MOVE – gruppebehandling for unge i rusmiddelbehandling

2023

MOVE gruppebehandling er en helhedsorienteret behandlingsmetode til unge. Metoden er en videreudvikling af MOVE som individuel rusmiddelbehandling for unge med rusmiddelproblemer, som har vist særdeles positive behandlingsresultater.

MOVE gruppebehandling er en metode til ambulant behandling af rusmiddelbrug blandt unge i alderen 15 – 25 år.

MOVE gruppebehandling er en helhedsorienteret behandlingsmetode, som har til formål at nedsætte eller bringe et problematisk rusmiddelbrug til ophør. Metoden øger desuden de unges trivsel.

Metodisk er MOVE en kombinationsbehandling, der bygger på tre vidensbaserede metoder:

 • Den motiverende samtale
 • kognitiv adfærdsterapi
 • og Contingency Management.

Desuden består metoden af en række strukturelle elementer.

MOVE gruppebehandling består af fem individuelle sessioner, hvor der gennemføres en individuel afdækning og behandlingsplanlægning og forberedelse til gruppen. Derefter følger ni gruppesessioner med fast struktur og med relevante temaer til hver gruppesession. Temaerne relaterer sig til den unges liv og rusmiddelbrug. Behandlingsforløbet afsluttes med et individuelt opfølgningsforløb på seks måneder, hvor kontakten primært er telefonisk/virtuel.

Målgruppen for MOVE gruppebehandling er unge mellem 15 og 25 år med et behandlingskrævende brug af rusmidler.

MOVE gruppebehandling er målrettet unge i alderen 15 og 25 år, der er i ambulant rusmiddelbehandling.

Vurdering af behandlingsbehov

Målgruppen for MOVE gruppebehandling identificeres gennem en individuel vurdering, som behandleren laver sammen med den unge.

I vurderingen indgår en række forhold. Eksempelvis om den unge har:

 • udadreagerende, truende, utryghedsskabende adfærd
 • udtalte vrangforestillinger og tankeforstyrrelser (psykose)
 • svær depression og/eller mani
 • væsentlig kognitiv funktionsnedsættelse
 • svær social angst

Psykiatrisk diagnose, kriminalitet eller andre udfordrende problemstillinger er ikke nogen hindring for at deltage i et gruppeforløb.

Unge med forbrug af opioider

Generelt er rusmiddelforbrugets karakter ikke en barriere for at deltage i MOVE gruppebehandling. Dog kan et stort forbrug af opioider være en barriere, da der her ofte vil være et stærkt fokus på medicinsk behandling. Samtidig vil den unge ofte have så meget energi rettet mod forbruget af rusmidler, at det kan være vanskeligt at arbejde med andre problemer.

Et mindre forbrug af opioider op til indskrivningen i MOVE gruppebehandling skønnes ikke at være

Læs mere

Du kan få mere viden om MOVE gruppebehandling i MOVE gruppebehandling for unge - Manual bind I og II. 

MOVE gruppebehandling er en metode til rusmiddelbehandling for unge, som kombinerer samtalebehandling med positivt forstærkende strukturelle elementer.

MOVE gruppebehandling er en helhedsorienteret behandlingsmetode, som har til formål at nedsætte eller bringe et problematisk rusmiddelbrug til ophør. Metoden tager udgangspunkt i behov og mål, som den unge selv udtrykker.

Individuelle sessioner og gruppesessioner

MOVE gruppebehandling består både af individuelle sessioner og gruppesessioner. Behandlingen består af fem individuelle sessioner med individuel afdækning og behandlingsplanlægning, og den unge forberedes til gruppeforløbet. Derefter følger ni gruppesessioner med fast struktur og med relevante temaer til hver gruppesession. Forløbet afsluttes med et individuelt opfølgningsforløb på op til seks måneder.

Strukturelle elementer i MOVE gruppebehandling

Metodisk er MOVE en kombinationsbehandling. Den bygger på de tre vidensbaserede metoder Den motiverende samtale, kognitiv adfærdsterapi og Contingency Management samt en række strukturelle elementer.

De strukturelle elementer består af:

 • UngMap bruges som redskab til afdækning af den unge
 • På baggrund af UngMap formulerer den unge og behandleren en behandlingsplan med fælles accepterede mål
 • Trivsels- og effektmonitorering (TEM) består af spørgsmål, som behandleren stiller den unge ved hver samtale
 • Den unge får et gavekort på 200 kr. ved hver anden samtale
 • Behandleren sender sms’er med en påmindelse om næste samtale
 • Skriftlig status som farveltradition i gruppen. 

Læs mere

Du kan læse mere om MOVE gruppebehandling i manualen, der består af to bind på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

MOVE gruppebehandling er velbeskrevet og struktureret og let at komme i gang med at anvende for kommunerne. Implementeringserfaringer viser også, at de unge er positive over for metoden.

Center for Rusmiddelforskning evaluerede implementeringen af MOVE gruppebehandling, efter metoden blev udviklet i seks kommuner i 2020 – 2022.

Evalueringen viser, at kommunerne oplever, at metoden er velbeskrevet og struktureret og let at komme i gang samt introducere for nye medarbejdere.

De unge, der har deltaget i gruppebehandlingen, har generelt været positive. Særligt det at tale med ligesindede fremhæves som en fordel.

Opmærksomhedspunkter forbundet med implementering af MOVE

Erfaringerne fra implementering af MOVE gruppebehandling peger på en række opmærksomhedspunkter, der skal tages højde for i forbindelse med implementering af metoden:

 • Det er vigtigt at fastholde metodens struktur i hele gruppeforløbet, fordi det skaber tydelige og genkendelige rammer for såvel de unge som behandlerne. Når rammerne er strukturerede, kan behandlerne fokusere på at facilitere en god gruppedynamik.
 • Det er væsentligt at matche gruppeledere, da gruppebehandling stiller markant andre krav til behandlerne end individuel behandling.
 • Gruppens størrelse er afgørende for vellykket implementering. En vedvarende og stabil gruppestørrelse på seks eller flere deltagere er optimalt til, at der opstår den nødvendige dynamik mellem gruppedeltagerne. Gruppens størrelse viser sig også have afgørende betydning for, at den unge forbliver i behandling og har udbytte af den (Center for Rusmiddelforskning, 2023).

Kilder

Pedersen, Mads Uffe, Karsberg, Sidsel Helena og Karina Berthu Ellegaard Skov (2023). Evaluering af MOVE gruppebehandling for unge. Faglig rapport 2023. Center for Rusmiddelforskning.

MOVE gruppebehandling viser lovende resultater i forhold til de unges rusmiddelbrug samt forbedret trivsel hos de unge i behandling.

Center for Rusmiddelforskning har i 2020 – 2022 evalueret resultaterne af MOVE gruppebehandling for Social- og Boligstyrelsen.

Evalueringen viser, at MOVE gruppebehandling er en lovende metode til at fastholde de unge i behandling, så længe de har et behov for at opnå reduktion eller stoppe helt med at bruge rusmidler og at opnå en højere trivsel gennem behandlingsforløbet.

Evalueringen viser:

 • At næsten halvdelen af de unge er hashfri seks og ni måneder efter, de er indskrevet i behandling, og ca. en tredjedel er stoffri seks måneder, efter de er indskrevet i behandling
 • At trivslen er gennemsnitligt forbedret og andelen af unge, der er svært belastede, halveres.

Evalueringen viser også, at den unges stofbelastning ved indskrivning har stor betydning for behandlingsresultatet. Jo mere stofbelastet, desto mindre sandsynlighed for stoffrihed ved sidste session.

De kommuner, der havde flest unge i gruppen, viste signifikant bedre behandlingsresultater end i de kommuner med lavt indtag i gruppen.

MOVE som individuel behandling

Evalueringen af Center for Rusmiddelforskning blev gennemført i seks danske kommuner og skete i sammenhæng med, at MOVE gruppebehandling blev videreudviklet med afsæt i MOVE som individuel behandling til unge. MOVE som individuel behandling blev succesfuldt afprøvet i perioden 2014 – 2018 i et dansk randomiseret kontrolleret forsøg.

Læs om MOVE som individuel behandling til unge [hele sætningen aktivt link til social.dk]

Kilder

Pedersen, Mads Uffe, Karsberg, Sidsel Helena og Karina Berthu Ellegaard Skov (2023). Evaluering af MOVE gruppebehandling for unge. Faglig rapport 2023. Center for Rusmiddelforskning.

Pedersen, M. U. et al. (2017). Behandling af unge der misbruger stoffer: En undersøgelse af 4 behandlingsmetoders effekt. Aarhus: Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Pedersen, M. U. & Pedersen, M. M. (2018). MOVE: 21 måneder efter indskrivning. Aarhus: Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Økonomisk analyse af MOVE gruppebehandling viser, at udgiften er lidt lavere pr. deltager end individuel MOVE behandling.

Center for Rusmiddelforskning har i 2023 udgivet en økonomisk analyse af etablering og drift af MOVE gruppebehandling.

I den økonomiske analyse sammenlignes MOVE gruppebehandling med MOVE som individuel behandling. I denne sammenligning er MOVE gruppebehandling ca. 600 kr. billigere per deltager end MOVE individuel i et scenarie, hvor medarbejderne ikke modtager uddannelse, og ca. 500 kr. billigere per deltager i et scenarie, hvor medarbejderne modtager uddannelse.

En økonomisk analyse af MOVE som individuel behandling viste i 2018 en samlet positiv økonomisk konsekvens. De positive økonomiske konsekvenser optræder inden for sundhedsydelser, politi, retsvæsen og kriminalforsorg samt indkomstoverførelser. Desuden viste analysen, at MOVE er en social investering, som koster mere i starten, fordi de unge kommer til behandlingen og får flere behandlingssamtaler.

I 2022 har VIVE gennemført en økonomisk analyse af MOVE som individuel behandling, der viser de budgetøkonomiske konsekvenser af MOVE op til 5 år efter den unges behandlingsstart. Sammenlignet med den tidligere økonomiske evaluering er fordelingen af konsekvenserne på kommuner og regioner nogenlunde den samme, men de opgjorte beløb er noget forskellige, især for staten, som i denne analyse imødeser en samlet negativ økonomisk konsekvens, mens der i den tidligere beregning var en positiv, om end lille, økonomisk konsekvens for staten. Samlet set er de budgetøkonomiske konsekvenser derfor også mindre end i den tidligere økonomiske evaluering.

Kilder

Pedersen, Mads Uffe, Karsberg, Sidsel Helena og Karina Berthu Ellegaard Skov (2023). Evaluering af MOVE gruppebehandling for unge. Faglig rapport 2023. Center for Rusmiddelforskning.

Jacobsen, R. H. et al. (2019). Økonomisk evaluering af MOVE.. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

Socialstyrelsen (2018). Økonomisk analyse af MI/KAT-GOOdense: Socialstyrelsen. 

Jakobsen, R. H, Bingley, P., Pederser, M. U. (2022). Økonomiske konsekvenser af MOVE – Opfølgning. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Kort om indsatsen

Målgruppe: Unge mellem 15 og 25 år med behandlingskrævende brug af rusmidler
Tilgang eller metode:
Helhedsorienteret gruppebehandling
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: Nej
Forventet virkning: Bedre fastholdelse i behandling. Mindre misbrug. Øget trivsel.
SØM beregning: Nej

Kontakt

Lone Kæstrup
S: Specialkonsulent