Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP)

2023

Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP) er et gruppebaseret, traumeinformeret forløb for plejefamilier, som fokuserer på at styrke plejeforældres kompetencer til at forebygge og håndtere plejebarnets udfordringer hensigtsmæssigt.

KEEP er et forløb for pleje- og netværksfamilier med plejebørn i alderen 4 – 16 år. Forløbet et gruppebaseret, og der tilbydes 16 gruppesessioner med forskellige fokus og emner.

KEEP forstærker plejefamiliens færdigheder i at forebygge og håndtere anbragte børns udfordringer. Et KEEP-forløb tilrettelægges fleksibelt og giver plejeforældre konkrete værktøjer, der kan bidrage til at fastholde børnene i plejefamilien og skabe et sikkert og trygt udviklingsmiljø.

KEEP er en forsknings- og teori-baseret model. Plejefamilierne oplever et positivt udbytte af KEEP. De oplever at have færre udfordringer med plejebørnene. Internationale studier viser positive effekter for pleje- og netværksfamilier samt for de anbragte børn og unge både i forhold til eksternaliserende og internaliserede problematikker.

Målgruppen for KEEP er pleje- og netværksfamilier med plejebørn i alderen 4 – 16 år. Et KEEP-forløb forstærker plejefamiliens færdigheder i at forebygge og håndtere anbragte børns udfordringer og kan fleksibelt tilpasses målgruppen.

KEEP er udviklet til pleje- og netværksfamilier med behov for indsatser, som kan styrke plejefamilier i på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde at forebygge og håndtere adfærdsproblematikker, seksuel risikoadfærd og følelsesmæssige reaktionsmønstre. 

KEEP er til gavn for plejebørn, der oplever følelsesmæssige, udadreagerende og indadreagerende problematikker.

I Danmark er KEEP-forløb blevet afprøvet i to forskellige udgaver:

  • KEEP BØRN: forløb til plejefamilier (både netværks- og almindelige plejefamilier) med børn i alderen 4-12 år
  • KEEP TEENAGER: forløb til plejefamilier (både netværks- og plejefamilier) med børn 12-16 år.

Da KEEP både kan fungere forebyggende og behandlende, behøver barnet ikke at udvise nogen problemadfærd, for at plejefamilien kan tilbydes deltagelse i KEEP.

KEEP tilbydes som et fleksibelt forløb, som giver plejefamilier konkrete værktøjer til at forebygge og håndtere adfærdsproblematikker. Forløbet er gruppebaseret med fastlagte emner.

Formålet med KEEP er at styrke plejeforældrenes kompetencer til at forebygge og håndtere plejebarnets udfordringer hensigtsmæssigt samt støtte deres plejebørns udvikling og trivsel.

Et KEEP-gruppeforløb tilrettelægges fleksibelt og giver plejeforældre konkrete værktøjer, der kan bidrage til at fastholde børnene i plejefamilien og skabe et sikkert, trygt udviklingsmiljø. Risiko for sammenbrud i anbringelsen mindskes og dermed risiko for en efterfølgende institutionsanbringelse.

Tilgangen har et stort fokus på:

  • Positiv forstærkning
  • ’Mild’ disciplin
  • Psykoedukation

KEEP-forløb

I et KEEP-forløb deltager grupper på op til seks plejefamilier. De deltagende pleje- og netværksforældre mødes til 16 sessioner af halvanden time.

I de første 14 sessioner behandles et på forhånd fastlagt emne, som fx:

  • opmuntring til samarbejde og fokus på succes
  • at sætte grænser
  • strategi for konflikthåndtering
  • håndtering af stress

I de sidste 2 sessioner fastlægges emnerne af de deltagende pleje- og netværksforældre for at sikre, at disse 2 sessioner bliver skræddersyet til deres behov. 

Læs mere 

Link til Blue Print Programs

Link til Keep Fostering 

I implementeringen af KEEP er det muligt at tilpasse metoden til lokale forhold. Forskellige faktorer er afgørende for en succesfuld implementering af KEEP-metoden i en dansk kontekst. Bl.a. er valget af gruppeleder afgørende.

Oxford Research har evalueret afprøvning af KEEP i dansk kontekst med deltagelse af fem kommuner og to organisationer. Evalueringen viser, at implementeringen skete med loyalitet over for metoden og med engagement og positiv modtagelse hos plejefamilierne. Fem ud af de syv deltagende kommuner/organisationer ønskede at forankre KEEP efter endt projektperiode. (Oxford Research 2017)

Implementeringen af KEEP understøttes af kontekstuelle forhold

Evalueringen viser, at  en række faktorer anses for at have  en fremmende indvirkning på implementeringen af KEEP. Valget af gruppeledere blandt kommunens eller organisationens eksisterende familieplejekonsulenter og placeringen af KEEP i driftsorganisationen har betydning for en efterfølgende forankring af KEEP.

Den organisatoriske placering giver gruppelederne et stort kendskab til plejefamilierne og deres generelle arbejdsvilkår, hvilket har betydning for rekrutteringen til og gennemførelsen af KEEP-forløbene.

Læs mere

Læs mere om KEEP i evalueringen af CBS, PwC & Oxford Research på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside 

KEEP viser signifikant positive effekter for pleje- og netværksfamilier samt for de anbragte børn og unge både i forhold til eksternaliserende og internaliserede problematikker

Oxford Research har gennemført en evaluering af et pilotprojekt med implementering af KEEP i Danmark. 84 plejefamilier blev tilbudt et KEEP-forløb. Evalueringen viser, at plejefamilierne oplever et signifikant fald i stressniveau fra før til efter gennemført KEEP-forløb.

Evalueringen viser også, at børnene oplever en mindre men positiv progression i trivsel. Progressionen er dog ikke statistisk signifikant. Her bemærkes, at deltagerantallet i studiet er forholdsvis lille.

Samlet set viser evalueringen at brugen af metoder fra KEEP er medvirkende til, at plejeforældre og børn får mere ro og overskud i dagligdagen.

Læs mere

Læs mere om KEEP slutevaluering på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Effekt af KEEP i internationale studier

Internationale studier viser, at der opnås større stabilitet i anbringelserne og højere rater af genforeninger med biologiske forældre. Flere studier konstaterer signifikant reduktion af de anbragtes eksternaliserende problematikker og et studie viser reduktion af børnenes internaliserede udfordringer.

Kilder

 Price, J. M., Roesch, S., & Burce, C. M. (2019). The effects of the KEEP foster parent training intervention on child externalizing and internalizing problems.. Developmental Child Welfare, 1(1): 5-21.

CBS, PwC, & Oxford Research. (2017). KEEP slutevaluering København: Oxford Research: 1-61.

Ud fra omkostningsberegninger foretaget af Socialstyrelsen (2019)  med afsæt i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) viser KEEP-metoden positive økonomiske konsekvenser

Socialstyrelsens økonomisk analyse af KEEP fra 2019 i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) indikerer, at KEEP kan betragtes som en god investering for kommunerne.

Eksempelberegning med SØM

Der er gennemført en eksempelberegning, som tager udgangspunkt i den eksisterende viden om implementeringen af KEEP. Scenariet for beregningen er, at KEEP etableres i en kommune, hvor der gennemføres tre årlige gruppeforløb, der hver rummer op til seks plejefamilier. Indsatsen løber over tre år, hvor der gennemføres gruppeforløb for i alt 54 plejefamilier.

Eksempelberegningen for indsatsen KEEP viser et positivt økonomisk nettoresultat for det offentlige hvilket betyder, at de samlede økonomiske konsekvenser for det offentlige (kommune, stat, region) opvejer de omkostninger, der er forbundet med at tilbyde indsatsen, fem år efter indsatsens start. Beregningen viser, at både kommune, stat og region opnår et positivt nettoresultat. Det skyldes primært færre udgifter til sociale foranstaltninger til børn og unge under 18 år og et reduceret forbrug af specialskole.

Læs mere

Læs mere i den økonomiske analyse af KEEP

Kort om indsatsen

Målgruppe: Pleje- og netværksfamilier
Tilgang eller metode:
Gruppebaseret forløb
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: Nej
Forventet virkning: Mindre stress. Trivsel. 
SØM beregning:
Hent guide