De Utrolige År (DUÅ) og ADHD - Forældreprogrammet Basic Førskole

2023

De utrolige år (DUÅ) Førskole er et gruppebaseret forældreprogram rettet mod forældre til børn alderen 3-6 år, som oplever adfærdsvanskeligheder. Programmet viser en reduktion af børnenes adfærdsvanskeligheder.

Programmet DUÅ Førskole er en gruppebaseret indsats, som kan bruges forebyggende eller behandlende for familier med en begyndende negativ udvikling, samt i familier, hvor der er et højt konfliktniveau.

Forældreprogrammet DUÅ Førskole er en del af en serie vidensbaserede programmer til forældre, børn og pædagoger/lærere. DUÅ Førskole fokuserer på at styrke det positive samspil mellem barn og forældre, samt at reducere konfliktniveauet i familien.

I løbet af programmet opnår forældrene viden om de udviklingsmæssige stadier for børn i aldersgruppen. Dette indebærer bl.a. emotionelle og sociale kompetencer, selvregulering, etablering af venskaber og udvikling af skoleparathed. Forældrene opnår værktøjer med henblik på at støtte udviklingen af disse kompetencer hos barnet gennem:

 • børnestyret leg
 • effektiv brug af ros
 • social og følelsesmæssig coaching af barnet
 • coaching i vedholdenhed
 • skolemæssige kompetencer.

Derudover arbejdes der også med problemløsning og grænsesætning.

Der er dokumenteret positiv effekt af DUÅ Førskole og flere studier viser, at programmet reducerer adfærdsvanskeligheder hos børnene og reducerer stress hos forældrene.

De Utrolige År Førskole kan tilbydes til forældre med børn i alderen 3-6 år, som oplever, at deres barns adfærd er vanskelig at håndtere.

Programmet DUÅ Førskole er udviklet til forældre med børn i aldersgruppen 3-6 år. Der er dog gode erfaringer med at tilbyde indsatsen til forældre med børn i alderen 3-8 år i Danmark. Herudover er programmet anvendeligt for flere delmålgrupper.

DUÅ Førskole kan styrke tilknytningen i familier

DUÅ Førskole kan bruges forebyggende eller behandlende for familier med en begyndende negativ udvikling, hvor der er behov for at genoprette et positivt samspil og styrke tilknytningen mellem barn og forældre, samt i familier, hvor der er et højt konfliktniveau.

Effektstudier viser en forbedring i forældrenes positive relationer til deres børn, reduktion i hårde opdragelsesmetoder og børns aggressive adfærdsvanskeligheder. Derudover viser studier forbedringer i børnenes sociale kompetencer.


Forældretræningsprogrammet DUÅ Førskole giver forældre til børn med ADHD værktøjer til at udvikle relationen til barnet og kommunikationen i familien i en positiv retning.

DUÅ Førskole er et gruppebaseret forældretræningsprogram, hvor der fokuseres på de udviklingsmæssige milepæle for børn i aldersgruppen 3-6 år, herunder emotionel kompetence og selvregulering, begyndende sociale kompetencer, etablering af venskaber og udvikling af skoleparathed.

Programmet arbejder med at udvikle forældrenes evner til at indgå i en forbedret kommunikation med barnet. Forældrene arbejder med at praktisere en mere hensigtsmæssig opdragelsesstil for at styrke barnets prosociale adfærd og mestringskompetencer.

Temaer i DUÅ Førskole-programmet

Programmets temaer omfatter:

 • børnestyret leg
 • effektiv brug af ros
 • social og følelsesmæssig coaching af barnet
 • coaching i vedholdenhed og skolemæssige kompetencer
 • at lære barnet problemløsning
 • at give gode beskeder
 • hensigtsmæssige strategier for grænsesætning ol.

De første temaer i programmet skal styrke relationen mellem forældre og børn gennem leg og positivt samvær. Dette udgør fundamentet for, at forældre kan få succes med de temaer, som introduceres senere i programmet, fx hensigtsmæssig grænsesætning og regler for hjemmet.

Programmets undervisningsforløb

Undervisningsforløbet, som forældrene gennemgår, er praktisk orienteret med brug af:

 • Videoklip
 • diskussion
 • udveksling af principper
 • øvelser
 • hjemmeopgaver

Læs mere

Hvis du er interesseret i at vide mere om DUÅ Førskole-programmet kan du læse mere på Center for ADHDs hjemmeside her

Erfaringer viser, at den rette balancegang mellem tilpasning af og loyalitet over for programmet, regelmæssig uddannelse, grundig forberedelse og en god organisering er væsentlige faktorer for at opnå en succesfuld implementering af De Utrolige År.

I Danmark udbydes en uddannelse til gruppeleder i forældreprogrammet DUÅ Førskole af Center for ADHD. Uddannelsen løber over ca. to år, og personalet leverer gruppeforløb til forældre fra uddannelsen påbegyndes. Gruppeleder opnår certificering i uddannelsen.

Vigtigt med uddannelse og vejledning af DUÅ-gruppeledere

Regelmæssig uddannelse og vejledning af gruppelederne er afgørende for, at programserien kan implementeres med loyalitet over for kerneprincipperne, og for at programmet kan tilpasses den lokale kontekst. Gruppelederne kan herigennem rustes til at reflektere over brugen af programmets øvelser, materialer og teknikker.

Implementeringserfaringer med DUÅ

Kommunale erfaringer med DUÅ Førskole viser, at det er centralt at være opmærksom på de lokale rammer for implementeringen når der skal skabes et stærkt implementeringsmiljø. Det indebærer at:

 • der skabes en grundig afklaring af, hvem målgruppen er
 • der laves et sikkert, klart og synligt visitationssystem
 • de fysiske og praktiske rammer er på plads
 • der ansættes personale, der er forandringsparate og som kan arbejde manualbaseret og med grupper
 • der ansættes minimum fire terapeuter (Socialstyrelsen 2011).

Kilder

Socialstyrelsen (2011). Evaluering af De Utrolige År. Slutrapport. Kbh.: Rambøll Management Consulting A/S.

 

Effekten af De Utrolige År Førskole er dokumenteret i mere end 10 kontrolgruppeforsøg udført af programudvikleren og tilsvarende mere end 10 kontrolgruppeforsøg udført af uafhængige forskere både fra USA og andre lande.

En dansk effektevaluering af de første gruppeforløb for forældre til 3-8-årige børn med ADHD-symptomer og problemskabende adfærd viser statistiske og kliniske signifikante reduktioner fra før til efter behandlingen. Undersøgelsen viser en signifikant forbedring af børnenes sociale kompetencer og følelsesregulering. Forældre anvendte i højere grad belønning og ros over for deres barn. Data viser, at alle effekter blev opretholdt eller blev forbedret frem mod seks måneders-opfølgningen (Trillingsgaard et al., 2014).

Skandinaviske kontrolforsøg af DUÅ-programmet

En række kontrolgruppeforsøg fra bl.a. Norge og Sverige viser signifikant positiv effekt af De Utrolige År Førskole sammenlignet med ventelistekontrolgrupper (Larsson et al., 2009; Axberg & Broberg 2012; Stattin et al., 2015).

Metaanalyse viser positive resultater

En metaanalyse af 50 studier med DUÅ forældretræning, herunder DUÅ Førskole, konkluderer samlet set, at programmet medfører et fald i forstyrrende adfærd og en stigning i prosocial adfærd hos børn, hvis forældre modtager indsatsen (Menting et al., 2013). Effekten er størst for de børn, som har den mest problematiske adfærd og programmet virker bedre for børn, jo flere sessioner forældrene deltager i.

Kilder

Trillingsgaard et al. (2014). Assessing the effectiveness of the ’Assessing the effectiveness of the ’Incredible Years ® parent training’ parent training’ to parents of young children with ADHD symptoms – a preliminary report. I: Scandinavian Psychological Associations and John Wiley & Sons Ltd.

Axberg, U. & Broberg, A. G. (2012). Evaluation of "The Incredible Years" in Sweden: The transferability of an American parent-training program to Sweden (PDF). Scandinavian Journal of Psychology, vol. 53, pp. 224-232.

Larsson, Bo et al. (2009). Treatment of oppositional defiant and conduct problems in young Norwegian children: Results of a randomized controlled trial. European child & adolescent psychiatry 2009; Volume 18; Issue 1 ; pp. 42-52.

Stattin, H. et al. (2015). A National Evaluation of Parenting Programs in Sweden: The Short-Term Effects Using an RCT Effectiveness Design. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Vol 83(6), pp. 1069-1084.

En økonomisk analyse peger på, at der i et langsigtet perspektiv kan være besparelser at hente ved at omlægge den tidlige indsats for børn med adfærdsvanskeligheder til De Utrolige År.

Social- og Boligstyrelsen har i 2018 udarbejdet en omkostningsvurdering af programmet De utrolige år Førskole. Denne bygger på et scenarie, hvor en kommune igangsætter DUÅ Førskole ved at etablere to teams bestående af to gruppeledere. Hvert team gennemfører to DUÅ-forløb om året. Det forventes at otte ud af ti familier, som påbegynder De Utrolige År Førskole-forløb, gennemfører indsatsen.

Resultaterne af omkostningsvurderingen viser, at omkostningerne pr. familie er ca. 27.000 kr. De fordeler sig med ca. 78 pct. til drift af indsatsen og ca. 21 pct. til uddannelse og certificering af gruppeledere.

Læs mere

Du kan læse mere i omkostningsvurderingen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Beregninger i et livsperspektiv

Rambøll Management Consulting har i 2012 foretaget en analyse af de forventede økonomiske gevinster for samfundet ved at omlægge indsatsen for udsatte børn og unge. De estimerer, at der i et livsperspektiv er mulighed for en nettogevinst på ca. 158.000 kr. pr. barn. Gevinsten fordeles som en besparelse på ca. 52.000 kr. for kommunerne og ca. 55.000 kr. for staten, samt en forventet højere lønindtægt for deltagere svarende til ca. 50.000 kr. i nutidsværdi. Det offentlige kan primært hente gevinsterne gennem øget uddannelse og beskæftigelse, samt færre udgifter til kriminalitet (Rambøll 2012).

Kilder

Rambøll Management (2012). Analyse af de økonomiske konsekvenser på området for udsatte børn og unge. Kbh.: Rambøll.

Socialstyrelsen (2018). Omkostningsvurdering af De Utrolige År Førskole. Odense: Socialstyrelsen.

Kort om indsatsen

Målgruppe: Forældre til børn mellem 3 og 6 år
Tilgang eller metode:
Gruppebaseret forældretræningsprogram
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: Nej
Forventet virkning:
Færre adfærdsvanskeligheder hos børn. Stressreduktion hos forældre.
SØM beregning: Nej

Kontakt

Birgitte Færregaard
S: Specialkonsulent