Målrettet støtte til forældre med anbragte børn

2023

Forældre til anbragte børn er ofte belastede af deres livsomstændigheder, og anbringelsen i sig selv kan være svær. Forældreindsatsen ’Målrettet støtte til forældre med anbragte børn’, hvor der lægges vægt på inddragelse og forældrenes ressourcer, viser lovende resultater.

Indsatsen ’Målrettet støtte til forældre med anbragte børn’ retter sig til forældre til børn og unge i aldersgruppen 0-17 år, som er anbragt i plejefamilie eller på døgninstitution/opholdssted.

Indsatsen er en målrettet forældreindsats udviklet i samarbejde med fire kommuner, PwC, VIVE og Social- og Boligstyrelsen over en fire-årig periode. Indsatsen understøtter en aktiv inddragelse af forældrene i alle faser af et anbringelsesforløb og sætter fokus på forældrenes ressourcer.

Formålet med indsatsen er at:

 • styrke forældrekompetencer
 • skabe mere ro og stabilitet i samværet og kontakten mellem barn og forældre
 • styrke samarbejdet mellem forældre, kommune og anbringelsessted
 • øge trivsel og stabilitet i det anbragte barns liv.

Kerneelementerne i indsatsen består af en kriseinformeret og ressourcefokuseret tilgang og praksis, udarbejdelse af en målrettet forældrehandleplan, tilrettelæggelse af en individuel tilpasset støtte samt et tæt tværfagligt samarbejde omkring forældrene.

Evalueringen af indsatsen viser lovende resultater.

Målgruppen for indsatsen er forældre til børn og unge i aldersgruppen 0-17 år, som er anbragt i plejefamilie eller på døgninstitution/opholdssted af primært sociale årsager.

Indsatsen ’Målrettet støtte til forældre med anbragte børn’ er henvendt til forældre til børn og unge i aldersgruppen 0-17 år, som er anbragt i plejefamilie eller på døgninstitution/opholdssted af primært sociale årsager. Det kan både være nye og eksisterende anbringelser.

Med forældre menes både biologiske forældre og andre voksne, der udfylder en forældrelignende rolle i barnets liv. De voksne skal dog udfylde en de facto forældrerolle, og målgruppen inkluderer derfor ikke øvrige personer fra barnets familie og netværk, såsom bedsteforældre mv.

Forældre til anbragte børn og unge, der som den primære årsag er anbragt som følge af fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, er ikke omfattet af målgruppen.

Forældremotivation er essentielt

Indsatsen kan med fordel opstartes i forbindelse med anbringelsen, men det er også muligt at iværksætte målrettet støtte til forældre, hvor børnene har været anbragt gennem længere tid. Det er vigtigt, at forældrene er motiverede for at indgå og deltage aktivt i forløbet.

Formålet med indsatsen ’Målrettet støtte til forældre med anbragte børn’ er at styrke forældrekompetencer og understøtte stabilitet i anbringelsen og trivsel for det anbragte barn. Indsatsen består af fem centrale kerneelementer.

’Målrettet støtte til forældre med anbragte børn’ er en ressourcefokuseret indsats, som skal bidrage til at sikre stabilitet i anbringelsen og øge trivsel for det anbragte barn.

Indsatsens fem kerneelementer

Indsatsen til forældre består af fem centrale kerneelementer, som er indkredset på baggrund af forskning og lovende praksis:

 • Kriseinformeret praksis: Forældrene skal mødes i deres krise og sorg ved anbringelsen. Der tilrettelægges et forløb, hvor forældrene får mulighed for at bearbejde krisen og de støttes til at indgå i samarbejdet omkring anbringelsen.
 • Ressourcefokuseret tilgang: Forældrenes ressourcer afdækkes og sættes i spil, så de bliver opmærksomme på egne ressourcer og ressourcer i netværket.
 • Målrettet forældrehandleplan: Forældrene inddrages i at opstille få konkrete mål, som tager udgangspunkt i deres egen motivation.
 • Individuelt tilpasset støtte: Forældrene skal opleve at støtten til dem er tilrettelagt med udgangspunkt i deres egen motivation og tilpasset deres aktuelle livssituation.
 • Tæt tværfagligt samarbejde: Forældrenes forløb koordineres med alle relevante parter. De skal opleve en sammenhængende indsats og et godt samarbejdsforum mellem dem selv, anbringelsessted og kommune.

Alle fagpersoner har modtaget kompetenceudvikling i løsningsfokuseret terapi LØFT og i det udviklende mindset, som er centralt i arbejdet med indsatsen.

Læs mere

Læs mere om indsatsens opbygning, kerneelementer og faser på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Kommunale erfaringer med implementering af indsatsen peger på, at den fælles ressourcefokuserede tilgang og det styrkede samarbejde mellem alle aktører om anbringelsen har været særligt virksomt.

Udviklingen af indsatsen ´Målrettet støtte til forældre med anbragte børn’ er sket i tæt samarbejde med kommunerne Vordingborg, Herning, Halsnæs og Aarhus sammen med PwC, VIVE og Social- og Boligstyrelsen.

Relevante aktører i indsatsen

Den målrettede støtte til forældre leveres af og i tæt samspil mellem alle relevante aktører i det enkelte anbringelsesforløb, herunder:

 • myndighedsrådgiver
 • familiebehandler
 • anbringelseskonsulent/familieplejekonsulent
 • samværskonsulent
 • og anbringelsessted.

Kommunale implementeringserfaringer

Evalueringen af indsatsen i de fire kommuner peger på, at den fælles ressourcefokuserede tilgang og det styrkede samarbejde mellem alle aktører om anbringelsen har været særligt virksomt. Det styrkede samarbejde er bl.a. sket gennem faste tværfaglige møder.

 Erfaringerne peger også på, at det er vigtigt at:

 • Udpege en tovholder om indsatsen der skal sikre koordinering, opfølgning og fastholdelse af den faglige tilgang i indsatsen
 • Vedligeholde den fælles faglige tilgang til forældrene
 • Involvere anbringelsesstedet i samarbejdet fra start
 • Fastholde fokus på arbejdet med forældrehandleplan og formulering af mål med forældre.

Læs mere

Du kan læse mere om evalueringen og erfaringerne fra implementering af indsatsen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

En evaluering af indsatsen viser, at forældrene i højere grad oplever at blive hørt og mødt med relevant støtte og der sker en positiv udvikling i forældrenes trivsel og vurdering af egne forældrekompetencer. De kvalitative erfaringer peger på forbedret samarbejde og mere ro omkring barnet og anbringelsen.

I en evaluering af indsatsen udarbejdet af VIVE konkluderes det, at indsatsen samlet set viser lovende resultater og vurderes realistisk og attraktiv for kommunerne at implementere.

Forældrenes effekt af indsatsen

111 familier deltog i evaluering af indsatsen. Forældrene oplever i højere grad at få hjælp til at forstå og rumme deres følelser omkring anbringelsen, og at indsatsen i højere grad afspejler deres ønsker og behov. De oplever også, at de i højere grad bliver hørt og mødt med relevant støtte. Der ses samtidig en lille, men statistisk signifikant positiv udvikling i forældrenes trivsel og i deres vurdering af egne forældrekompetencer. 

Effekten af indsatsen på trivsel

Evalueringen kan ikke påvise en tilsvarende positiv udvikling i de anbragte børn og unges trivsel, målt ved kvantitative måleredskaber. Kvalitative erfaringer peger dog generelt på et positivt udbytte af indsatsen i forhold til bl.a.:

 • forbedret samarbejde omkring barnet
 • forbedret samvær mellem barn og forældre
 • mere ro omkring barnet og anbringelsen

Evalueringen peger også på, at indsatsen i flere tilfælde har medvirket til at forhindre sammenbrud og skabe mere stabilitet i anbringelsen.

Læs mere

Du kan læse mere om evalueringen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Kilder

Lausten, M., Kloppenborg, H. S., Engbo, A. og Iversen, K. (2023). Målrettet støtte til forældre med anbragte børn. Slutevaluering . VIVE, pp. 1-133.

Den målrettede indsats med støtte til forældre med anbragte børn er blevet estimeret til at koste ca. 110.000 kr. pr. familie/forælder, hvis de modtager indsatsen i et år.

Som en del af VIVEs evaluering af indsatsen er der lavet en omkostningsvurdering af indsatsen. Omkostningsvurderingen viser, at indsatsen Målrettet støtte til forældre med anbragte børn er estimeret til at koste ca. 110.000 kr. pr. familie/forælder, hvis de modtager indsatsen i et år.

Omkostningerne sammenlignes med et basis alternativ

Udgifterne til indsatsen omfatter det tids- og ressourceforbrug som er forbundet med den målrettede indsats til forældre sammenlignet med et basis alternativ.

 Det omfatter bl.a.:

 • hyppigere møder mellem de fagprofessionelle, som er involveret i det enkelte anbringelsesforløb
 • tættere kontakt og hyppigere opfølgning med forældrene
 • udgifter forbundet til fx intensiv familiebehandling.

 Derudover omfatter udgifterne den tid, som de fagprofessionelle i indsatsen har brugt på at opbygge og vedligeholde en fælles ressourcefokuseret tilgang på tværs af faggrupper.

 Evalueringen viser desuden, at projektledere og ledere i de deltagende kommuner generelt vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem indsatsens resultater og de ressourcer, den kræver.

Læs mere

Du kan læse mere om omkostningsvurderingen og den samlede evaluering på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Kort om indsatsen

Målgruppe: Forældre med anbragte børn
Tilgang eller metode:
Ressourcefokuseret indsats
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: Nej
Forventet virkning: Øget trivsel. Styrkede forældrekompetencer
SØM beregning: Nej

Kontakt

Mette Agerskov Smith
S: Specialkonsulent