Stalking

Stalking er fx en systematisk række af uønskede og vedvarende verbale, nonverbale eller digitale kontaktforsøg. Stalking kan blandt andet være, hvis den voldsudøvende person opsøger den voldsudsatte person på personens arbejdsplads. Volden kan have alvorlige konsekvenser for den udsatte persons fysiske, psykiske og sociale sundhed.

Dansk Stalking Center definerer stalking på følgende måde:

”Stalking er en systematisk række af kontaktforsøg og adfærd, som er uønsket og vedvarende og som opleves grænseoverskridende og intimiderende for den udsatte.” (Dansk Stalking Center)

Stalking er gentagne handlinger eller episoder og omfatter verbale, nonverbale og digitale handlinger.

Eksempler på digital vold

En voldshandling, der udøves som led i stalking, kan fx være, at:

  • følge efter den voldsudsatte person eller opholde sig uden for personens hjem, arbejdsplads eller skole mod personens vilje
  • opsøge den voldsudsatte person i personens hjem, på personens arbejdsplads eller skole mod personens vilje
  • bruge fælles børn til at overvåge den voldsudsatte person (fx via børnenes elektronik eller ved at bede børnene om at videregive informationer om den voldsudsatte person).

Handlingernes årsag og konsekvens

Stalking kan være intenderede handlinger, fx bevidst være rettet mod at skade eller skræmme den udsatte person, eller ske i affekt, fx i afmagt eller aggression. Stalking kan have til formål at styre, kontrollere eller påvirke den voldudsatte person.

Stalking kan bringe den voldsudsatte persons fysiske, psykiske og sociale sundhed i fare.

Læs mere

Du kan læse mere om stalking på Dansk Stalking Centers hjemmeside.

Dansk Stalking Center