Peer-støttemodeller på det psykosociale og psykiatriske område

2023

Peer-støtte er støtte til mennesker med psykiske vanskeligheder, givet af mennesker, der selv har gennemlevet lignende vanskeligheder. Der er gode erfaringer med seks modeller for peer-støtte.

Peer-støtte er støtte til forandring, der finder sted mellem to eller flere personer, som har gennemlevet lignende vanskeligheder, og hvor mindst en af parterne har omsat og bearbejdet sine erfaringer til såkaldte erfaringskompetencer.

De danske erfaringer med peer-støtte til mennesker med psykiske vanskeligheder er gode og tager udgangspunkt i seks peer-støttemodeller.

Peer-støttemodellerne har tre målgrupper:

 1. Modtagere af peer-støtte 
 2. Frivillige peer-støttegivere 
 3. Organisationerne, hvor peer-støtten tilbydes og dennes medarbejdere.

Evalueringen af de seks peer-støttemodeller viser positive erfaringer for såvel peer-støttemodtagerne, peer-støttegiverne og organisationerne. Erfaringerne viser desuden, at implementering af peer-støtte kræver et grundigt arbejde med fokus på blandt andet kulturudvikling, ledelsesopbakning og kompetenceudvikling.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en inspirationsguide med vigtige overvejelser samt redskaber, der kan understøtte en god implementering.

Omkostningerne ved at implementere og drifte peer-støtte er blevet vurderet og varierer fra model til model.

I Danmark er der erfaring med seks forskellige peer-støttemodeller til borgere med psykiske vanskeligheder. Modellerne er målrettet både modtagere af peer-støtte, peer-støttegivere og organisationerne, hvor peer-støtten tilbydes samt dennes medarbejdere.

De danske erfaringer viser, hvilken virkning peer-støttemodellerne har på peer-støttemodtagere, peer-støttegivere og peer-støtte organisationer.

Modtagere af peer-støtte

Den første målgruppe for peer-støtte-modellerne er modtagerne af peer-støtte. Der er her tale om borgere over 18 år med psykiske vanskeligheder, som enten er:

 • modtagere af psykosociale indsatser i kommunerne
 • modtagere af ambulant psykiatrisk behandling
 • indlagte patienter.

Peer-støttegivere

Peer-støttegiverne er den anden målgruppe for peer-støttemodellerne. Peer-støtterne er borgere over 18 år med brugerbaggrund, der har gennemgået en personlig recoveryproces. Der kan både være tale om lønnede og frivillige peer-støttegivere.

Organisationer og deres medarbejdere

Den tredje målgruppe, som peer-støtte modellerne er målrettet, er den organisation, der tilbyder peer-støtten, og organisationens medarbejdere.

Peer-støtte kan favne bredt

Peer-støtteindsatser kan favne bredt og omfatte andre målgrupper end borgere med psykisk vanskeligheder. Peer-støtte kan udspille sig i mange forskellige former for indsatser både på tværs af regioner, kommuner og civilsamfund. Der er således et stort potentiale i mere brug af medarbejdere, frivillige og mentorer med erfaringskompetencer i sociale indsatser.

Danske erfaringer med peer-støtteindsatser til borgere med psykiske vanskeligheder stammer blandt andet fra afprøvningen af seks peer-støttemodeller, der er beskrevet i et modelkatalog udgivet af Social- og Boligstyrelsen.

Peer-støtte er støtte til forandring, som finder sted mellem to eller flere personer, der har fælles levede erfaringer, og hvor mindst en af parterne har opbygget erfaringskompetence. Med erfaringskompetencer menes, at levede erfaringer er omsat og bearbejdet, så de kan bruges aktivt og eksplicit til gavn for andre. I peer-støtte er kompetence via egne levede erfaringer omdrejningspunktet. Derudover kan støttens form og indhold variere.

Seks modeller for peer-støtte

Peer-støtte kan gives på mange måder. De danske erfaringer med peer-støtteindsatser til borgere med psykiske vanskeligheder stammer blandt andet fra afprøvningen af følgende seks modeller for peer-støtte på blandt andet sengeafsnit og botilbud:

 1. Individuel og gruppebaseret peer-støtte 
 2. Bro til hverdagslivet 
 3. Peer-guide 
 4. Recovery-skoler
 5. Peers som brobyggere
 6. Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling.

Afprøvningen af modellerne blev igangsat af Social- og Boligstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen i 2014. Modellerne kan inspirere regioner, kommuner og civile parter til at etablere lignende indsatser.

Indholdet i modelbeskrivelserne

For hver model beskrives blandet andet:

 • Målgruppe og mål: Hvilken forskel skal indsatsen gøre og for hvem?
 • Konteksten for implementering.
 • Den logiske model bag indsatsen (ressourcer, aktiviteter, præstationer og virkninger). 
 • Organisatoriske forhold. 
 • Vurdering af de økonomiske omkostninger ved modellerne. 
 • Anbefalinger til videre implementering. 

Læs mere

Læs mere om peer-støtte og de seks peer-støttemodeller her 

Erfaringer med implementering af peer-støttemodeller viser, at implementeringen kræver et grundigt arbejde. En inspirationsguide om peer-støtte peger på vigtige overvejelser samt redskaber, der kan understøtte en god implementering.

Danske erfaringer viser, at en vellykket implementering af peer-støtte kræver et grundigt og vedvarende arbejde med at forberede og udvikle hele organisationen og kulturen i det enkelte tilbud.
Ledelsesmæssig opbakning er også afgørende for implementeringen. Det er også vigtigt, at både ledelse og medarbejdere rustes fagligt og får et kompetenceløft forud for arbejdet med peer-støtten.

Inspirationsguide om peer-støtte

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en inspirationsguide, hvori der bliver gennemgået nogle af de overvejelser, det er vigtigt at gøre sig, hvis man vil skabe vellykket peer-støtte i professionelle tilbud.
Overvejelserne er grupperet i følgende kategorier: 

 • Hvorfor ansætte peer-støtter?
 • Ledelse og organisatorisk parathed.
 • Funktionsbeskrivelse og rekruttering af peer-støtter.
 • Kompetencer og uddannelser.

I inspirationsguiden findes der desuden konkrete redskaber til at understøtte implementeringen af peer-støtte.

Læs mere

Du kan få mere viden i inspirationsguiden 

En evaluering af de seks peer-støttemodeller målrettet personer med psykiske vanskeligheder viser positive erfaringer for såvel peer-støttemodtagerne, peer-støttegiverne og organisationerne.

En evaluering  fra 2018 af de seks peer-støttemodeller viser positive resultater for både modtagere af peer-støtte, peer-støttegivere og organisationerne.

Peer-støttemodtagere

Evalueringen viser, at peer-støttemodtagerne bl.a. oplever:

 • progression i deres recovery-proces
 • større kontrol i eget liv
 • forbedret socialt netværk
 • større forbundethed
 • mindre stigmatisering
 • større åbenhed i forhold til psykiske vanskeligheder.

Peer-støttegiverne

Effekten af peer-støtte blandt peer-støttegivere er bl.a., at de oplever:

 • afstigmatisering i forhold til deres psykiske vanskeligheder
 • øget oplevelse af meningsfuldhed
 • et generelt løft i kompetencer - særligt i forhold til arbejdsmarkedet
 • at være kulturbærere i forhold til et øget recovery-orienteret fokus i de organisationer, der tilbyder peer-støtten.

Organisationerne

Effekten af peer-støtte i organisationerne, der tilbyder peerstøtte, er blandt andet, at de oplever en tydelig ændring i tilgangen til den enkelte borger. Den recovery-orienterede kultur på arbejdspladsen styrkes, herunder:

 • en øget forståelse for borgerens perspektiv
 • mindre skelsætning mellem borgere og system
 • en øget tro på, at den enkelte kan komme sig.

Peer-støttegivernes erfaringer anerkendes desuden som et særligt perspektiv, der kan bidrage til indsatsen og berige de eksisterende faglige tilgange.

Læs mere

Du kan læse mere om resultaterne i evalueringen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Omkostningerne ved at implementere og drive peer-støtte er blevet vurderet og varierer imellem de seks peer-støttemodeller.

En omkostningsvurdering af hver af de seks peer-støttemodeller, foretaget af Socialstyrelsen i 2018, skønner, hvad modellerne vil koste at implementere og drive over en periode på 3 år.

Omkostningerne ved modellerne, hvor peer-støttegiverne er lønnede medarbejdere, skønnes at ligge på:

 • Model ”Individuel og gruppebaseret peer-støtte”: 285.000 kr. pr. peer-støtte medarbejder pr. år
 • Model ”Peers som brobyggere”: 316.000 kr. pr. peer-støtte medarbejder pr. år

Omkostningerne ved modellerne, hvor peer-støttegiverne er frivillige, skønnes at ligge på:

 • Model ”Bro til hverdagslivet”: 21.500 kr. pr. peer-støtte pr. år
 • Model ”Recoveryskoler”: 25.500 kr. pr. kursusgang
 • Model ”Peer-guide”: 39.800 kr. pr. peer-guide pr. år
 • Model ”Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling ”: 70.100 kr. pr. kursusgang

Læs mere

Læs mere i evalueringen af de seks peer-støttemodeller på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Kort om indsatsen

Målgruppe: Borgere med psykiske vanskeligheder
Tilgang eller metode:
Peer-støtte modeller
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: 
Hent guide

Forventet virkning: Progression i recovery-proces
SØM beregning: Nej

Kontakt

Rune Løgstrup
S: Specialkonsulent