Økonomisk vold

Økonomisk vold er handlinger, der fx fratager den voldsudsatte person muligheden for at bestemme over sine penge. Økonomisk vold kan blandt andet være, hvis den voldsudøvende personer tvinger den voldsudsatte person til at optage gæld. Volden kan have alvorlige konsekvenser for den udsatte persons økonomiske afhængighed og fysiske, psykiske og sociale sundhed.

Social- og Boligstyrelsen definerer økonomisk vold i nære relationer som:

”Økonomisk vold er handlinger, der mindsker eller fratager en person muligheden for at bestemme over sine egne penge eller sit forbrug.”

Økonomisk vold forekommer ofte som gentagne handlinger. Det er dog også økonomisk vold, hvis der er tale om én enkeltstående handling.

Eksempler på økonomisk vold

En økonomisk voldshandling kan fx være, at:

  • tvinge den voldsudsatte person til at tigge eller bede om penge
  • tvinge den voldsudsatte person til at hæve penge, låne penge af andre, betale for noget eller optage gæld
  • fratage den voldsudsatte person kontrollen over sin økonomi mod den voldsudsatte persons vilje (fx nægte den voldsudsatte person adgang til sin egen konto eller fratage personen sin løn og kun tildele personen lommepenge).

Handlingernes årsag og konsekvens

Handlingen kan være intenderet, fx bevidst være rettet mod at skade eller skræmme den udsatte person, eller ske i affekt, fx i afmagt eller aggression. Den økonomiske vold kan have til formål at styre, kontrollere eller påvirke den voldudsatte person.

Økonomisk vold kan bringe den voldsudsattes fysiske, psykiske og sociale sundhed i fare. Volden kan mindske den voldsudøvende persons økonomiske uafhængighed af den voldsudøvende person og dermed mindske personens muligheder for at bryde med volden.