Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP)

17-04-2024

KRAP er et pædagogisk koncept, som er funderet i en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang, der via skemaer inddrager kognitive teorier og behandlingsformer. Tilgangen anvendes til mange målgrupper. KRAP er tilpasset og afprøvet til voksne med udviklingshæmning på botilbud med positive resultater.

KRAP er et pædagogisk koncept, der anvender anerkendelse og fokuserer på ressourcer i samspil med effektive metoder og redskaber. Tilgangen integrerer kognitive behandlingsformer gennem skemaer med det formål at skabe udvikling via en nysgerrig tilgang.

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, hvor elementerne fungerer sammen som en helhed, ikke separat.

KRAP kan anvendes til mange målgrupper, heraf voksne med udviklingshæmning.

KRAP er afprøvet på syv botilbud for voksne med udviklingshæmning i 2018. I forhold til implementeringen peger evalueringen på, at medarbejdere oplever, at de får styrket den ressourcefokuserede pædagogiske tilgang med systematik og fælles udgangspunkt, mindset og sprog.

Effekten af KRAP viser, at ca. 45-50 pct. af de individuelle mål opfyldes. Desuden viser evalueringen, at borgerne fastholder deres funktionsniveau ift. praktiske færdigheder.

Evalueringen viser også, at det i høj grad lykkes at implementere mindsettet i KRAP, men i mindre grad at implementere systematikken.

KRAP kan anvendes bredt i arbejdet med børn, unge og voksne på tværs af handicap og det psykosociale område. KRAP er afprøvet på syv botilbud for voksne med udviklingshæmning i 2018.

KRAP er ikke målrettet én bestemt målgruppe og anvendes på en lang række af forskellige målgrupper. Dette skyldes at KRAP er et koncept og ikke en specifik metode, der er rettet mod en bestemt målgruppe. KRAP anvendes også i vid udstrækning i arbejdet med voksne med udviklingshæmning.

KRAP til voksne med udviklingshæmning på botilbud

I forbindelse med satspuljeprojekt: ’Indsatser målrettet voksne med udviklingshæmning på længerevarende botilbud og tilsvarende almene handicapboliger’ har Social- og Boligstyrelsen afprøvet KRAP målrettet til voksne med udviklingshæmning på botilbud i 2018.

Læs mere

Du kan få mere viden om KRAP målrettet til voksne med udviklingshæmning på botilbud her. 

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i en kognitiv forståelse og i et ressourcefokuseret menneskesyn. KRAP er en tænkning, et menneskesyn og redskaber til at skabe et systematisk og velunderbygget pædagogisk arbejde. KRAP tager udgangspunkt i søjlemodellen.

KRAP er baseret på kognitive teorier og en anerkendende tilgang, hvor der anvendes en række skemaer til at styrke det pædagogiske arbejde. Menneskesynet tager udgangspunkt i den positive psykologi, der fokuserer på borgernes ressourcer og udviklingspotentiale.

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, hvor elementerne fungerer sammen som en helhed, ikke separat.

KRAP’s søjlemodel

I KRAP arbejder man med en udviklings- og procesmodel, der kaldes søjlemodellen. Modellen indeholder tre søjler, der bruges til at systematisere det pædagogiske arbejde og skabe et overblik og udvikling.

Modellen består af tre søjler:

 1. Registrering og afdækning: Dokumenterer borgerens situation, grundvilkår og ønsker via afdækning, registrering og dokumentation.
 2. Analyse, forståelse og sammenhæng: I samarbejdet med borgeren om dennes udvikling, er der en forudsætning at den professionelle forstår de data og den dokumentation, som søjle 1 har bidraget med.
 3. Ændring og udvikling: Indeholder træning af færdigheder og målsætning for borgerens udvikling.

Til hver søjle er der tilhørende arbejdsredskaber (skemaer m.m.), der skaber rammer for forståelse i det pædagogiske arbejde og bruges i cirkulære processer. Processerne kan være præget af gentagelser afhængig af det kontekstuelle, situationen, kendskab til borgeren, ændringer der ønskes m.fl.

Manual til KRAP

Rambøll har udarbejdet en detaljeret manual til metoden KRAP. 

Du kan finde manualen til KRAP her.

Implementering af KRAP viser, at medarbejdere oplever, at de får styrket den ressourcefokuserede pædagogiske tilgang med systematik og fælles udgangspunkt, mindset og sprog. Succesfuld implementering af metoden kræver klarhed over fordelingen af roller og ansvar hos ledelse, medarbejdere m.fl.

Rambøll har undersøgt, hvordan KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) fungerer for voksne med udviklingshæmning på vegne af Socialstyrelsen. Evalueringen viser, at for at få KRAP til at virke godt, er det vigtigt med en aktiv gruppe af ledere, som har klare ansvarsområder og roller. Det er også afgørende, at ledelsen støtter og er engageret i processen. En anden vigtig faktor er, at alle medarbejdere har fået uddannelse i KRAP for at sikre en vellykket implementering (Rambøll, 2018). Til understøttelse af implementeringen er der udarbejdet en manual, som beskriver faserne, samt huskelister i implementeringen. Forudsætningerne for at implementere og forankre systematikken i KRAP beskrives som ledelsesmæssig bevågenhed, et ønske om faglig udvikling og en dedikeret indsats blandt alle ledere og medarbejdere på botilbuddet (Rambøll, 2018).

Implementeringsguiden er baseret på viden fra implementeringsforskningen og foreløbige erfaringer med at implementere metoden på botilbud til voksne med udviklingshæmning.

Implementeringsguide til KRAP

Implementeringsguiden samler op på gode råd og erfaringer, der især skal understøtte ledelsen og nøglemedarbejdere på botilbud for voksne med udviklingshæmning i at implementere KRAP. Implementeringsguiden har bl.a. fokus på opstart, klargøring og afprøvning, og der er udarbejdet huskelister til de forskellige faser.

Læs mere

Du kan finde Implementeringsguiden til KRAP her

Du kan også læse evalueringen af KRAP, herunder implementeringsresultaterne her

Du kan også hente manualen til KRAP her

En evaluering af KRAP målrettet voksne med udviklingshæmning på længevarende botilbud viser, at ca. 45-50 pct. af de individuelle mål opfyldes. Borgerne fastholder også deres funktionsniveau ift. praktiske færdigheder. Evalueringen viser også, at det i høj grad lykkes at implementere mindsettet i KRAP, men i mindre grad at implementere systematikken.

En evaluering af KRAP foretaget af Rambøll for Socialstyrelsen viser bl.a. bedre praktiske færdigheder og at næsten halvdelen af borgernes individuelle mål opfyldes. KRAP blev afprøvet på syv botilbud for mennesker med udviklingshæmning (Rambøll, 2018).

I evalueringen blev borgernes udvikling og fremskridt vurderet før og efter implementeringen af KRAP for at måle effekten på forskellige områder. Målene, som blev opstillet i samarbejde med borgerne, blev også evalueret for at vurdere deres progression (Rambøll, 2018).

Resultater fra evalueringen af KRAP

De centrale fund og resultater fra evalueringen af KRAP viser, at:

 • medarbejderne vurderer, at ca. 45-50 pct. af de individuelle mål for borgerne blev opnået.
 • der er signifikant bedre resultater hos voksne med udviklingshæmning ift. praktiske færdigheder i hjemmet.
 • medarbejderne på botilbuddene fik et stort udbytte af kompetenceudviklingsforløbet i KRAP.
 • det i høj grad lykkedes at implementere det mindset, der ligger i KRAP.
 • det i mindre grad lykkes at implementere systematikken.
 • det i nogen grad lykkedes at implementere de organisatoriske rammer for implementeringen, hvor en aktiv styregruppe var en af drivkræfterne i at implementere KRAP, og at samtlige medarbejdere på botilbuddet uddannes i KRAP.
 • KRAP understøttede en anerkendende tilgang på botilbuddene og skabte et fælles sprog, samt styrkede den fælles pædagogiske tilgang. Medarbejderne arbejdede mere systematisk med at afdække og forstå borgerenes situation (Rambøll, 2018).

Læs mere

Du kan læse mere om resultaterne af evalueringen af KRAP på botilbud til voksne med udviklingshæmning her

En omkostningsvurdering viser, at botilbuddene i gennemsnit brugte 3000 kr. pr. medarbejder på implementering af KRAP til voksne med udviklingshæmning

Rambøll har også foretaget en omkostningsvurdering som en del af evalueringen af KRAP på botilbud med voksne til udviklingshæmning.

Omkostninger forbundet med implementering af KRAP

Omkostningsvurderingen viser, at:

 • Botilbuddene i gennemsnit brugte ca. 3.000 kr. pr. medarbejder på materialer og transport i forbindelse med uddannelsen og implementeringen af KRAP.
 • I gennemsnit – og ud fra botilbuddenes bedste skøn – brugte botilbuddene i indsatsgruppen samlet set ca. 4.700 kr. pr. borger i alt under opstarten af KRAP. Det indebærer både tid, materialer og transportudgifter. Dertil skal lægges udgifterne til uddannelsen.
 • Når KRAP var implementeret på botilbuddene, blev der i gennemsnit brugt 0,3 time pr. borger på de ekstra arbejdsgange ved KRAP om ugen. Denne tid lå ud over den pædagogiske praksis, der i forvejen foregår på botilbuddet (Rambøll, 2018).

Læs mere

Du kan læse hele omkostningsvurderingen og evalueringen af KRAP her

Kort om indsatsen

Målgruppe: KRAP kan anvendes til en lang række af forskellige målgrupper og bliver bl.a. anvendt i arbejdet med voksne med udviklingshæmning.
Tilgang eller metode:
Pædagogisk og psykologisk tilgang baseret på kognitionspsykologien samt et anerkendende og ressourcefokuseret menneskesyn.
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide:
Hent guide
Forventet virkning:
Øget livskvalitet, selvbestemmelse og medborgerskab, mindre udadreagerende adfærd, færre konflikter og mindre uro.
SØM beregning: Nej

Kontakt

Dorthe Bevensee
S: Specialkonsulent