Æresrelateret vold

Æresrelaterede konflikter opstår inden for nære familiære relationer eller i netværket. Når der inden for æresrelaterede konflikter udøves vold, skyldes det en opfattelse af, at den voldsudsatte persons handlinger har krænket eller har mulighed for at krænke hele familiens ære. Æresrelateret vold kan have alvorlige konsekvenser for den udsatte person og kan i yderste konsekvens føre til drab.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) definerer æresrelateret konflikter på følgende måde:

”Ved æresrelaterede konflikter forstås konflikter, der opstår inden for nære familiære relationer, hvor konflikten skyldes en opfattelse af, at familiens ære er blevet krænket. Familiens ære er knyttet til en opfattelse af familien som en samlet enhed – et fællesskab, hvor den enkeltes handlinger påvirker hele familien og dens ære” (Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 2021).

Familiære relationer kan både være den nære familie og den udvidede familie som fx bedsteforældre, onkler og tanter – også hvis de bor i udlandet.

SIRI anvender ”Æresrelaterede” for at rette fokus på den bagvedliggende årsag til konflikten; opfattelse af, at ens egen eller kollektivets ære er blevet krænket. De anvender ”Konflikter” for at illustrere de involverede parters uoverensstemmende holdninger, interesser, overbevisninger og værdier i relation til den oplevede æreskrænkelse.

Æresrelateret vold

Æresrelateret vold drejer sig om, at familien kan forsøge at foranstalte kontrol ved hjælp af vold. Dette kan både ske, hvis den voldsudsatte person har en adfærd, familien opfatter som æreskrænkende, eller for at forebygge at den type adfærd finder sted. Blandt strategier for kontrollen er fx fysisk vold, psykisk vold, seksuel vold og økonomisk vold. Æresrelateret vold omfatter derfor både verbale, nonverbale, digitale og fysiske handlinger.

Eksempler på æresrelateret vold

En æresrelateret voldshandling kan fx være, at:

  • den voldsudsatte persons kønsudtryk eller autonomi begrænses, i forsøget på at genoprette tabt ære, undgå social eksklusion eller genoprette mandlig dominans.
  • den voldsudsatte persons seksualitet og pardannelse begrænses i forsøget på at forebygge grænseoverskridende adfærd og sikre rygte og sikkerhed.

Handlingernes årsag og konsekvens

Æresrelateret vold er intenderede handlinger, fx bevidst rettet mod at skade eller skræmme den udsatte person. Den æresrelaterede vold har til formål at styre, kontrollere eller påvirke den voldudsatte person.

Æresrelateret vold kan bringe den voldsudsatte persons fysiske, psykiske og sociale sundhed i fare. Æresrelateret vold kan i yderste konsekvens føre til drab.

Læs mere

Du kan læse mere om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol på SIRI’s hjemmeside.

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol