Modificeret ACT (M-ACT)

2023

M-ACT er en specialiseret støttemetode til udsatte personer med komplekse problemstillinger. Indsatsen er en tværprofessionel teamindsats med et fælles værdisæt i recovery, empowerment og social inklusion.

Indsatsen leveres af et tværprofessionelt team, der består af tre kernefunktioner og ledes af en team-koordinator. De tre kernefunktioner er:

 • en social og praktisk støtte – typisk en mestrings-/bostøttemedarbejder
 • en specialiseret helbredsindsats – fx rusmiddelbehandler, somatisk- eller psykiatrisk sygeplejerske, psykolog mv.
 • en administrativ støtte – typisk en myndighedssagsbehandler fra social- eller beskæftigelsesområdet.

Teamets specialiserede funktioner giver mulighed for at yde en sammenhængende og specialiseret støtte, der afspejler borgerens behov, ønsker, håb og drømme. Det tværprofessionelle samarbejde understøttes af:

En plan for M-ACT-indsatsen

M-ACT-planen tager afsæt i borgerens ønsker, håb og drømme. M-ACT-planen understøtter samarbejdet med personen, det tværprofessionelle samarbejde i M-ACT-teamet og koordineringen med samarbejdspartere uden for M-ACT-teamet.

En praksismodel

Praksismodellen bidrager til at strukturere indholdet i indsatsen og understøtter, at M-ACT-teamet har et løbende fokus på borgerens recovery i indsatsen.

Et fælles værdisæt

M-ACT-teamets værdisæt tager udgangspunkt i recovery, empowerment og social inklusion. Syv kerneelementer rammesætter udmøntningen af indsatsen.

Læs mere om planen for M-ACT-indsatsen, praksismodellen og det fælles værdisæt her

Målgruppen for M-ACT-indsatsen er de mest udsatte personer med komplekse sociale problemstillinger herunder borgere i hjemløshed.

Målgruppen for indsatsen er personer med komplekse sociale problemstillinger. Det kan fx være personer med misbrugsproblemer og/eller psykiske vanskeligheder, manglende tilknytning til beskæftigelses- og uddannelsessystemet, hjemløshed mv. Målgruppen vil have behov for indsatser på såvel det specialiserede voksenområde, som indsatser fra andre kommunale afdelinger og evt. brobygning til regionale indsatser.

 Derudover er målgruppen karakteriseret ved at have:

 • udfordringer med at etablere og fastholde kontakt til støttenetværk af indsatser og behandlingstilbud i det eksisterende system
 • vanskeligt ved at indgå i samfundet som helhed og i sociale relationer med andre mennesker
 • behov for vedvarende støtte og behandling, som leveres direkte til personen, dér hvor personen opholder sig
 • behov for en tværfaglig, koordineret og helhedsorienteret indsats.

Målgruppen vil typisk have sporadisk kontakt til det sociale system og/eller behandlingssystem og ofte mangle udredning forud for visitation til M-ACT-indsatsen.  

M-ACT er en modificeret udgave af Assertive Community Treatment (ACT). ACT-indsatsen er i Danmark afprøvet på hjemløshedsområdet og i behandlingspsykiatrien.

M-ACT er en videreudvikling af Assertive Community Treatment (ACT), der er en vidensbaseret indsats udviklet i USA målrettet udsatte personer med komplekse problemstillinger. Indsatsen er intensiv, fleksibel og udgående, tilpasset personens individuelle behov og ydes direkte til personen af et tværfagligt ACT-team.

ACT-indsatsen har i flere randomiserede, kontrollerede forsøg vist lovende resultater og benyttes bl.a. i Danmark i udbredelsen af Housing First-tilgangen på hjemløshedsområdet og i den regionale behandlingspsykiatri.

M-ACT-indsatsen bygger på det samme værdigrundlag og flere af de samme kerneelementer, som den oprindelige ACT-indsats. M-ACT-indsatsen er dog samtidig modificeret, så den adskiller sig fra den oprindelige ACT-indsats på en række centrale parametre for bl.a. at understøtte den faglige, organisatoriske og økonomiske bæredygtighed i indsatsen. M-ACT er udviklet og pilottestet i et samarbejde mellem Social-og Boligstyrelsen og tre kommuner i perioden 2019-2022.

Læs mere

Er du interesseret i at læse mere om M-ACT kan du læse evalueringen 'Modning af modificeret ACT-indsats til borgere med komplekse problemstillinger - Afsluttende evalueringsrapport' 

Eller er du interesseret i at læse mere om ACT, kan du læse mere her

M-ACT-metoden er en tværprofessionel organisering og indsats, som kræver ledelse på flere niveauer. Der er en række forudsætninger, der skal være på plads for at metoden kan implementeres med succes.

Der er en række forudsætninger for implementering af M-ACT-indsatsen:

M-ACT-metoden er en integreret teamindsats

M-ACT-teamet består af forskellige fagfunktioner, der yder en fælles tværprofessionel indsats. Det vil sige, at medarbejderne byder ind med egne monofaglige kompetencer, og der samarbejdes med personen ud fra én fælles målsætning. Det er derfor vigtigt i implementeringen at have et bredt organisatorisk fokus. Dvs. at indsatsen ikke alene forankres på det sociale område, men bliver bredt ud til øvrige relevante fagområder i kommunen.

Implementering af M-ACT-metoden skal ledes

Det gælder i forhold til at have forpligtet de nødvendige ledelsesniveauer, men det gælder også i forhold til – gennem ledelse – at kunne løse de forskellige udfordringer der uundgåeligt opstår, når der samarbejdes med personer med høj kompleksitet i problemstillingerne. Det tværfaglige samarbejde i kommunen, som metoden fordrer, kræver derfor beslutning om samarbejdet i ledelsen på alle niveauer i kommunen. Hertil er der brug for de rette kompetencer til at samarbejde på tværs om og med den samme målgruppe.

M-ACT-metoden er udviklet i et samarbejde mellem Social-og Boligstyrelsen og tre kommuner i perioden 2019-2022. Erfaringer og resultater fra udviklingen af metoden peger på lovende resultater.

Rambøll har evalueret udviklingen af M-ACT-metoden i 2022. Evalueringen beskriver erfaringer og resultater fra udviklingen af M-ACT-metoden, der er sket i et samarbejde mellem Social-og Boligstyrelsen og tre kommuner fra 2019 til 2022.

 Evalueringen viser konkret:

 • at personerne oplever en bedring i deres livssituation, øget stabilitet i deres tilværelse, og tager mange små skridt på vejen mod recovery
 • at medarbejderne vurderer, at personernes funktionsevne og livskvalitet øges, ligesom deres tillid til både kommunen og øvrige hjælpe- og behandlingssystemer styrkes.
 • at kommunerne gennem indsatsen formår at hjælpe personer, som de tidligere har haft svært ved at skabe stabil kontakt til samt imødekomme
 • at M-ACT-metoden bidrager til at personerne tilbydes relevant social og sundhedsfaglig udredning.
 • at indsatsens kerneelementer har en positiv betydning for personernes recovery-proces
 • at metoden kan implementeres i en dansk kommunal kontekst, når de rette forudsætninger er tilstede
 • at metoden er relevant og efterspurgt af kommuner, medarbejdere og borgere
 • at metoden er mere omkostningseffektiv end den klassiske ACT-metoden

Kilder

Rambøll (2022). Modning af modificeret ACT-indsats til borgere med komplekse problemstillinger, Afsluttende evalueringsrapport. Odense, Socialstyrelsen.

Omkostninger forbundet med M-ACT-indsatsen består af etablerings- og driftsomkostninger. Omkostningerne drives i høj grad af lønudgifter til M-ACT-teamet.

Som led i evalueringen af udviklingsprojektet er der gennemført en analyse af omkostningerne ved implementering af M-ACT-indsatsen. Omkostninger forbundet med M-ACT-indsatsen består af etablerings- og driftsomkostninger.

Etableringsomkostninger ved M-ACT

Som en del af etableringen skal der afsættes ressourcer til ansættelse af medarbejdere til M-ACT-teamet og kompetenceudvikling af teamet. Endeligt bør der anskaffes lokaler, materialer mv. i forbindelse med drift af indsatsen.

Driftsomkostninger ved M-ACT

Driftsomkostningerne dækker primært over medarbejdernes tids- og ressourceforbrug, både til den direkte personrettede indsats, koordinerende aktiviteter, transport i forbindelse med besøg hos eller ledsagelse af personen og møder omkring personen.

Den økonomiske analyse viser, at M-ACT-indsatsen på tværs af de tre kommuner i gennemsnit har kostet 104.000 kr. pr. person pr. år. Kommunernes driftsomkostninger varierer mellem 78.000 kr. og 121.000 kr. årligt pr. person. Kommunerne kan som følge af M-ACT-indsatsen potentielt sparre udgifter i forbindelse med andre støtteformer, fx støtte efter § 85 og § 110.

Kilder

Rambøll (2022). Modning af modificeret ACT-indsats til borgere med komplekse problemstillinger, Afsluttende evalueringsrapport. Odense, Socialstyrelsen.

Kort om indsatsen

Målgruppe: Borgere med komplekse problemstillinger
Tilgang eller metode:
Specialiseret støttemetode
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: Nej
Forventet virkning: Bedre livssituation. Øget stabilitet i borgerens tilværelse.
SØM beregning: Nej

Kontakt

Christina Kaldahl
S: Specialkonsulent