioner á 2 timer, fordelt over ca. 3 måneder. Der kan være op til 12 deltagere på et forløb.

Hver undervisningssession har et tema, som relaterer sig til de udfordringer, som personer med ADHD eller lignende vanskeligheder typisk har. Undervisningen består af praktiske og engagerende øvelser, som trækker på deltagernes personlige oplevelser. Gennem øvelserne får deltagerne en masse redskaber og strategier, som hjælper dem til at planlægge konstruktive løsninger, arbejde struktureret og håndtere de problemer, som de møder i hverdagen.

PAL’s hjælper deltagerne

Mellem undervisningsgangene mødes deltagerne med en såkaldt PAL (”Participants Aid for Learning”). PAL’en fungerer som en slags ”coach”, der hjælper deltageren med at bygge bro mellem undervisning og dagligdag.

Selve undervisningsforløbet skal varetages af uddannede og certificerede R&R2-ADHD trænere.

Teoretisk baggrund for R&R2

R&R2-ADHD baserer sig på principperne i kognitiv adfærdsterapi. Omdrejningspunktet for indsatsen er at styrke deltagernes færdigheder i forhold til koncentration, impulskontrol, hukommelse og konstruktiv planlægning.

Både det teoretiske grundlag for R&R2-ADHD og indsatsens indhold beskrives nærmere i R&R2 programhåndbogen.

Hent R&R2 programhåndbogen

 

Erfaringer fra 16 danske kommunale, regionale og private aktører viser gode implementeringserfaringer med R&R2-ADHD.

En række kommunale, private og regionale aktører har implementeret indsatsen R&R2-ADHD.

Danske implementeringserfaringer med R&R2

Social- og Boligstyrelsen har understøttet implementeringen af indsatsen hos 16 forskellige kommunale, regionale og private aktører i perioden fra 2020-2022.

Generelt er erfaringerne med implementering af indsatsen gode. Erfaringen er at en manualbaseret indsats, gør indsatsen forholdsvis nem at implementere. Som ved alt nyt, som skal implementeres, kræver implementeringen dog en del ressourcer, særligt i starten.

Inspirationshæfte til implementering af R&R2

For at understøtte implementeringen af R&R2-ADHD hos nye aktører, har Social- og Boligstyrelsen samlet implementeringserfaringerne med indsatsen i inspirationshæftet ”En virksom mestringsindsats til unge og voksne med ADHD – R&R2”. Der er fokus på både generelle erfaringer og på erfaringer ift. udvalgte fokusområder som fx:

  • Rekruttering af borgere til et forløb i R&R2-ADHD
  • Sammensætning af hold
  • Afholdelse af manualbaseret undervis­ning
  • Organisering af PAL-rollen, som er en slags coach
  • Opfølgning og progression.

I dette hæfte gives også gode råd til nye aktører, som ønsker at implementere indsatsen.

Hent inspirationshæftet ”En virksom mestringsindsats til unge og voksne med ADHD – R&R2”

R&R2-ADHD-indsatsen rummer store potentialer for både borgere og kommuner. En evaluering af indsatsen viser, at den både øger borgernes trivsel og chancer for at komme i uddannelse og beskæftigelse.

I perioden 2016-2019 afprøvede Social- og Boligstyrelsen sammen med kommunerne Allerød, Lolland og Odense den vidensbaserede sociale indsats R&R2-ADHD. Evalueringen viser markante positive effekter for målgruppen.

Målbar effekt for målgruppen

På borgerniveau viser evalueringen af R&R2 bl.a. at borgere, der gennemfører R&R2-ADHD, oplever fremskridt i forhold til ADHD-symptomer og øvrige vanskeligheder. Både borgerne og omgivelserne vil typisk opleve fremgangen som markant. Fremgangen er stærkest umiddelbart efter forløbets afslutning og er stadig tydelig tre måneder senere.

Et år efter et afsluttet R&R2-ADHD-forløb viser evalueringen, at borgerne har:

  • 13 % højere sandsynlighed end en sammenligningsgruppe for at være i beskæftigelse eller uddannelse.
  • 12 % lavere sandsynlighed for at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp, kontanthjælp i henhold til integrationsloven eller integrationsydelse.

Alle delmålgrupper profiterer af forløbet – både mænd og kvinder, unge og voksne, deltagere med og uden ADHD-diagnose og borgere, der tager eller ikke tager ADHD-medicin.

Kilder

Socialstyrelsen (2020). Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD og tilsvarende vanskeligheder. Afsluttende evalueringsrapport. Odense: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2020). Mestring af hverdagen med R&R2-ADHD. Odense: Socialstyrelsen.

Både kommune, region og stat kan forvente et positivt nettoresultat af at investere i R&R2-ADHD, da borgerne i højere grad betaler skat og i mindre grad får udbetalt kontanthjælp og lignende ydelser.

I perioden 2016-2019 afprøvede Social- og Boligstyrelsen sammen med kommunerne Allerød, Lolland og Odense R&R2-ADHD.

Budgetøkonomisk analyse af R&R2

En budgetøkonomisk analyse, der var en del af evalueringen af R&R2, viser, at både kommune, region og stat kan forvente et positivt nettoresultat af at investere i R&R2-ADHD. Set over en seksårig periode vil der for en kommune være et nettoresultat på ca. 380.000 kr. forbundet med R&R2-ADHD-indsatsen. Nettoresultatet afspejler en SØM-beregning baseret på et scenarie, hvor R&R2-ADHD-indsatsen driftes i en treårig periode, og hvor 34 borgere gennemfører indsatsen pr. år. Resultatet påvirkes af, hvor mange deltagere der gennemfører indsatsen, samt af succesraten med hensyn til effekter.

Den gunstige økonomi hænger sammen med to forhold: Borgerne får i mindre grad udbetalt kontanthjælp og lignende ydelser, og de betaler i højere grad skat, da flere af dem kommer i beskæftigelse.

Når man i en kommune beslutter at igangsætte R&R2-ADHD, vil der være udgifter til etablering – bl.a. til certificering af R&R2-ADHD trænere og til administrative omkostninger til planlægning og koordinering.

Sådan er udgiften pr. borger

Evalueringen viser, at når indsatsen er i drift, koster den i gennemsnit 25.000 kr. at drifte pr. borger, der gennemfører indsatsen. Kommunerne i evalueringen har i gennemsnit haft 6,6 borgere i et forløb. Udgiften pr. borger falder, jo flere borgere, der gennemfører indsatsen. Øges antallet fx fra 6,6 til 8 borgere, vil de gennemsnitlige driftsomkostninger lande på 21.000 kr. pr. borger.

Læs mere

Du kan læse mere i evalueringsrapporten fra Rambøll på sbst.dk, hvor du også kan finde en kort udgave af evalueringsrapporten.

Hent evalueringen af ADHD-indsatsen R&R2 på sbst.dk

Uddannelse og certificering i R&R2-ADHD forløb.

Afholdelse af R&R2-ADHD-forløb for unge og voksne med ADHD kan kun varetages af uddannede og certificerede R&R2-ADHD-trænere.

Dansk R&R2-ADHD uddannelse

Det er muligt at blive uddannet til træner i Danmark hos en af de danske R&R2-ADHD-instruktører. Uddannelsen til R&R2-ADHD-træner foregår normalt over 3-4 dage. Efter gennemførelse af træneruddannelsen gives adgang til de materialer, som hører til programmet.

For mere viden om uddannelsen til R&R2-ADHD-træner i Danmark, kontakt en af de danske R&R2-ADHD-instruktører:


Junnie Leach: mrsrgo@gmail.com

Nadia Wattar, Wattar Gruppen: nw@wattar-gruppen.dk

Peder Bisgaard Lindeløv, Wattar Gruppen: pbl@wattar-gruppen.dk

Trine Bach: Trine.Bach@krfo.dk

Kort om indsatsen

Målgruppe: Unge og voksne med ADHD og lign. vanskeligheder
Tilgang eller metode:
Gruppeforløb
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide:
Hent guide
Forventet virkning: Øget trivsel. Øget beskæftigelse og uddannelse.
SØM beregning:
Hent guide

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
S: Specialkonsulent