Dialektisk Adfærdsterapi (DAT)

2023

Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) er en behandlingsform, der har til formål at støtte en borger med at regulere ekstreme følelser, som kan resultere i selvskadende adfærd. Terapiformen indebærer bl.a. både individuelle sessioner og gruppesessioner.

Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) er en intensiv behandlingsform, hvor der i ugentlige sessioner både arbejdes individuelt og i grupper. Behandlingsmodtageren har telefonisk kontakt med en terapeut mellem sessionerne.

Formålet med DAT er at støtte borgeren i at regulere ekstreme følelser og reducere uhensigtsmæssig følelsesafhængig adfærd (som fx selvskadende adfærd) og i at stole på og validere egne følelser, tanker og aktiviteter.

DAT er en af de første behandlingsmetoder, der blev udviklet direkte til behandling af selvskadende adfærd og selvmordstruende adfærd. Terapien er udviklet til unge med forskellige former for problematikker som fx:

 • spiseforstyrrelser
 • selvskadende adfærd
 • og selvmordstanker.

Opfølgningsundersøgelser viser, at over tre år er der gode chancer for, at DAT kan reducere frekvensen af selvskadende adfærd i højere grad end almindelig behandlingsindsats. DAT betegnes som et vidensbaseret tiltag med solid teoretisk forankring.

Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) henvender sig til unge med selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser og/eller personlighedsforstyrrelser. Disse unge er ofte sårbare, har lav selvfølelse, føler sig isoleret og har problematikker i forhold til følelsesmæssig regulering.

Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) er oprindeligt udviklet til og afprøvet på voksne kvinder med personlighedsforstyrrelsen borderline. DAT har bl.a. vist effekt i forhold til at reducere selvskadende adfærd og selvmordsforsøg hos personer med borderline personlighedsforstyrrelse.

DAT til unge med selvskadende adfærd

Dialektisk Adfærdsterapi er tilpasset selvskadende og selvmordstruede unge. Indsatsen, Dialectical Behavior Therapy for Adolescents (DBT-A), er blevet undersøgt ift. unge med forskellige baggrunde og forskellige problematikke). I en metaanalyse fra 2018 blev det konstateret, at DBT-A blev benyttet både til patienter i psykiatrisk hospitalsregi og til unge, der var henvist til specielle skoletilknyttede indsatser (Hunnicutt Hollenbaugh & Lenz, 2018).

Målgruppen omfatter unge med:

 • spiseforstyrrelser
 • selvskade
 • selvmordstruende adfærd
 • selvmordstanker
 • og unge med forskellige symptomer på psykiske og psykiatriske forstyrrelser, som depression, angst og bipolare lidelser samt borderline forstyrrelser.

Kilder

Hunnicutt, Hollenbaugh, K. M., & Lenz, A. S. (2018). Preliminary evidence for the effectiveness of dialectical behavior therapy for adolescents. Journal of Counseling and Development, Vol. 96(2): pp. 119-131.

Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) for unge er en intensiv behandlingsform, hvor der både arbejdes individuelt og i grupper. DAT for unge er opbygget i lighed med DAT for voksne, bortset fra at behandlingstiden er reduceret, nye komponenter er indarbejdet og netværket inddrages.

Gennem DAT-behandlingen støttes borgeren i regulering af ekstreme følelser og i at reducere uhensigtsmæssig følelsesafhængig adfærd (som fx selvskadende adfærd) og i at stole på og validere egne følelser, tanker og aktiviteter. DAT anvender adfærdsterapi og andre terapiformer og inddrager fx positiv forstærkning, mindfulness og affektregulering.

Gennemførslen af et komplet DAT-behandlingsforløb med ugentlige gruppe- og individuelle sessioner tager 16-24 uger. Behandlingen skal forestås af terapeuter med uddannelse og certificering i DAT.

Fire kerneelementer i Dialektisk Adfærdsterapi

Dialektisk adfærdsterapi er bygget op over fire kernelementer:

 1. Individuel terapi
 2. Færdighedstræning i gruppe
 3. Telefonkontakt mellem møderne med behandlerne
 4. Teammøder og supervision (Møhl, 2015; Møhl & Rubæk, 2020; Reedts & Wergeland, 2020).

DAT-behandlingens faser

DAT-behandlingen består af følgende fem faser:

 1. Forbehandlingsfasen, hvor der opbygges et tillidsfuldt og motiverende forhold mellem behandler og ung
 2. Behandlingsfasen med fokus på den unges sikkerhed og terapiforstyrrende adfærd
 3. Bearbejdning af tidligere traumer
 4. Øge den unges selvrespekt
 5. Skabe et liv, der er ”værd at leve”.

I Danmark anvendes Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) i flere former og under forskellige rammer. En række institutter, organisationer og enkeltpersoner tilbyder uddannelse i DAT.

Udførelsen af DAT (både til voksne og unge) foretages i Danmark af enten psykiatriske afdelinger med speciale i behandlingsformen eller private behandlingstilbud, der har uddannede DAT-terapeuter.

En række forskellige organisationer, centre, enkeltpersoner og virksomheder tilbyder i Danmark uddannelse i DAT. Uddannelserne er forskelligartede og tilbydes såvel enkeltpersoner som teams. Der er ved søgning på uddannelsesstedernes hjemmesider ikke fundet en ensartet linje eller tydeligt beskrevet ramme for samarbejdet med international programejer. I Danmark er der ikke foretaget opgørelser over udbredelsen af Dialektisk Adfærdsterapi og Dialektisk Adfærdsterapi for unge (ultimo, 2017).

Der forefindes manual, kursusark og arbejdsark oversat til dansk for DAT.

Erfaringer fra Norge

I Norge er Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) national programejer ved samarbejde med Lineham Institute. Her er hovedstrategien, at NSSF uddanner teams og implementerer DBT. Lærere, psykologer med minimum to års klinisk erfaring, sundheds- og socialfaglige med specialistgodkendelse eller videreuddannelse kan optages på uddannelsen.

Der er påvist signifikant effekt af Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) for unge både ved 1-års og 3-års opfølgning i norske undersøgelser og tilsvarende resultater opnås i internationale undersøgelser.

Der er påvist signifikant effekt af Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) for unge både ved 1-års og 3-års opfølgning i norske undersøgelser. Tilsvarende resultater opnås i internationale undersøgelser. Der er ikke fundet danske undersøgelser vedrørende effekt af DAT for unge.

Internationale forskningsresultater

Forskellige reviews, effektstudier og metaanalyser af DAT viser:

 • en reduktion i selvskadende adfærd, indlæggelser, depression, generelle psykiatriske symptomer og en forbedret livskvalitet (Freeman et al., 2016).
 • signifikante resultater i forhold til almindelig behandling efter seks måneder. Ved 12 måneders opfølgning var den signifikante forskel mellem behandlingerne udlignet, bortset fra ved selvskadende adfærd, hvor DBT-A forsat havde signifikant større effekt.

Unge fremhæver DAT som effektiv behandlingsindsats

I to svenske studier fra 2009 og 2015 fremhæver de unge DAT som en effektiv behandlingsindsats for personer med selvskadende adfærd. De vigtigste egenskaber er, at der er tale om længerevarende behandlingsforløb med den samme behandler. Derudover vurderer de unge, at denne type behandling kan styrke deres selvindsigt og hjælpe dem til at finde alternative mestringsstrategier (Ilsvard, 2016).

Kilder

Ilsvard, S. (2016). Virksomme indsatselementer i behandlingen af selvskadende adfærd: En litteraturgennemgang. Århus: Metodecentret - Center for Innovation og Metodeudvikling.

Freeman, K. R. et al. (2016). Outpatient dialectical behavior therapy for adolescents engaged in deliberate self-harm: Conceptual and methodological considerations. Child & Adolescent Social Work Journal, Vol. 33(2): pp. 123-135.

En økonomisk vurdering af Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) for unge i Norge viser, at der er stor sandsynlighed for, at DAT er en omkostningseffektiv indsats. Desuden findes indikationer på, at metoden kan være besparende.

Der er foretaget en økonomisk vurdering af Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) for unge i Norge, der viser at der er stor sandsynlighed for, at DAT er en omkostningseffektiv indsats. Desuden findes indikationer på, at metoden kan være besparende ift. at den unge i mindre grad hospitalsindlægges (Haga, 2018).

Omkostningseffekter

I et cost-effective studie af DAT fra 2012, konkluderes det, at der mangler flere cost-effectiveness undersøgelser af DAT, men at DAT muligvis er besparende ift. anden behandling med hensyn til færre dage med indlæggelse på hospital.

DAT behandler helst personer ambulant og forsøger så vidt muligt at undgå hospitalsindlæggelse. På samme måde stræber DAT for unge også efter hovedsageligt at behandle den unge ambulant, og en lignende besparelse kan derfor gøre sig gældende (Krawitz, 2012).

Kilder

Haga, E., Aas, E., Groholt, B., Tormoen, A.J., & Mehlum, L. (2018). Cost-effectiveness of dialectical behaviour therapy vs. enhanced usual care in the treatment of adolescents with self-harm. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 12, 22. 

Krawitz, Roy (2012). Financial cost-effectiveness of dialectical behavior therapy. Seattle: Behavioral Tech, LLC.

Kort om indsatsen

Målgruppe: Unge med selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser
Tilgang eller metode:
Adfærdsterapi
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: Nej
Forventet virkning: Reduktion i skadelig adfærd og symptomer. Forbedret livskvalitet
SØM beregning: Nej