New Forest Parenting Programme (NFPP)

2023

New Forest Parenting Programme er et forældretræningsprogram rettet mod forældre til børn i alderen 3-11 år med ADHD. Programmet viser gode resultater i forhold til at reducere symptomer, der optræder hos børn med ADHD.

New Forest Parenting Programme (NFPP) er et vidensbaseret forældretræningsprogram, som retter sig mod forældre eller andre omsorgspersoner til børn i alderen 3-11 år med ADHD eller ADHD-lignende symptomer. Formålet er:

 • at give forældrene øget viden om og forståelse af ADHD
 • at styrke relationen mellem barnet og forældrene
 • at give forældrene strategier til at håndtere barnets adfærd og styrke opmærksomheden og koncentrationen hos barnet.

NFPP er et individualiseret behandlingsforløb, der tilpasses det enkelte barns udfordringer, og som består af otte sessioner på en-to timer. De foregår i familiens eget hjem og gennemføres af en certificeret professionel.

Forældrenes læring sker i en kombination af instruktion, eksempler, hjemmearbejde, opgaver, diskussion og feedback på øvelser sammen med barnet.


NFPP har været afprøvet i et dansk kontrolleret forsøg på tre afdelinger i dansk børnepsykiatri. Resultaterne viste:

 • at behandlingen var mere effektiv end den gængse behandling på afdelingerne
 • at den reducerede børnenes ADHD-symptomer, øgede forældrenes kompetencer samt mindskede stress i familien. ADHD-symptomer hos forældre påvirkede ikke effekten af behandlingen.

NFPP er en indsats, der er udviklet som hjælp til forældre til børn med ADHD i alderen 3-11 år. Programmet kan tilbydes forældre til børn, der har ADHD, er i udredning for ADHD eller oplever ADHD-lignende symptomer.

Den primære målgruppe for NFPP er forældre, eller andre omsorgspersoner, til børn i alderen 3-12 år, der har ADHD eller ADHD-lignende symptomer. Børn med flere diagnoser og komplekse problemer er også omfattet af NFPP.

Programmet er primært afprøvet til forældre til børn i aldersgruppen 2-7 år, men er også set anvendt til forældre til børn i alderen 6-12 år.

Forudsætninger for målgruppens deltagelse i NFPP

NFPP er udviklet til førskolebørn, som er diagnosticeret med ADHD, eller som er under udredning, og er designet specifikt til de funktionelle vanskeligheder, denne målgruppe oplever. Et krav til målgruppen er, at forældrene ikke har alvorlige psykosociale vanskeligheder eller udviklingshandicap. Det er en forudsætning, at forældrene taler og forstår det sprog, der tales. ADHD-symptomer hos forældre påvirker ikke effekten af behandlingen.

Dansk kontrollereret forsøg på børnepsykiatriske afdelinger

NFPP er afprøvet og implementeret i et randomiseret kontrolleret studie på tre danske, børnepsykiatriske afdelinger. Studiet viste, at NFPP:

 • var mere effektiv end den gængse behandling på afdelingerne
 • reducerede børnenes ADHD-symptomer
 • øgede forældrenes kompetencer
 • og mindskede stress i familien (Lange et al., 2018).

Kilder

Lange, Anne-Mette et al. (2018). Parent training for preschool ADHD in routine, specialist care: A randomized controlled trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Vol. 57(8): 593-602.

New Forest Parenting Programme (NFPP) er en manualbaseret, modulopbygget og individualiseret indsats med fokus på psykoedukation, adfærds- og opmærksomhedstræning, samt opbygning af en positiv relation mellem forældre og barn.

NFPP sigter imod at afhjælpe de vanskeligheder, der typisk knytter sig til ADHD, og bygger på udviklingsteorier, teorier om social læring, adfærdsteori og kognitiv adfærdsterapi.

Indsatsens opbygning

NFPP består af otte, individuelt tilpassede sessioner. I fem sessioner deltager forældre alene, og i tre sessioner deltager barnet også. Sessioner varer 1-2 timer og gennemføres af en certificeret professionel i familiens eget hjem.

Forældrenes læring sker i en kombination af instruktion, eksempler, hjemmearbejde, opgaver, diskussion og feedback på øvelser sammen med barnet. Ofte indgår lege, som hjælper forældrene til at styrke barnets opmærksomhed, koncentrationsevne og evne til at vente på tur.

Indholdet i de otte sessioner

Sessionerne indeholder fire komponenter, som familien og den professionelle arbejder med løbende i de otte uger.

De fire komponenter er:

 1. Psykoedukation, hvor forældre opnår viden om ADHD og simple strategier, fx at bruge ros/anerkendelse og øjenkontakt i forhold til barnets adfærd og opmærksomhed.
 2. Forældre-barn-relationen,som inkluderer en positiv tilgang til opdragelse, fokus på at fremme barnets følelsesmæssige selvregulering og leg.
 3. Adfærdstræning, hvor forældre trænes i at sætte grænser, kommunikere tydeligt og håndtere konflikter.
 4. Opmærksomhedstræning,hvor forældre arbejder med strategier til at forbedre barnets opmærksomhed.

Læs mere

Læs mere om NFPP på hjemmesiden

Studier fra Storbritannien peger på, at specialiserede terapeuter og fleksibilitet over for familiens problemstillinger er vigtige faktorer i implementeringen af New Forest Parenting Programme.

Uddannelsen i NFPP inkluderer certificering og supervision og henvender sig til specialiserede fagpersoner, der har erfaring med målgruppen, og som arbejder terapeutisk med forældre til børn med ADHD.

Dansk uddannelse i NFPP

I Danmark udbydes uddannelsen af Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland og består af et indledende kursusforløb af fire dages varighed og et efterfølgende struktureret supervisionsforløb. NFPP-uddannelsen forventes at kunne gennemføres på et år.

Implementeringserfaringer med NFPP

For at implementeringen skal lykkes skal de rekrutterede terapeuter arbejde fokuseret med programmet og manualen skal implementeres med høj fidelitet. Det er vigtigt, at programmet udføres i trygge, fysiske rammer, der giver plads til en naturlig interaktion mellem forældre og barn (fx i hjemmet), hvor barnet kan udvikle sin arbejdshukommelse, koncentration og behovsudskydelse gennem uformel leg. Programmet får også størst effekt hvis terapeuten udviser fleksibilitet i forhold til forældre og børns forskellige behov, inden for manualens rammer (Sonuga-Barke et al., 2001; Sonuga-Barke et al., 2004; Thompson et al., 2009).

Programmets kvalitet opretholdes gennem certificeringsprocessen, en fidelitetstjekliste og opfølgende træning af de professionelle, fx via supervision.

Kilder

Sonuga-Barke, E. J. S. et al. (2001). Parent-Based Therapies for Preschool Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized, Controlled Trial With a Community Sample.. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Vol. 40(4): 402-408.

Sonuga-Barke, E. J. S. et al. (2004). Parent training for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: Is it as effective when delivered as routine rather than as specialist care? British Journal of Clinical Psychology, Vol. 43(4): 449-457.

Thompson, M. J. J. et al. (2009).  A small-scale randomized controlled trial of the revised new forest parenting programme for preschoolers with attention deficit hyperactivity disorder. European Child & Adolescent Psychiatry, Vol. 18(10): 605-616.

New Forest Parenting Programme (NFPP) har vist positive resultater i både et dansk og flere udenlandske studier, som viser, at børns ADHD-symptomer reduceres.

Resultater fra et dansk, kontrolleret forsøg i Børnepsykiatrien viste, at NFPP var mere effektiv end den gængse behandling på afdelingerne, at den reducerede børnenes ADHD-symptomer, øgede forældrenes kompetencer og mindskede stress i familien. Effekterne var vedligeholdt 36 uger efter behandling (Lange et al., 2018).

Et opfølgningsstudie fra 2021 viste, at forældretræningen har potentiale til at forbedre børns livskvalitet uafhængigt af effekterne på ADHD-symptomerne, samt at forældre fik mere selvtillid, familiens stressniveau blev sænket, og det havde en positiv effekt på barnets livskvalitet (Larsen et al., 2021).

Britiske studier viser reduktion i ADHD-symptomer

Der er i Storbritannien gennemført en række studier, der påviser positiv effekt af NFPP. Forældre rapporterede om reducerede ADHD-symptomer, færre adfærdsproblematikker og bedre livstilfredshed med mindre stress. To britiske studier peger begge på, at reduktionen i ADHD-symptomer vedligeholdes efter forløbets afslutning (Sonuga-Barke et al., 2001; Thompson et al., 2009).

God effekt af selvhjælpsudgave af NFPP

En selvhjælpsudgave af NFPP viser også gode effekter, hvor lidt under halvdelen af de deltagende børn har reducerede ADHD-symptomer ved forløbets afslutning. Der var en lille, men signifikant effekt af NFPP i forhold til forældrenes forældrefærdigheder.

Kilder

Lange, Anne-Mette et al. (2018). Parent training for preschool ADHD in routine, specialist care: A randomized controlled trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Vol. 57(8): 593-602.

Larsen, Liva Bundgaard et al. (2021). Effect of Parent Training on Health-Related Quality of Life in Preschool Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Secondary Analysis of Data From a Randomized Controlled Trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Vol. 60(6): 734–744.e3.

Sonuga-Barke, E. J. S. et al. (2001). Parent-Based Therapies for Preschool Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized, Controlled Trial With a Community SampleJournal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Vol. 40(4): 402-408.

Thompson, M. J. J. et al. (2009).  A small-scale randomized controlled trial of the revised new forest parenting programme for preschoolers with attention deficit hyperactivity disorder. European Child & Adolescent Psychiatry, Vol. 18(10): 605-616.

Social- og Boligstyrelsens omkostningsvurdering af New Forest Parenting Programme viser i en scenarieberegning, at et forløb for en familie koster ca. 17.000 kr.

Social- og Boligstyrelsen har i 2019 udarbejdet en omkostningsvurdering af New Forest Parenting Programme. Denne bygger på et scenarie, hvor en kommune opretter et team bestående af tre NFPP-terapeuter, og hver NFPP-terapeut gennemfører tre forløb årligt (i alt ni forløb). Det forventes at otte ud af ni familier, som påbegynder et forløb, gennemfører det.

Resultaterne af omkostningsvurderingen viser, at omkostningerne af NFPP pr. familie er ca. 17.000 kr. Følsomhedsanalyserne viser, at omkostningerne pr. familie kan variere med et spænd fra ca. 10.000 kr. til ca. 17.000 kr., hvis man ændrer på parametrene terapeuters lønniveau og antal gennemførte forløb årligt.

Læs mere

Læs omkostningsvurderingen fra Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Økonomi og effekt i NFPP sammenlignet med De Utrolige År Førskole (DUÅ Førskole)

I et studie fra 2018 er effekt og omkostninger for indsatserne NFPP og De Utrolige År blevet sammenlignet i forhold til førskolebørn med ADHD. Studiet viste, at NFPP ikke var mere effektiv over for ADHD-udfordringerne end De Utrolige År. Derimod var NFPP billigere selv om NFPP gives som individuel familieindsats og De Utrolige År som gruppeindsats (Sonuga-Barke et al., 2018).

Kilder

Sonuga-Barke, E. J. S. et al. (2018). A comparison of the clinical effectiveness and cost of specialised individually delivered parent training for preschool attention-deficit/hyperactivity disorder and a generic, group-based programme: A multi-centre, randomised controlled trial of the New Forest Parenting Programme versus Incredible Years. European Child & Adolescent Psychiatry, Vol. 27(6): 797–809.

 

Kort om indsatsen

Målgruppe: Forældre til børn med ADHD mellem 3 og 11 år
Tilgang eller metode:
Forældretræningsprogram
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: Nej
Forventet virkning: Færre ADHD symptomer. Mindre stress. Styrkede forældrekompetencer. 
SØM beregning: Nej

Kontakt

Helle Thusing Nilsson
S: Fuldmægtig