Om sociale indsatser på voldsområdet

Personer, der oplever vold i nære relationer, har primært mulighed for at søge hjælp til deres voldsproblematik hos kommuner og i civilsamfundet. Her findes der bl.a. tilbud til voldsudsatte personer, voldsudøvende personer og deres pårørende.

Vold i nære relationer er et socialt problem, som kan have alvorlige konsekvenser for særligt de personer, der udsættes for volden. Volden kan også have konsekvenser for personen, der udøver volden og for pårørende til den udsatte og udøvende person. Der findes i Danmark forskellige tilbud, som voldsudsatte personer, voldsudøvende personer og deres pårørende kan benytte.

Lov om Social Service (serviceloven) indeholder bestemmelser, der bl.a. forpligter kommunerne til at hjælpe kvinder, der er udsat for vold i nære relationer, og deres børn. Nogle kommuner har også ambulante tilbud målrettet voldsudsatte og voldsudøvende personer.

Ud over den hjælp, som gives efter serviceloven, tilbyder en række civilsamfundsorganisationer hjælp i form af ambulant rådgivning eller behandling. Det kan fx være gennem:

  • Rådgivning ved henvendelse
  • Individuelle rådgivnings- eller behandlingsforløb
  • Gruppebaserede indsatser.

Både tilbud til voldsudsatte og voldsudøvende personer

Lige siden kvindebevægelsens arbejde for øget fokus på vold i nære relationer har civilsamfundet været en integreret del af mange tilbud på området. Civilsamfundet tilbyder i dag hjælp til:

  • personer der udsættes for vold i nære relationer
  • personer der udøver vold i nære relationer
  • pårørende til personer, der udsættes for eller udøver vold i nære relationer.

Kvindekrisecentre

Kommunerne er forpligtede til at tilbyde midlertidigt ophold på boformer til voldsudsatte kvinder og deres eventuelt ledsagende børn. I praksis er det ofte civilsamfundsorganisationer og selvejende institutioner, som leverer indsatsen. Kvinderne tilbydes i forbindelse med opholdet psykologhjælp og indledende og koordinerende rådgivning. Ledsagende børn tilbydes også psykologhjælp. Der findes kvindekrisecentre i alle regioner. De fleste er placeret i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Mandekrisecentre

Mænd i krise, som i nogle tilfælde kan skyldes vold i nære relationer, kan søge hjælp hos boformer efter servicelovens § 110. Bestemmelsen er kønsneutral og er ikke målrettet vold i nære relationer specifikt. En række tilbud efter § 110 tilbyder dog midlertidigt ophold og støtte til mænd i krise, herunder vold i nære relationer, såfremt den voldsudsatte mand er i hjemløshed eller er i funktionel hjemløshed. Disse tilbud omtales almindeligvis som mandekrisecentre. Der findes enkelte mandekrisecentre, som ikke er boformer efter § 110, men som også tilbyder hjælp til mænd i krise, herunder voldsudsatte mænd.

Ambulante rådgivnings- og behandlingstilbud

Ud over de lovbestemte muligheder for at modtage hjælp, når man oplever vold i nære relationer, tilbyder en række private og frivillige, sociale organisationer også hjælp. Dette kan både være, hvis man er udsat for vold, udøver af vold eller pårørende til en, der er udsat for eller udøver vold. Hjælpen kan være i form af enkeltstående samtaler eller længerevarende ambulante rådgivnings- eller behandlingsforløb. At tilbuddene er ambulante betyder i denne sammenhæng, at rådgivningen eller behandlingen ikke, som ved fx et krisecenterophold, kræver ophold på en boform.

Læs mere

Du kan læse mere om de forskellige krisecentre og rådgivningstilbud på voldsområdet på Lev Uden Volds hjemmeside.

Krisecentre og rådgivning